Eiker historielag har årsmøte på Fossesholm herregård søndag 19.mars klokka 1800. Vanlige årsmøtesaker, og deretter enkel bevertning, litt underholdning og sang, loddsalg og trekning med fine premier. Styrets forslag til beretning følger nedenfor. Vel møtt.

 

Vennlig hilsen Stein Andersen, leder

 

ÅRSMØTE

søndag 19. februar kl. 18.00

Fossesholm herregård

Sakliste:

1. Konstituering
Godkjenning av innkallingen og sakliste.
Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive årsmøtereferatet.

 

2. Beretning for årsmøteperioden 2022 – 2023

 

3. Regnskap.

 

4. Forslag

a. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende seinest 29. januar.

b. Fastsetting av kontingent for kommende år.

c. Tilskudd til Eiker arkiv, Nedre Eiker og Øvre Eiker

 

5. Valg.
Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet.

Årsberetning, regnskap og evt. forslag fra styret vil bli lagt ut på lagets hjemmeside og Facebook etter at styret har ferdigbehandlet disse.Etter at årsmøtet er avsluttet, blir det hyggelig samvær med god bevertning.

Musikalske innslag ved Finn Krogh. Laget fyller 75 år i år, og vi gir et lite tilbakeblikk på oppstarten av laget, i ord og bilder. Vi tar en kort presentasjon av planlagte arrangementer i jubileumsåret. Vi har med Eikerminne for salg.

Vi ønsker vel møtt til Fossesholm.

Styret.

 

BERETNING FOR ÅRSMØTEPERIODEN 2022 – 2023

 

Årsmøtet 2022

Eiker Historielags forrige årsmøte ble avviklet på Fredtun i Solbergelva 13. februar. Årsmøtet ble satt med 22 stemmeberettigede til stede.

Etter årsmøtet ble det avviklet medlemsmøte med bevertning.

Jan Svele framførte et dikt han hadde bygget delvis over egne tanker og delvis over Yuval Noah Hararis bok «Homo Deus». Han kalte dette «Framtidshistorie».

Gjermund Glittfjell kåserte over Hans Nielsen Hauge med spesielt blikk på dennes virke på Eiker. Han klarte også å koble dette emnet til en orientering om det bygget forsamlingen befant seg i.

 

Medlemstall

Det er pr. 31.12.2022 registrert 282 medlemmer ( 2022: 264). Kontingentinnkreving og medlemsoversikt er ivaretatt gjennom Medlemsnett ved Sparebank 1 Modum.

 

Økonomi

Regnskapet er som foregående år ført av firmaet «RegnskapsSjefen A/S» i Krokstadelva. Det ble på forrige årsmøte vedtatt å opprette en kontrollkomite som erstatning for den tidligere ordningen med intern revisor. Det vises til egen rapport fra komiteen.

Det vises også til framlagt regnskap for årsmøteperioden.

 

Styret

Styret har bestått av: Leder Stein Andersen, nestleder Marit Sauren, kasserer Nils Skarra, sekretær Kjell Klokkerud og styremedlemmene Per Erik Knive og Ståle Berdal.

Varamedlemmer: Mina Loe Elde og Pål Ødemark.

Styret har i perioden hatt 9 møter, og behandlet 71 saker.

Viktige saker har vært:

