Print Friendly, PDF & Email

Katalog over Bøgerne i Bibliotheket

tilhørende
Selskabet for Ekers Præstegjelds Vel.
November 1861.

Hougsund.
Trykt i J.P.Hals’s Bogtrykkeri.
1861.

Mer bibliotekhistorie.
A
No.
1 Aall, Norges Historie.
2 – 3 Amtmands Døtre.
4 Axel.
5 Arvesen, Vigs Arbeider.
6 – 7 Asbjørnsen, Huldre – Eventyr og Folkesagn
8 Arnulf, Sigrid.
9 Adelline, Hellene Leslie.
10 Ankomsten til Hjemmet
11 Arbo, Turist-Skizzer
B.
12 – 13 Barths Reiser og Opdagelser.
14 Blom, Norges Statsforfatning 1814.
15 Boyesen, Fortællinger om Dyrene.
16 Berg og Ytter, Lovsamling.
17 Bahr, Naturhistore.
18 – 19 Budbæreren.
20 Bang, Historoe og Geografi.
21 B.Bjørnson, Smaastykker.
22 Bentzen, Anvisning til at faa Frø.
23 – 25 Bernstein, Naturvidenskabens Rige.
26 Barth, den norske Natur.
27 Busch, Mormonerne.
28 Barth, om Skovene.
29 – 31 Bang, Fortællinger for Folket.
32 Boyesen, Tilvirkning af Ost.
33 B.Bjørnson, Arne.
34 Bang, Verdensbeskrivelse.
35 – 37 Beretninger om Akershuus Landhuusholdningsselskab.
38 Bessing, Missionsprædikener.
39 Bøye, Literaturhistorie.
40 Bentzen, Hougekalender.
41 – 42 Bibellæsninger.
C.
43 – 50 Conversations-Lexikon.
51 Cetta, Geologiske Billeder.
52 Christelige Afhandlinger og Fortællinger.
53 Chesterton, Fængsellivets Hemmeligheder.
54 Campell, Den gamle Skovskytte.
55 Chandless, Ved Saltsøen.
56 Crove, Billeder til Biblen.
57 Cumings, Lampepudseren.
58 Coplen, huslig Lykke.
59 – 60 Christie, Spidsbergensreisen.
D.
61 Daae, Udvalg af Breve fra bekjendte Nordmænd.
62. Daae, Verdenshistorie.
63 Dode, Stamhuset Sunne.
64 Dansk Soldaterliv.
65 Daabens Kraft.
66 Dahl, Fortællinger for Folket.
67 Dumas, Garidaldi.
E.
68 Esfarts, historisk Roman.
69 Eventyr fra fremmede Lande.
70 En Jul paa Landet.
71 Edvards, Onkel Toms Staldbrødre.
F.
72 Fortællinger af Sømandslivet.
73 Felix Skizzer og Scener.
74 Do. Do.
75 Fordum og Nu.
76 Fadervor.
77 Do.
78 Fredlen, Kunsten at tjene Penge.
79 – 85 Folkekalender.
86 Fem Fortællinger.
87 Fryssel, Carl den Tolvte.
88 Folkekalender for Danmark 1861.
89 Faye, Folkesagn.
90 Fortællinger af Forfatteren til Amtmandens Døtre.
G.
91 Glanbrecht. Tateren.
92 Catty, Barabler fra Naturen.
93 – 95 Galen, Den førrykte.
96 Grave, Fortællinger.
97 Graul, Læresetninger.
98 Gud vet, hvortil det er godt.
99 Grun, Eventyr.
H.
100 Hartvig, Naturen og Menneskelivet.
101 Hansteen, Reiseerindringer.
102 Høst, Christian IV.
103 Hoelberg, Peder Paars.
104 Heldreth, Den hvite Slave.
105 Holm, Skildringer og Sagn.
106 Horn Sundhedsbog.
107 Hedley, Vicars’s Liv og Død.
108 Hannemann, Gjødningen.
109 Hansen, Chemi for Landmænd.
110 Helbreden og Livet.
111 – 12 Hansen, Om Bieavl.
