Print Friendly, PDF & Email

Andragende fra jordmor i Nedre Eker Karen Sofie Andersen om pension

Om Jordmorkofferten kunne fortelle….

Koffert og foto: Anne Gallefos Wollertsen; NE
05.04.2010

Følgende andragende står som sak nr. 19 i Amtstings-forhandlinger Buskeruds amt 1916:

Buskeruds amt.
Undettegnede tillater sig herved i ærbødighet at andrage det høie amt om en pension kr. 100,00 om aaret i likhet med hvad Anna Karoline Halvorsen av Modum oppebær.
I den anledning tør jeg henlede opmerksomheten paa de ofte besværlige reiser paa daarlige veier og føre til skogs og før i tiden over Dramselven som ved siden av ansvarsfølelsen og anstrengelsen gjør at en jordmor i den lange tjenestetid av ca 40 aar har en svekket helbred og saaledes er ute av stand til noget andet erhverv og da avlønningen i tjenestetiden de fleste aar har været yderst knap. Distriktet har ogsaa været delt.
Der er vel neppe nogen stand som har været saa daarlig avlønnet som jordemødre og saaledes har det ikke været mulig for at avsætte noget kapital at falde tilbake paa.
Min mand er elvearbeider 64 1/2 aar og er plaget av gigt. Jeg nærer saaledes det sikre haap til det høie amt at det velvillig vil i møtekomme mit andragende.

Mjøndalen 18. marts 1915.

Ærbødigst
Karen Sofie Andersen, jordmor

Sak nr. 19. Andragende fra jordmor i Nedre Eker Karen Sofie Andersen om pension.

Indstillingen foredroges.

Indstilling fra budgetkomiteen i sak nr. 19.

Overensstemmende med amtmandens forslag og under henvisning til sakens dokumenter tillater komiteen sig at indstille til amtstinget at fatte saadan

   beslutning:

Til Jordmor i søndre Nedre Eker, Karen Sofie Andersen, bevilges av amtskommunekassen en aarlig pension av kr. 100.00 fra 1ste juli 1915 at regne, mot at der bevilges hende kr. 100.00 av statskassen.

Drammen i budgetkomiteen den 24 febr. 1916.

Hans Sæthre    Ivar Helgesen     S.O. Grøthe      Peter Skard
                        Hans Wang     O.H. Evju

Enstemmig beslutning: Komiteens indstilling bifaldes.

Litt mer jordmorhistorie….
I Eikerminne 2008 (årbok 2008) utgitt av Eiker Historielag, har Bent Ek skrevet en artikkel om de første jordmødrene på Eiker. Her følger et lite utdrag som omhandler jordmødrene i Nedre Eiker:
– I et brev fra distriktslege Thaulow til Ekers herredsstyre datert 22. september 1870, framgår det at Hokksund og Nedre Eiker fortsatt er ett jordmordistrikt, og at de fødende på Nedre Eiker rett som det var måtte søke hjelp hos jordmødrene i Drammen eller Vestfossen. Dette var i forbindelse med at 27 av bygdas fremste menn underskrev et eget krav om jordmor på Nedre Eiker:
Allerede for længe siden erkjendte man Nødvendigheden af, at der ansattes Gjordemødre saa, at man overalt kunde have Adgang til Fødselshjelp af kyndige Folk. Ikke desto mindre er Indvaanerne her i Nedre Eker endu ofte henviste til at maatte hjelpe sig paa den gamle Vis ved at benytte uexaminerte Koner som Fødselshjelpersker.
Det tok noen år før kravet førte fram, men i 1876 ble Karen Sofie Trondsen ansatt som den første jordmor på Nedre Eiker. Temmelig nøyaktig 20 år seinere, i mars 1986, ble Nedre Eiker jordmordistrikt delt i en nordre og en søndre del, med elva som skille. I den forbindelse bestemte Nedre Eikers herredsstyre at jordmoren i det nordre distriktet skulle ha bopel «mellem Nedre Ekers kirke og Eknæs bro» – altså omtrent like langt fra Krokstadelva som fra Solbergelva.
Jordmoren ble nok litt av en institusjon i lokalsamfunnet, og mange av dem ble lenge i stillingen. Enkelte kan nok ha opplevd å se komme til verden to eller kanskje tre generasjoner i samme familie.