  • Jubileumsåret 2023. I 2023 fyller Eiker Historielag 75 år. Samtidig er det 50 år siden laget ervervet Fossesholm Herregård. Dette må selvsagt markeres med jubileumsfest og div. arrangementer. Styret nedsatte en komite under ledelse av Marit Sauren, for å planlegge den praktiske avviklingen. Komiteen og styret har vært i jevnlig dialog. Bokkomiteen er bedt om å planlegge neste nr. av «Eikerminne» med jubileet som hovedtema.
  • Restaurering av formalhaven. Dette prosjektet går i regi av Stiftelsen Fossesholm herregård. Planleggingen er godt i gang, og det antas at søknad om midler til gjennomføring av prosjektet vil bli sendt våren 2023. Fossesholm er for øvrig en av tre norske herregårder som bl.a. kan nyte godt av EU-midler. Budsjett for prosjektet er ennå ikke vedtatt. Styret holdes løpende orientert om utviklingen. Avtalen med Stiftelsen Fossesholm Herregård sikrer at Historielaget skal godkjenne restaureringen før igangsetting, samt at laget ikke skal påføres kostnader ved arbeidene.
  • Boka om Fossesholm. Einar Sørensen sluttførte sitt verk om Fossesholm. Styret har hele tiden vært orientert, og har hatt innspill til utviklingen. Boklanseringen fant sted 26. april. Se rapport fra arrangementskomiteen. Styret takker bokkomiteen for utmerket jobb.
  • Æresmedlemsskap. Det er ved flere anledninger utnevnt æresmedlemmer. Laget har imidlertid ikke hatt retningslinjer for utnevnelser. For å unngå tilfeldigheter og mistanker om kameraderi, fant styret det påkrevet å utarbeide retningslinjer for hvem som kunne oppnå æresmedlemskap.
  • Prosjekter. Etter at Stiftelsen Fossesholm Herregård har overtatt driftsforholdet til Buskerudmuseet, har styret fått frigjort tid til arbeid med flere prosjekter:
    a) Skarrud Barnehjem. Portalen til barnehjemmet vil bli restaurert av eieren og forventes oppsatt i løpet av våren. Sammen med Øvre Eiker kommune arbeides det med planer om ei info-tavle ved veien nedenfor.

c) Skilting av boplasser. Arbeidet er i full gang. Bent Ek, Nils Skarra og Kjell Klokkerud står for planlegging og utsetting. Skiltene formgis av Per Røgeberg. Så langt er 26 boplasser i området vest for Hokksund, ferdig skilta.

d) Gravmonumenter ved Haug kirke. Det arbeides sammen med Kirkevergen i Øvre Eiker med å lage en plan for restaurering / bevaring av gravplater etc.

e) Skarragruvene. Skilt, gjerder og stier må fornyes. Historielaget og Ormåsen skole står for planlegging og praktisk arbeid. Dette ledes av Nils Skarra. Arbeidet er så vidt i gang, og blir omfattende. Her vil det bl.a. kunne bli aktuelt med dugnadsinnsats fra historielagets medlemmer.
f) Nedre Eikers industrihistorie. Stiftelsen Verkstedet i Solbergelva står for oppgaven, mens Eiker Historielag er involvert som observatør og mulig bidragsyter.

g) Turskiltprosjekt. Øvre Eiker kommunes skiltprosjekt.

  • PR-tiltak. Eiker Historielag har av markedsføringshensyn deltatt på «VestfossenMarken» / Eiker matfestival, «Jul i Parken» i Vestfossen og på julemesse på Temte gård.

 

Komiteer og utvalg

Kontrollkomiteen ble opprettet på årsmøtet i 2022 og komiteens første medlemmer ble Ingrid Marie Liodden og Tor Gunnar Bakkerud.

 

Arrangementskomiteen har bestått av Ståle Berdal (leder), Berit Lindbeck, Inger Tveten Steen, Sissel Hoel Nedberg og Bjørg Nævra Myhre. Etter en svært begrenset mulighet for å kunne møtes under coronapandemien, kunne vi fra april 2022 igjen arrangere treff som i tidligere år.

26. april: Presentasjon av den nye boka om Fossesholm ved forfatter Einar Sørensen. Åpent medlemsmøte på herregården, med ca. 40 deltakere.

18. juni: Sommertur i Bingen med buss og lokal guiding ved Tom Anders Ingebo. I flott sommervær besøkte vi bl.a. Bingen kapell, senere også Vatnås kirke, med Olaf Vatnås som omviser. Noen besøkte også Olavskilden i åsen like ved. Medbrakt lunsj på kirkebakken var hyggelig. Turen endte ved Duvelgården i Skotselv hvor vi fikk fin omvisning av Ingar Midtgård, og fortelling om huset som ble bygget på 1700-tallet og tilhørte Hassel Jernverk. Det var mulig å se flere verksteder der og de historiske samlingene. 42 deltakere på turen.

