Print Friendly, PDF & Email

Skolene på Ytterkollen

Av: Hilda Thorsby
07.02.2005

I 1859 ble Ytterkollen utskilt som egen skolekrets i kommunen. Den første faste skolen på Ytterkollen var i leid lokale hos skomaker Augustinius Christophersen Dahler, gr.br.6 br.nr.21. (Der Tore Sand Hansen bor i dag). Nils Jakob Eriksen var lærer her til han ble flyttet til Vigseteren Krets. Hans efterfølger på Ytterkollen het Kristen Kristensen Urdahl. Han var sanglærer og lærte barna å synge i kor. Vi sang trestemt så det knaket, fortalte Hans Narverud (Stordahler’n). Obligatoriske fag: Religion, lesing, sang. For de som ville, kunne det bli undervist i skriving og regning, men det var frivillig og det var få som tok det tilbudet.
Skoleloven av 1860 gjorde flere fag obligatoriske: Skriving, regning, geografi og historie. Men hjemmeleksene var i flere år fortsatt vesentlig religion, katekismus, bibelhistorie og salmevers. De flinkeste av de eldste elevene ble satt til å hjelpe de minste, også med lesing. Ordene ble innøvd fra en tavle på veggen, bokstav for bokstav. Hjelpelæreren, en elev fra øverste klasse, sto med en pekestokk og pekte på bokstavene, og alle sa bokstavene i kor helt til de husket dem. Ellers i klassen var det vanlig undervisning.
I 1872 ble Ytterkollen skole med lærerbolig bygget på Strykens eiendom i utkanten av kretsen. Navnet var nytt, Ytterkollen skole, men kretsen var den samme; Nedre Milevigen Krets på sørsiden av Drammenselva. Huset ble bordkledd og malt i 1880, og i 1884 ble det oppført bryggerhus på eiendommen.
I 1885 var det fem aftenskoler på Nedre Eiker. En av dem var på Ytterkollen. Det ble undervist i norsk, regning og historie. Det var stor søknad til disse skolene.
Det første skolestyret i Nedre Eiker kommune kom i stand 1. januar 1890 med én representant fra Ytterkollen, Peder August Narverud. Før 1908 hadde det vært delvis fritt skolemateriell i Nedre Eiker, fra 1908 ble det helt fritt skolemateriell i kommunen.

Dette var den første faste skolen på Ytterkollen. Foto fra Hilda Thorsby.

 

 

Gamleskolen i Stryken ble nedlagt i 1905 og står nå (2005) på Kalosjejordet i Krokstadelva. Byggmester Marius Simensen flyttet den dit i ca 1949-50. Peder Christensen Stryken forbeholdt seg retten til å kjøpe tilbake gamleskolen for tusen spesidaler når den ikke skulle brukes mer. Foto fra Hilda Thorsby

Seddelen er én av mange skrifter som ble funnet på loftet i den gamle tingstua i Hokksund i 1999, og er en bekreftelse på at Augustinius Dahler avga lokale til Ytterkollen skole i 1864.

Ytterkollen skole, Marienlyst, startet opp i 1905. Det var sammenhengende skole der til 1960. Fra da av var det helt slutt med egen skole på Ytterkollen, men huset blir likevel benyttet den dag i dag, – som grendehus fra 1972. Navnet Marienlyst stammer fra Marie Ingebretsen som ga tomt til skolen. Flyfoto: Golberg 1960.

 

I 1886 søkte Nedre Eiker om å få den flyttbare amtskolen til bygda, og fikk den. Den holdt til i Mjøndalen meieri. Fra 1899 hadde bygda igjen amtskolen, denne gang i 2 år. Det var i den perioden Herman Wildenvei gikk sammen med blant annet «ytterkollingene» Hans Arnt Dahler (H. A.) og Anders Pedersen Narverud (A. P.) på amtskolen i Mjøndalen. De hadde cand. theol. Engebret Moe Færden som lærer (bildet). Han var også bestyrer ved skolen. Han var ualminnelig dyktig, og en mann det ble lagt merke til.