Print Friendly, PDF & Email

Årsrapport 2015 – Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker

Tekst: Gjermund Glittfjell

24. juni 2016

Det har vært et nytt år i Eiker Arkiv. Arbeidet i 2015 har bl. a bestått i å opprettholde samarbeidet med stiftelsen Verkstedet, Kvelde Historielag, Vestfoldarkivet. Portåsen, Buskerud Geologiforening, Geologimuseet, Stiftelsen Temte gård og bygdesamling, Drammens museum gotisk gruppe, Byarkivet Drammen og Grafisk Museum Buskerud. Det er også i år arbeidet med å gjøre resultatene av arkivets virksomhet mer tilgjengelig for publikum.
Arkivet har gode leieavtaler for arealbruk på kanselliet ved Solberg Spinneri, men vi merker nå at vi trenger mere plass til bearbeiding av innkommet materiale, og i tillegg et rom på ca. 15m2 for avfotografering av større bilder/gjenstander.
Vi har gode samarbeidsavtaler med andre lokalhistoriske institusjoner og samlinger, og vi fortsetter å overføre gjenstandssamlinger til Temte gård og bygdesamling. Vi har i år også startet med overføring av gjenstander til Nasjonalbiblioteket i Mo I Rana.  Arkivet har funnet en god balanse mellom innsamling, bevaring og formidling.

Organisasjon og økonomi
Arbeidet er som tidligere ledet av Gjermund Glittfjell, som har en 25 % stilling. Arkivet er underlagt Nedre Eiker Bibliotek, med biblioteksjefen som personalansvarlig. Daglig leder for arkivet har løpende møter med biblioteksjefen og kulturkontoret. Samarbeidet med Eiker Arkiv, avdeling Øvre Eiker, er meget god.Eiker Arkiv er medlem av LLP og deltar i nettverk for privatarkiver for Buskerud, Vestfold og Telemark. Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende. Det er merkbart på mange måter at Bente Krantz som hadde et engasjement gjennom NAV nå er avsluttet.

Feltarbeid. Frivillig innsats
Den frivillige innsatsen er økende og ligger på omkring 4500 dugnadstimer. Det arbeidet som gjøres i Gotisk gruppe, Mjøndalsgruppa, Stiftelsen Temte gård og bygdesamling, Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud er da ikke medregnet, men også dette er aktiviteter som bidrar positivt til arkivets arbeid. Besøk og dugnadstimer er økende og tilgang til arkivets rikholdige kildemateriell er økende i bruk. Av besøk som vi satte stor pris på i 2015, var forhenværende direktør ved Solberg Spinneri, Dagfinn Karstad. Han hadde med seg dokumenter som omhandlet tiden før Solberg Spinneri sin etablering. Vi har hatt besøk av Drammen Historielags medlemmer, Gotisk gruppe, Eiker historielag og praktikanter fra Bibliotekhøgskolen. Vi har også besøkt disse lagene i forbindelser med historiske begivenheter de arbeider med. Av feltarbeid som var av spesiell interesse i år, var vedlikeholdet av «Dammane» i Solbergvassdraget, Mellomdammen og Nerdammen. Kulturminneplanen del 3 vil også være en del av feltarbeidet i 2016.
Eiker arkiv har også videofotograf Arne Johansen med i feltarbeidet. Han filmer Eikers hendelser og begivenheter, som det har vært mange av i 2015. Vi er engasjert i opplegget rundt Barnas Historielag Eiker, underlagt Eiker Historielag. Eiker Arkiv har i 2015 samarbeidet med Nedre Eiker menighet ad. gravminner, renovering og vedlikehold av Solberg kapell «Fredtun». Vi er sterkt inne i registreringen av gjenstander på Temte gård og bygdesamling.