113 Høegh, Forlkets Helse.
114 Herre, En Jøgers Erindringer.
115 Hagdahl, Meierierne.
116 Houges Reiser.
117 Heerboth, Drainingen.
118 Hofmann, Sydens Træk.
119 – 22 Harms Missionsblad.
123 Hamm, Agerdyrknings-Chemie.
124 Halling, for Tjenestetyende.
J – I.
125 – 26 Johnston, Hverdagslivets Chemie.
127 Jensen, Erindring.
128 Ingerslev, Europas Historie.
129 Janzon, Mørke og Lys.
130 Irving, Mahomeds Levnet.
131 Jensenius, Husdyravlen.
132 Do. Husdyrenes Sygdomme.
K.
133 – 34 Krummader, Thisbiteren Elins.
135 Kunsten at forlænge Livet.
136 Kelberg, Luthers Trøst for Syge og Døende.
137 – 38 Kvit, Roman
139 Kruses Heltekamp.
140 Krohn, Palæstina.
141 Kvindens Opgave og Liv.
142 Kaffeen.
L.
143 – 44 Levingstones Reise.
145 Lange, Klosterhistorie.
146 – 47 Leves, Hverdagslivets Fysiologi.
148 Lous, Daabens Sakramente.
149 Laura, Temple.
150 – 52 Landbrugsmøder.
153 Langkjær, Landmaaler.
154 – 55 Lever, Davenport Duun.
156 – 57 Lindekvist, Vor Tids bedste Husdyr- Racer.
158 Lindekvist, Bondepraktika.
159 Listov, Luthers Ungdoms Historie.
160 Luthers Fortale til det nye og gamle Testamentes Bøger.
161 Landbrugsmødet i Eidsvold 1852.
162 Landoekonomiske Optegnelser.
163 – 64 Lever, Familien Dod paa Reiser.
M.
165 Mau, Alvor og Gammen.
166 – 67 Maus, Tidskrift.
168 Mau, Fortællinger.
169 – 70 Mügge, Arvor Spang.
171 Mindre fra 1858.
172 Møhl, Jordens Mærkværdigheder.
173 Monod, Manden hans Liv og Hverd.
174 Mellem Fjeldene.
175 Magne, Valg af Melkekjør.
176 Moe, Julegave.
177 Monsen, Frithjofs Saga.
178 – 79 Menoza.
180 Mery, La Florida.
181 Müller, Frugthaven.
182 Malan, Den ældste Søns Død.
183 Müller, Ansgars Levnet.
184 Munch, For Hjemmet.
N.
185 Nathorst, Den bedste Fordbrug.
186 Naturens og Kunstens Udbytte.
187 Nat og Morgen.
188 Naturen og Folkelivet.
O.
189 Onkel Ralph.
190 Oekonomiske Tanker.
P.
191 – 95 Polyteknisk Tidskrift.
196 – 200 Prescotts Skrifter.
201 Petersen, Den sidste Franklin-Ekspedition.
202 – 4 Pontmartin, En Notars Memorier.
205 Pilegrims Vandring.
206 Petersen, Norges, Sveriges og Danmarks Historie.
207 Palearic, Christi Velgjerning.
208 Pellico, Menneskets Pligter.
R.
209 – 13 Rothe, Christendommens Virkning.
214 Riis, Veiledning i Havedyrkning.
215 Rasmussen, Fortællinger og Sagn.
216 Reiseskitser fra Norden.
217 Reiseskitser fra Syden.
218 Rohman, Napoleon den Tredie.
219 Rørdam, Christie Kirkes Historie.
220 Regband, Roman.
S.
221 Synnøve Solbakken
222 – 31 Skillingsmagasinet.
232 – 35 Schrøder, Ugeskrift for norske Landmænd.
