Print Friendly, PDF & Email

Stemningsrapport «Fra Nedre Eker»

Fra Drammens Tidende, 8. januar 1905:

Saa er Aar 1904 ogsaa gaaet til sine Fædre. Nytaarssolen har allerede sendt sine lyse, men kolde Straaler over Ekerbygderne, der ligger drømmende i Vinterdvalen.
Aarets mørkeste Tid har naaet sit Kulminationspunkt, det stævner atter fremad mot Lyset og Dagen. Inden kort Tider er det Foraarsstemning i Naturen og med den Vaarvoner i Menneskets Bryst.

Drammenselven ligger det stivfrossen og sender sine troldagtige Drøn ud i Vinternatten, idet den danner en naturlig Bro mellem det i Røg og Damp værende Mjøndalen paa den ene og den solrige Sandstrand paa den anden Side. Julen med Julegjesterne, Julehesterne og al den velsignede gode Maden er en Saga blot: kun Mindet er tilbage. Den forløb usædvanlig stille og rolig herover. Det hørte ganske vist til Undtagelserne at se nogen «danse kruke» i Veiskraaningerne.

I mangt et hjem har Sygdom og Fattigdom trykket Julestemningen og sænket Sorg i det Sind, som skulde føle sig glad i Tanken om Julens Fred og Velvære, medens der paa den anden Side er mangt et Hjem, hvor Juleglæden og Julehyggen har været tilstede i fuldt Mon.
Naar Nyaarets første Dag er omme, melder Livets Travelhed sig igjen og Skuffelserne, man var vant med fra det gamle Aar, indfinder sig snart – det være sig en ikke udtrukken Præmieobligation, Forbigaaelse ved en Ansættelse, Svig i en Kjærlighedsaffære, Tab i en Forretning o.s.v.

Imidlertid spænder Skogskjøreren sin Hest for Draget og rusler afsted opover Lien, saa det skrangler i Jernlænken; Tømmerhuggeren tar Øksen paa Nakken, Madposen paa Ryggen og lunter efter. Fabrikpiberne sender sin Røgsøile lodret tilveirs, det knager og brager, dundrer og durer, øser og pøser. Arbeiderens trofaste og øvede Haand lægger Materialerne tilrette, og Fabrikens Maskiner producerer Handelsvaren fiks og ferdig for Markedet. Kampen for Tilværelsen er akkurat lige haard som i det Aar, der svandt. Det er ligesom en begynder forfra ved Aarskiftet, den samme Betje om igjen.

Foreningslivet er paa denne Aarstid i livlig Virksomhed. Der er Møder med Foredrag, Taler og Sang Slag i Slag. Mest søgt er Møderne i Arbeiderakademiet, hvor man engagerer bare første Klasses Foredragsholdere, og hvor man kan have en baade fornøielig og lærerig Aftenstund.
Gamle lærer O.Sæther ved Stenberg Brugsskole har søgt Afsked og er flyttet til sit nye Hjem i Drammen. Efter Forlydende er han af Brugets Direktion tilstaaet 800 Kroner i aarlig Pension. Naar hertil kommer Statens Pension 5 a 600 Kroner, saa maa man sige at det er bra. Sæthers Eftermand er endnu ikke udnævnt. Ingen af Bygdens Lærere har søgt Posten, trods denne, hvad Løn angaar, er en af de bedste.

Hermed, et godt Nytaar.

B -d.

23.01.2004

 

Stenberg Brugsskole som lå på tomta der finérfabrikken har kontor i dag. Foto fra Eva Grosvold.