Innsamling og registrering av materiale
Arkivet mottar stadig en del mindre arkiver, boksamlinger, filmsamlinger og fotografier som vi låner inn for digitalisering og kopiering. Det arbeides hele tiden med å bygge opp kataloger og registrering på nettsidene av hva vi har av tilgjengelig materiale. Det arbeides kontinuerlig med sikkerhetskopiering. Det har vært en nedgang i innsamling av fotografier pga at svært få har tatt kurs i bruk av nytt avfotograferingsutstyr med mulighet for direkte digital overføring av bilder. Bente Krantz har vært til uvurderlig hjelp i registering av gamle fotografier og dikterens Olav Korsgaards forfatterskap. Bilderegistreringen har også i 2015 ikke vært tilfredsstillende da en mangler kontinuitet og oppfølging av fotokort. Bildematerialet blir liggende lite tilgjengelig for allmennheten på arkivets pc-er. Avfotograferingen og fotoregistreringen lider fordi det er for få personer som har god nok kjennskap til databruk/interesse for databruk til å kunne utføre dette.
Det har vært en stor innsamling av materiale rundt familien Kamstrups liv og virke, Sem kongsgård og kirkebygg i Nedre- og Øvre Eiker. Olaf Humlebæk fortsetter registreringen av dokumenter fra Tingstua-funnet i Hokksund. Arnt Hole jobber med avisregistrering. Han registrerer nå Fremtidens aviser og Olaf Korsgaards forfatterskap. Negativsamlingene fra Fremtidens arkiv registreres fortløpende, og det gjøres en del avfotografering og registrering av lysbilder fra Drammen og Nedre Eiker. Dette er et antall på ca. 10 000 enkeltobjekter. Grafisk Museum Buskerud er til stor hjelp ved å trykke gamle klisjéer. De er vel nå snart de eneste i landet som innehar slikt utstyr. Grafisk museum har også hatt besøk av kunststudenter og boktrykk entusiaster som har skrevet hovedoppgavene sine og trykket disse på museets maskiner. Eiker Arkivs ankomstprotokoll oppgraderes og oppdateres kontinuerlig. I 2015 har vi fått inn 500 dokumenter/gjenstander til vårt arkiv. Aud Finsen er godt i gang med å registrere Tor Adler Knutsens lysbildesamling på ca. 6000 lysbilder. Nedre Eiker og Drammen blir prioritert i første rekke.
Jo Sellæg, bygningsvernkonsulent og lokalhistoriker, benyttes når fotografier og hustyper skal registreres. Han har vært til uvurderlig hjelp mange ganger. Vi registrerer fortløpende gjenstander som Temte gård og bygdesamling ivaretar.

Magasiner
Eiker Arkiv, avd. Nedre Eiker, har sin faste plass på kanselliet på Solberg Spinneri. Magasinets situasjon er pr i dag tilfredsstillende ut fra vårt arbeidsnivå, men arkivet vokser raskt, og vi har midlertidig fått låne en avlastningsplass på loftet av Knas. I fremtiden må arkivet antagelig benytte seg av andre etasje på brannstasjonen i Krokstadelva som fjernlager, og i denne forbindelse gjennomførte vi i 2015 en større opprydding i tidligere lagret materiell.  Mye tid går med til organisering av arkivets dokumenter og gjenstander og vi har startet langtidsutlån av gjenstander til andre institusjoner. Kurervirksomhet med utlån fra fjernlageret på Notodden fungerer tilfredsstillende.

Nettverk og samarbeidspartnere
Arkivet deltar aktivt i flere nettverk både innenfor og utenfor kommunene. Vi har godt samarbeid med kulturetaten i Buskerud fylke og teknisk etat i Nedre Eiker kommune når det gjelder kulturminner og praktiske spørsmål rundt disse. Eiker Historielag er også en god støttespiller i arkivarbeidet. Lederen for Eiker Arkiv er nå valgt inn i styret til stiftelsen Temte gård og bygdesamling. Det arbeides med Stiftelsen Portåsen omkring Herman Wildenvey og hans poesi. Vi samarbeider med Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud i saker av lokalhistorisk art. Nedre Eiker kommune og Buskerud fylke samarbeider med arkivet når det gjelder kulturminneplanlegging. Vi har i 2015 hatt god kontakt med Stiftelsen Verkstedet spesielt med Solberg spinneri tekstilhistorie. Vi følger med på hva som skjer på fotomuseet i Horten, og vi drar nytte av Jonn H. Eriksens store nettdatabase når det gjelder slekt.

Bruk av arkivet
Arkivet holder åpent på kanselliet på Solberg Spinneri torsdager kl. 17 – 22, og på fredager etter avtale. Det er stor aktivitet i arkivet også på lørdager av de mange frivillige som stiller opp for arkivet. Mjøndalsgruppa har gjennomsnittlig åpent en gang i måneden, og har da faste møter på Nedre Eiker bibliotek. I 2015 har Mjøndalsgruppa også arbeidet med fotosamlingene i Eiker Arkivs lokale. Besøket er stadig økende. Strømmen av henvendelser pr. e-post og telefon øker stadig. Eiker Arkivs har mange henvendelser i løpet av året. Flere og flere av disse tar kontakt med oss pr. mail. Vi bidrar med tekst, bilder og dokumentasjon til aviser, bøker og tidsskrifter og til privatpersoner som tar kontakt med oss. Det er stor aktivitet i arkivet på torsdagskveldene, og arbeidsmengden kan i perioder bli noe stor for enkeltpersoner. På fredager og lørdager er det også stor aktivitet på frivillig basis. Syv personer har nøkler og fri tilgang til arkivet. Dette avlaster leder av Eiker Arkiv på mange måter.