3. september: En vandretur ved Hoensvannet fra «Hotellet» til en del boplasser med lokalhistoriker Bent Ek som guide. Under turen ble det merking av boplassen Hanseplass. Dette som del av et prosjekt Eiker Historielag holder på med. 10 deltakere.

16. november: Høstmøte på Solberg kapell. Forfatteren Einar Sørensen fortalte om sin bok «Fossesholm og herregårdstiden». Han kåserte også om Margreta Huitfeldt, adelsdamen fra Eiker som ble storgodseier i Båhuslen. Reidar Lund framførte nye dikt og overlot et skuespillmanus til historielaget. Finn Krogh underholdt med fin musikk. 30 deltakere.

 

Festkomiteen har bestått av Berit Lindbeck (leder), Jan Lindbeck, Maria Skogstad Hauge, Arne Hauge, Rønnaug Thorrud, Sigmund Thorrud.

Komitéen har stått ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av de møter og tilstelninger historielaget har avviklet.

 

Valgkomitéen har bestått av Kari Bergan Røren (leder), Toril Bakke Stenshorne og Reidun Bollerud

 

Redaksjonskomiteen for Eikerminne har i praksis bestått av Bent Ek, Pål Ødemark og Bjørn Kristoffersen (billedansvarlig). Trond Bollerud var også valgt, men måtte trekke seg av velferdsgrunner.

 

Faste aktiviteter.

Eiker Arkiv er et samarbeidsprosjekt mellom Historielaget og kommunene Øvre Eiker og Drammen. Avdelingen på Øvre Eiker er underlagt «Seksjon for kultur og livkraft» og holder til ved Øvre Eiker bibliotek i Hokksund. Det frivillige arbeidet er organisert av foreningen «Sameia Fotoarkiv». Avdelingen på Nedre Eiker er tilknyttet Drammen byarkiv, men har egne lokaler ved Solberg Spinderi. Det frivillige arbeidet er organisert av foreningen «Solbergelva i bilder».

 

Begge avdelingene arbeider med innsamling og registrering av lokalhistorisk dokumentasjon. Resultatene presenteres bl.a. i «Eikerminne» og på internettsidene eikerarkiv.no og lokalhistoriewiki.no.  Leder for arkivet i Øvre Eiker er Bent Ek. Leder for arkivet i Nedre Eiker er Gjermund Glittfjell. Øvre Eiker har bevilget en stillingsressurs på 20%, mens Drammen har gitt 25% til lederne.

 

Den kommunalt oppnevnte styringsgruppa som hadde som formål å gjøre arbeidet i Eiker Arkiv bedre, har sovnet stille hen.

 

Gotisk gruppe. Gruppa har i mange år vært ledet av Arnt Hole.  Han var gruppas ledende kraft, men har nå dessverre gått bort. Gruppa vil nå konstituere seg selv.

Det er møter annen hver torsdag på Øvre Eiker Arkiv, biblioteket i Hokksund. Frammøtet har gjennom året variert fra 8 til 15 personer.

Dokumentene som transkriberes blir lagt ut på internett. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen. Det kreves ingen forkunnskaper.

 

Barnas Historielag har i perioden bestått av Reidun Bollerud, Ole Hammerborg, Reidar Andresen og Torill Bakke Stenshorne.

25.-27. juli arrangerte vi olsokleir for barn i alderen 6-12 år i og rundt Fiskum gamle kirke. Dette var i samarbeid med Fiskum Kulturminnelag, Eiker Husflidslag og Vikinglaget Mimir. Leiren hadde tilbud om varierte kurs/aktiviteter med en kulturhistorisk innfallsvinkel. Husflidslaget sydde vesker av skinn og lin, mens Mimir lagde mat på historisk kjøkken med innsamling av urter fra naturen. De øvrige aktivitetene var bygging av skigard og flettverksgjerde, padling i stokkebåt, maling av heraldiske skjold, framstilling av papir, blekk og fjærpenn, runer og kalligrafi, gamle spill og omvisning i kirken.

 

Eiker 19. februar 2023

 

Stein Andersen (sign.)    Marit Sauren (sign.)       Nils Skarra (sign.)

 

Kjell Klokkerud (sign.)    Per Erik Knive (sign.)                      Ståle Berdal (sign.)