236 Schvedler, Naturens Bog.
237 Snorre Sturlesøns Kongesagaer.
238 – 41 Sødring, Reiser i ældre og nyere Tid.
242 – 47 Suhms Skrifter.
248 Stodfleth, Dagbog.
249 Schach, Portrætparaleller.
250 Schübler, Kjøkkenvæxter.
251 Schübert, Den nye Robinson.
252 Schmid, Fortællinger.
253 Sverdrup, Landhusholdning.
254 Schmidt, Den lille Sømand.
255 Steffen, En gammel Præstedatters Ungdomsminder.
256 Sygdom som Prøvelse og Velsignelse.
257 Skitser og Fortællinger.
258 Saxild, Naturkundskab.
259 Spener, Et vigtigt Ord.
260 Schrøder, Gaardsregnskab.
261 Sæterbesøget.
262 Sundt, Fantefolket.
263 Sundt, Sædelighedstilstanden.
264 Sundt, Ædruelighedstilstanden.
265 Svendsen, Peder Paars.
T.
266 – 82 Thiers, Keiserdømmets Historie.
283 – 84 Thiele, Folkesagn.
285 – 91 Tusind og en Nat.
292 Thomsen, Nivelering.
293 Thura, Visdoms Skole.
294 Thurah, Bretlands Tog.
295 Tegne’r, Frihjofs Saga.
296 Ting, der ere værd at overveie.
V.
297 Vig, Norges Historie.
298 Vildenhahn, Spesur.
299 With, Husdyravelen.
300 – 9 Walter Scott’s Romaner.
310 – 11 Wildenhahn, Kirkehistorisk Livsbillede.
312 Vinje, Ferdaminni.
313 Wexels, Jesu Christi Liv.
314 Vesle Kari.
315 Vardum, Fortælling.
316 Welhaven, Skildringer.
317 Vinther, Leventsbeskrivelse.
318 Vinscom, Arbeiderne i Vingaarden.
319 Vieland, Adderiterne.
320 – 22 Valentiner, Peder kommer paa Landet.
323 Wohlfart, Melanchtons Levnet.
324 Vinsnæs, Aftenerne paa Egelund.
325 Vig, Læsning for Folket.
326 Wibe, Billeder og Minder.
327 Wexels Digte.
328 Vinsnæs, For Tjenestepiger.
329 Vendt, om Rodfrugter.
Z.
330 Zsihokke, Guldmagerbyen. (Henrich Zschokke)
Ø.
331 Østgaard, Fra Skov og Fjeld.
  Fortsættelse.
A.
332 – 34 Aftenlæsning, et Maanedskrift.
B.
335 – 36 Budbæreren.
337 Bonaparte, Svar til Walter Scott.
338 Bentzen, Havebog for Damer.
339 Bakevell, Vort Aarhundredes mærkeligste Opdagelser.
340 Bade, Skalpjægeren.
C.
341 Crusenstolpe, Skildringer til Dagens indre Historie.
342 Conind, De smaa Ting.
E.
343 Erindringer fra det betydningsfuldeste Aar i mit Liv.
344 En ung Piges Historie.
345 – 46 Erslev, Jordkloden og Mennesket.
347 – 50 Ettars Skrifter.
F.
351 – 61 Funkes Lærerbog (3die Del mangler).
362 Fabricius, Holbergs Epistler.
363 Fredlen, Kunsten at tjene Penge.
364 Fischer, Folkesagn.
365 Falsen, geografisk Beskrivelse over Norge.
366 – 69 Falsen, Norges Beskrivelse.
H.
370 Hansen, Digtninger.
371 Hermidad, Vandring i Syden.
372 Høst, Napoleons Felttog 1796 – 1810.
373 Høst, Do. Do. 1813 og 1814.
374 Høst, Do. Do. 1815.
375 – 81 Holst, Storthingsforhandlinger 1818.
382 – 87 Holst, Storthingsforhandlinger 1821.
