Print Friendly, PDF & Email

Arbeidsreglement for arbeiderne ved Solberg Spinderi i 1945

Tilrettelagt av Anne Gallefos Wollertsen NE
05.12.2010

A/S SOLBERG SPINDERI

Til våre arbeidere.

Som bekjent har vi etter frigjøringen fått hjem så meget bomull at vi har nok til full drift i spinneriet i mange måneder framover. Leveringen av garn til veveriet øker også. Likeså har vi eller vi kan gjøre regning med å få det vi trenger av andre driftsmidler for øvrig.

Alt ligger således godt til rette for en øket produksjon hvis vi bare kan få tilstrekkelig og god arbeidshjelp. Tilgangen på kvinnelig arbeidshjelp har bedret seg betydelig den siste tid, og etter alt å dømme vil vi kunne få det antall kvinnelige arbeidere vi behøver etter hvert i den utstrekning hensynet til opplæring gjør det mulig å ta inn nye arbeidere.

Det er imidlertid ett forhold ved våre fabrikker som fremdeles er lite tilfretsstillende og som i høy grad hindrer en rasjonell drift og en effektiv øking av produksjonen. Det er dessverre fremdeles alt for meget fravær fra arbeidet uten gyldig grunn eller varsel. Dette må det no bli slutt på.

Vi viser til bestemmelsene i paragrafene 5 og 6 i det av våre arbeidere vedtatte og av myndighetene godkjente arbeidsreglement for vår bedrift, sålydende:
«Arbeiderne har å møte punktlig frem til den fastsatte arbeidstid. Den som er forhindret fra å møte til arbeide, skal snarest mulig og helst samme dag underrette sim mester om sitt forfall ig grunnen til dette. Ønsker noen av en eller annen grunn å være fri fra arbeidet, har vedkommende å henvende seg til sin mester og innhente hans tillatelse til å være fri.
Ingen må forlate fabrikkene utenfor hviletiden uten å ha tillatelse av sin mester eller sin arbeidsformann. Ingen må forlate sitt arbeide eller sine maskjiner unødig i arbeidstiden. Lesing eller håndarbeide må ikke finne sted under arbeidet. Efter arbeidstidens ophør skal alle forlate fabrikkene snarest mulig, undtagen de som måtte ha ekstraarbeide eller overtidsarbeide å utføre.»

Enn vidre viser vi til bestemmelsene i paragraff 15 i arbeidsreglementet, sålydende:
«Enhver arbeider kan uten opsigelsesfrist avskjediges av bedriftens bestyrer når han/hun gjør seg skyldig i en alvorlig krenkelse av reglementet eller forøvrig i en alvorlig forgåelse, såsom hvis han/hun gjentagne ganger og tross mottatt advarsel undlater å møte frem til arbeidet i rett tid».

Vi må på det mest innstendige henstille til våre arbeidere å overholde bestemmelsene i paragraffene 5 og 6. Det er fremdeles en skrikende mangel på alle slags tekstilvarer, og vi plikter alle sammen å gjøre alt vi kan for å få produksjonen opp og derved gjøre vårt til å avhjelpe denne mangel. Punktlig fremmøte og full utnyttelse av arbeidstiden er nødvendig for å holde arbeidet ved de forskjellige avdelinger i det riktige forhold til hverandre og derved oppnå en god produksjon. Fravær vil medføre at arbeidet stopper opp og at andre abreidere som er møtt frem i riktig tid og er til stede blir stående uten å ha noe å gjøre.

I fem lange år var vårt land besatt av fienden og vårt folk fratatt sin frihet. Meget ble ødelagt og utdslitt uten å kunne erstattes i disse år. No skal landet vårt reises på nytt. La oss gjøre vårt til å løse denne oppgave ved snarest mulig å komme opp i full drift og full produksjon.

Solbergelva den 15. november 1945.

A/S SOLBERG SPINDERI

John Øgar

Lise Solberg intervjues av redaktøren

Utdrag fra «Spinnesiden nr. 2 – mars 1946»

 

 

Vi har forelagt spesialisten LISE SOLBERG spørsmålet om sunnhetstillstand, krefter og utseende¨hos publikums hjertebarn SOLBERG-GARN og SOLBERG-TØYER

LiSE SOLBERG er tvers i gjennom norsk i sinn og skinn og svarer oss:
– Det er godt å være «herre i eget hus» igjen. Nå kan vi stri og stelle med våre egne saker uten innblanding av tyskere og cellull. Det går den rette veien med fremstillingen av både garn og tøyer. Selvfølgelig var de vanskelige krigsårene uheldige for styrke og utseende, men siden bomullen nå er enerådende som byggende råstoff, er det en absolutt bedring å spore med SOLBERG-GARN og SOLBERG-TØYER, dette gjelder både styrke og utseende.
For så vidt er saken altså klar, men LISE sier videre:
– Når det gjelder de mekaniske enheter, de som produserer de kjente kjelebarna, så har jo den vanskelige krigs- og etterkrigstid satt sine spor. Heldigvis var det ingen ofre for direkte krigsskade ved bedriften, hverken av bygninger eller maskiner, men , men…
Det har forekommet tilfeller av nervøse sammenbrudd på grunn av manglende deler, nedslitt blir vi jo alle når det er hård påkjenning og liten eller ingen adgang til fornyelse.
På spørsmål om hvilken sak som er spesielt akutt, svarer LISE:
-Det er særlig kardemaskinene som ikke liker seg – de føler seg ikke i form for tiden. Vi karer og karer det vi kan for om mulig å få fatt i nye beslag til disse maskiner og andre nødvendige reservedeler for at alt skal arbeide knirkefritt. Men – – nye kardebeslag befinner seg hinsides grensene og valuta må til for å få dem hit. Uten valuta – ingen kardebeslag og deler, sier de som har avgjørelsen i sin hånd, og maskinene sukker tungt og ordner opp og gjør sitt beste.
Hvordan tar så hjertebarna SOLBERG-GARN og SOLBERG-TØYER dette da?
– Garn og tøyer er sterke som før krigen, sier LISE, det vet jeg som er spesialist i disse spørsmål. Jeg har tatt «noen prøver» og det viser seg at garnet ikke er fullt så jevnt og fint som før og tøyene fpr «gåsehud» ved tanken på at de ikke er så fine i «finishen» som før krigen. Og gåsehuden, det ere de små nupper og ujevnheter som blir på grunn av disse kardebeslagene som er slitt.
-Er tilfellet ondartet?
– Tilfellet er ikke ondartet og virker ikke svekkende, kommer bare kardebeslagene, så skal vi kurere kjelebarna for denne lille etterkrigssykdom.
Og så til slutt:
«Stoffskiftet» foregår altså nå og som spesialisten LISE SOLBERG med saklighet fremholder er det så normalt som det kan ventes etter en hård tid.

REDAKTØREN