Digital og skriftlig publisering
Eiker digitale bibliotek prioriteres. Lokalhistoriewiki er også et nettsted som Eiker Arkivs medarbeidere produserer historier til. Vårt eget nettsted www.eiker.org oppgraderes av to til tre personer, og har til nå vært et velfungerende nettsted. Høsten 2015 ble det vedtatt å bygge om nettstedet slik at det tilfredsstiller myndighetenes krav til universell utforming av IKT. Dette arbeidet ble startet våren 2016 og vil ventelig pågå (mest) på høst og vinterstid i lang tid. Vårt nye nettsted heter nå www.eikerarkiv.no og alt nytt stoff vil bli lagt ut her.

Prosjekter
Av prosjekter som har vært av stor betydning i 2015 var oppfølging og videre planlegging av tømmerbygningen Lillebråten på Temte Gård og Bygdesamling. Vi har også vært involvert i oppbyggingen av gjenstandssamlingene til Temte Gård og Bygdesamling.  Arkivet brukes mer og mer av personer som arbeider på andre kulturelle arenaer enn de lokalhistoriske. Vi kan her nevne dansere, musikere, forfattere, animatører, arkitektstudenter m.m. Solberg Spinneri har mange artefakter som vi i 2016 vil se nærmere på. Av kulturminner som vi har besøkt i 2015, vil vi spesielt nevne kalkfabrikker, papirfabrikker, teglsteinsbedrifter, spinnerier, ullvarefabrikker og steinhuggerier i Sverige og Norge. Vi har registrert mye historisk materiale rundt pottemakervirksomheten i nedre del av Buskerud. Noe av dette materiale vises fram på Temte gård og bygdesamling og på Solberg spinneris elektrikerverksted. Eiker Arkiv har også arbeidet med produksjon av div. fotokalendere, og har vært samarbeidspartner til flere artikler og bokutgivelser i 2015. Vi har hatt et godt samarbeid med skikongen Thorleif Haugs venner og bidratt med fotografier og tekster til oppbygging av museet på Årkvisla. Eiker Arkiv har stått for utlån av fotografier til den store Wilse-utstillingen på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Her hadde vi et unikt materiale som vi reddet fra å bli ødelagt pga. dårlig lagring. Temte Gård og Bygdesamling har fått produsert postkort i vårt arkiv. Vi har også hatt et stort engasjement vedrørende musikeren Freddy Kristoffersens liv og levnet.

Kurs og seminarer
Arkivet har vært noe mindre representert på seminarer, nettverksmøter og konferanser i året som har gått. Ved å delta på slike kurs føler vi oss oppgradert på det som skjer i det lokalhistoriske miljø i Norge. Dette må styrkes i 2016. Det har også vært deltakelse på Kulturvandring i Eikerbygdene.
Eiker arkiv har vært med på Drammen historielags vandringer i Drammen. Dette gir både inspirasjon og historisk påfyll til vårt arkiv.

Utstillinger, foredrag og arrangementer
Arkivet blir jevnlig brukt som foredragsholder og bidragsyter i en rekke lokalhistoriske sammenhenger. Vi har i samarbeid med stiftelsen Temte gård og bygdesamling arrangert foredrag og utstillinger på Temte. Vi har arrangert forestillinger og utstillinger i Nedre Eiker bibliotek. Det har blitt gjennomført ca. 30 foredrag av medarbeidere i arkivet. Vi har hatt gjenstandsutstillinger på forskjellige arenaer i Nedre Eiker kommune og omegn. Vi har også blitt brukt som konsulenter når det gjelder tegl, tekstilindustri, kalkverkindustri, spinnerier, veverier og granittindustri på Østlandet, og vi har besvart spørsmål rundt geologien i vårt fylke. Eiker Arkiv har i år guidet enkeltpersoner og grupper på forskjellige arenaer i Nedre Eiker kommune. I samarbeid med Historielaget har vi arrangert kirkegårdsvandringer både i Nedre og Øvre Eiker. Vi er også bidragsytere til de fleste arrangementer på Temte gård og Bygdesamling.

Dugnader
Arkivet skriver historien til tømmerbygningen Korshorgen og Lillebråten på Temte Gård og Bygdesamling. Man har fortsatt med det store dugnadsarbeidet med organisering av arkivet på Kanselliet. Vi har registrert og flyttet gjenstander til Temte Gård og Bygdesamling, vi har ryddet og deaktivert en del gjenstander på den gamle brannstasjonen i Krokstadelva. Vi har arbeidet med grafisk museum Buskeruds innsamling av trykkerihistorie. Vi har vært med å registrere kulturminner med skolebarn fra Øvre- og Nedre Eiker. Det har vært lagt ned dugnader og rydding på Temte Gård og bygdesamling. Vi har også ryddet området rundt bekken ved Solberg Spinneri. Vi organiserer dugnaden «Rydd et kulturminne» noe som har involvert rundt 120 elever i 5.klasse.