388 Holst, Forhandlinger ved det overordentlige Storthing 1822.
389 – 95 Holst, Storthingsforhandlinger 1824.
396 – 401 Holst, Do. 1827.
402 Holst, Det overordentlige Storthing 1828.
403 – 10 Holst, Storthingsforhandlinger 1830.
411 – 18 Holst, Do. 1833.
K.
419 -21 Krumacher, Elisa.
422 – 23 Kalkar, Livsbilleder af Guds Riges Historie.
L.
424 Løvenskjold, Beskrivelse over Bratsbergs Amt.
425 – 27 Landbrugsmøde i Trondhjem 1859.
428 Landbrugsmøde i Eidsvold 1852.
429 Landbrugsmøde i Sørum 1853.
430 Do. i Christiania 1854.
M.
431 Munch, Nord og Syd.
432 Monrad, Caroline Perthes
433 – 34 Moss, Religiøse Sange.
435 – 38 Mau, Christelige Samtaler.
439 Maifesten.
440 Müller, Beskrivelse over Jarlsbergs Provsti.
N.
441 Nytaarsgave.
442 Nilsen, Billeder fra Landet.
P.
443 Platou, Enevold Falsens Skrifter.
444 Petersen, Erindringer fra Polarlandene.
445 -50 Pavels m. Fl. Storthingsforhandlinger 1815 og 1816.
R.
451 Rosentag, Illustreret Verdenshistorie.
452 – 53 Reid, Skarpskytterne.
454 Rode, Holbergs Heltindehistorier.
455 Rode, Holbergs moralske Tanker.
S.
456 – 57 Steen Bille, Korvetten Galatheas Reise om Jorden.
458 Stove, Dred.
459 Smith, Holbergs Levnet
460 Sørensen, Opdagelser i Naturvidenskaben.
461 Skrøder, Gaardsregnskab.
462 – 63 Stockhardt, chemiske Markprædikener.
464 – 67 Sue, Spaadommen.
468 – 70 Sue, Djævlehøien.
471 -78 Sue, Martin.
479 Sue, Tateren.
480 – 81 Sue, Sotaarnet.
482 – 86 Schytte, Staternes indvortes Regjering.
487 – 88 Schytte, Staternes udvortes Regjering.
489 Schytte, Danmarks og Norges Forfatning.
T.
490 Tschndi, Dyrelivet i Alperen.
491 Tetens, Christendommens Indførelse i Norden.
492 Thord Trygs Reiser.
493 Treschov, Lovgivningens Principer.
494 Topografiks Beskrivelse.
V.
495 – 500 Vestermeier, Kirkehistorie.
501 – 10 Walter Scott, Napoleons Levnet.
511 – 12 Vildenhahn, Familiebibliothek.
513 – 15 Wexerell, Romaner.
516 Walter Scott, Roman.
517 – 18 Do. Do. Do.
  Smaaskrifter:
519 – 23 Schübler, Havebog.
524 Johan Nordahl Bruuns Biografi.
525 Welhaven, Om Holberg.
526 Anna Colbjørnsdatter.
527 Hans Egedes.
528 – 31 Skovtørk og Markaat.
532 Om Surhø og Brunhø.
533 Om Staldgjødningen.
534 Aarsberetning om Foreningen til gudelige Smaaskrifters Udgivelse.
535 Schübler, Om Forædling af Træer.
536 Om Gjødning.
537 Solstraale-Fortællinger.
538 – 41 Arbeiderene Bog.
542 Nødhjælp for Brød.
543 Kvægets Vurdering og Forædling.
544 Føllets Behandling.
545 Korset.
546 Drainsrøret.
547 – 48 Eit Brudlaup.
549 Axsel
550 De Dødes Opstandelsen
551 At temme vilde Heste.
552 Guleroden.
553 For fattige Husmødre.
554 Rolf Rekrut.
555 Tidernes Tegn.
556 Om Sindets Kast.
557 Om Tilvirkning af Ost