Arbeidsoppgaver som gjennomføres av medarbeidere og leder av Eiker Arkiv:

Gjennomført kulturminnevandringer
Produsert fotografier for utgivelse av lokalhistorisk materiale m.m.
Registrere protokoller fra forskjellige foreninger og bedrifter. I 2015 var det i Nedre Eiker idrettsforeninger, klær og historiske gjenstander som ble prioritert.
Avfotografere og fremkalle fotosamlinger.
Fotografert og filmet «hendelser» i Nedre Eiker kommune.
Avfotografert, transkribert og digitalisert bøker og dokumenter fra Eiker
Intervjuet mennesker om deres arbeidssituasjon og livshistorie
Produsert artikler for aviser og nettsteder i nærmiljøet
Filmet kulturkvelder i Nedre Eiker kommune
Arbeidet med boksamlingene i Eiker Arkiv.
Grovsortert klipp, fotoer og klisjeer fra diverse lokalhistoriske arkiver
Levert foredrag og ekskursjoner til kulturminneturer
Gjort research rundt familien Kamstrups liv på Eiker fra 1860 – 1910, familien Smith, Hoen og andre familier med slektskap til Eiker
Gjennomført omvisninger på Kanselliet, Spinneriområdet og kulturvandring i Mjøndalen sentrum, Solbergelva og Krokstadelva
Hatt samarbeid med forfattere og kunstnere med tilknytning til Eiker
Samarbeidet med den Kulturelle skolesekken i både Øvre- og Nedre Eiker kommuner
Arbeidet med Lionskalenderen 2016 og Drammenskalenderen 2016.
Fortsatt med å lete fram gamle og glemte kulturminner
Transkribering av dokumenter
Avfotografere negativer og registrere disse.
Avfotografert og registrert Eikerpostens artikler.
Arkivert biografier.
Arbeidet med Hans Nielsen Hauge liv og virke.
Registrert nålevende arbeidere ved Solberg Spinderi, som skal intervjues i 2016-2018
Startet samarbeide med Reidar Lund om hans bokprosjekt- «Arbeiderhistorier».

Prioriteringer for neste år
Vi vil fortsette å prioritere registrering av fotografier, klisjeer, avisartikler, bøker og dokumenter, samt digitalisering av lydopptak og gamle filmopptak. Vi vil samarbeide med Nedre Eiker kommune om kulturminneplanens del 3. Vi vil samarbeide med Solberg Spinneri og Ann Tove Mannshaus i Vestfoldmuseene om videreføring og bevaring av Solberg Spinneris gamle bedriftsarkiver. Dette i samarbeid med de nye eierne av Solberg Spinneris produksjonsenhet. Vi vil være bidragsytere til stiftelsen Verkstedet, Temte gård og bygdesamling, Geologimuseet, Portåsen og andre aktører som vil løfte fram Nedre Eikers kulturhistorie. Vi vil prioritere arbeidet med ”Rydd et kulturminne” så sant det settes av økonomiske midler til dette. Vi håper at vi i året som kommer kan ta i bruk det nye digitale avfotograferingsverktøyet, og at det blir avholdt kurs og rekruttering av folk til dette arbeidet. Vi vil også prioritere utviklingen av Solberg Spinneris arealer i samarbeid med Nedre Eiker kommune og Kulturkontoret. Vi vil fortsette å følge opp bruken av Korshorgen, Lillebråthen og Temte gård og bygdesamling som en museal samling. Som leder av Eiker Arkiv vil jeg prøve å påvirke Nedre Eiker Kommune til en ansettelse av en person til i en 20% stilling. Det er ønskelig med en utvidelse av leders stilling med 15%.

Til alle medarbeidere i Eiker Arkiv
Jeg vil også som leder av Eiker Arkiv få takke alle mine medarbeidere for den store dugnadsinteressen og det frivillige engasjement hver og en av dere yter. Jeg vet også at mye av det arbeidet som utføres blir lagt merke til langt ut over Nedre Eikers grenser. Dette gir oss alle en kvalitetsmessig goodwill utad og gode relasjoner i det historiske miljøet i nedre del av Buskerud.
Jeg håper at jeg også i 2016 kan lede Eiker Arkiv på en tilfredsstillende måte.

Med hilsen og takk for året som har gått,

Gjermund Glittfjell
leder Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker