Print Friendly, PDF & Email

ÅRSRAPPORT 2016

 – Eiker Arkiv – avdeling Nedre Eiker

Tekst: Gjermund Glittfjell
August 2017

 
Det har vært et nytt år i Eiker Arkiv. Arbeidet i 2016 har bl. a bestått i å opprettholde samarbeidet med stiftelsen Verkstedet, Historielag Nedre del av Buskerud, Vestfoldarkivet. Portåsen, Buskerud Geologiforening, Geologimuseet, Stiftelsen Temte gård og bygdesamling, Drammens museum gotisk gruppe, Byarkivet Drammen og Grafisk Museum Buskerud. Det er også i år arbeidet med å gjøre resultatene av arkivets virksomhet mer tilgjengelig for publikum.
Arkivet har gode leieavtaler for arealbruk på kanselliet ved Solberg Spinneri, men vi merker nå at vi trenger mere plass til bearbeiding av innkommet materiale, og i tillegg et rom på ca. 15m2 for avfotografering av større bilder/gjenstander har det ikke vært mulig å få ordnet.
Vi har gode samarbeidsavtaler med andre lokalhistoriske institusjoner og samlinger, og vi fortsetter å overføre gjenstandssamlinger til Temte gård og bygdesamling. Vi har i år også startet med overføring av gjenstander til Nasjonalbiblioteket i Mo I Rana.  Arkivet har funnet en god balanse mellom innsamling, bevaring og formidling.

Organisasjon og økonomi
Arbeidet er som tidligere ledet av Gjermund Glittfjell, som har en 25 % stilling. Arkivet er underlagt Nedre Eiker Bibliotek, med biblioteksjefen som personalansvarlig. Daglig leder for arkivet har løpende møter med biblioteksjefen og kulturkontoret. Samarbeidet med Eiker Arkiv, avdeling Øvre Eiker, er meget god.Eiker Arkiv er medlem av LLP og deltar i nettverk for privatarkiver for Buskerud, Vestfold og Telemark. Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende. Vi har i år fått Nils Henrik Andersen på tiltak fra NAV.

Feltarbeid. Frivillig innsats
Den frivillige innsatsen er økende og ligger også i år på omkring 4500 dugnadstimer. Det arbeidet som gjøres i Gotisk gruppe er ikke tatt med i denne sammenheng.  Mjøndalsgruppa har hatt mer sporadiske møter da det ikke har vært mengder med fotoregistrering nok til å holde gruppa igang, Stiftelsen Temte gård og bygdesamling, Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud er da ikke medregnet, men også dette er aktiviteter som bidrar positivt til arkivets arbeid. Besøk og dugnadstimer er økende og tilgang til arkivets rikholdige kildemateriell er økende i bruk. Av besøk som vi satte stor pris på i 2016 har vært personer som har vist stor interesse for Hans Nilsen Hauge og hans virke på Eiker. Vi har hatt besøk av Drammen Historielags medlemmer, Gotisk gruppe, Eiker historielag og praktikanter fra Bibliotekhøgskolen. Vi har også besøkt disse lagene i forbindelser med historiske begivenheter de arbeider med. Av feltarbeid som ble avsluttet i år  var vedlikeholdet av «Dammane» i Solbergvassdraget, Mellomdammen og Nerdammen. Her har det dukket opp mye historisk materiale.
Eiker arkiv har også videofotograf Arne Johansen med i feltarbeidet. Han filmer Eikers hendelser og begivenheter, som det har vært mange av i 2016. Vi er engasjert i opplegget rundt Barnas Historielag Eiker, underlagt Eiker Historielag. Eiker Arkiv har i 2016 samarbeidet med Nedre Eiker menighet ad. gravminner, renovering og vedlikehold av Solberg kapell «Fredtun». Dessverre måtte vi se at mosaikkbildet på Solberg Skole gikk tapt for skolens vedkommende. Vi er sterkt inne i registreringen av gjenstander på Temte gård og bygdesamling. Det har vært et stort engasjement i foto, negativ og klisjesamlingene.

Innsamling og registrering av materiale
Arkivet mottar stadig en del mindre arkiver, boksamlinger, filmsamlinger og fotografier som vi låner inn for digitalisering og kopiering. Det arbeides hele tiden med å bygge opp kataloger og registrering på nettsidene av hva vi har av tilgjengelig materiale. Vi har satset på å få den store klisjesamlingen registrert. Bilderegistreringen har også i 2016 ikke vært tilfredsstillende da en mangler kontinuitet og oppfølging av fotokort. Bildematerialet blir liggende lite tilgjengelig for allmennheten på arkivets pc-er. Avfotograferingen og fotoregistreringen lider fordi det er for få personer som har god nok kjennskap til databruk/interesse for databruk til å kunne utføre dette. 
Vi fortsetter  innsamling av materiale rundt familien Kamstrups liv og virke og har nå god kontakt med gjenlevende familiemedlemmer. Olaf Humlebæk fortsetter registreringen av dokumenter fra Tingstua-funnet i Hokksund og arbeider vider transkribering av Kampstrups liv og virke på Eiker. Arnt Hole jobber med avisregistrering. Han registrerer nå Fremtidens aviser. Negativsamlingene fra Fremtidens arkiv registreres fortløpende, og det gjøres en del avfotografering og registrering av lysbilder fra Drammen og Nedre Eiker. Dette er et antall på ca. 10 000 enkeltobjekter. Grafisk Museum Buskerud er til stor hjelp ved å trykke gamle klisjéer. De er vel nå snart de eneste i landet som innehar slikt utstyr. I 2016 fikk de restaurert en gammel fargemølle. Grafisk museum har også hatt besøk av kunststudenter og boktrykk entusiaster som har skrevet hovedoppgavene sine og trykket disse på museets maskiner. Eiker Arkiv benytter seg av de unike mulighetene et slikt trykkeri kan gi oss. Eiker Arkivs ankomstprotokoll oppgraderes og oppdateres kontinuerlig. I 2016 har vi fått inn flere hundre dokumenter/gjenstander til vårt arkiv. Aud Finsen fortsetter med å registrere Tor Adler Knutsens lysbildesamling på ca. 6000 lysbilder. Nedre Eiker og Drammen blir prioritert i første rekke.
Jo Sellæg, bygningsvernkonsulent og lokalhistoriker, benyttes når fotografier og hustyper skal registreres. Han har vært til uvurderlig hjelp mange ganger. Vi registrerer fortløpende gjenstander som Temte gård og bygdesamling ivaretar. Eiker Arkiv har i 2016 kjøpt fotograf Rigmor Andersen og Lars Finsen fotosamlinger med hovedvekt på Nedre Eiker. Dette dreier seg om flere tusen negativer og fotografier.

Magasiner
Eiker Arkiv, avd. Nedre Eiker, har sin faste plass på kanselliet på Solberg Spinneri. Magasinets situasjon er pr i dag tilfredsstillende ut fra vårt arbeidsnivå, men arkivet vokser raskt, og vi har midlertidig fått låne en avlastningsplass på loftet av Knas. Det er et strekt ønske at arkivet må benytte seg av andre etasje på brannstasjonen i Krokstadelva som fjernlager, og i denne forbindelse gjennomførte vi i 2016 en større opprydding i tidligere lagret materiell.  Mye tid går med til organisering av arkivets dokumenter og gjenstander og vi har startet langtidsutlån av gjenstander til andre institusjoner. Kurervirksomhet med utlån fra fjernlageret på Notodden fungerer tilfredsstillende. I forbindelse med kommunesammenslåingen må vi fram til 2020 arbeide enda tettere med Drammen byarkiv om lagringsmuligheter. Det er ikke et ønske fra arkivets leder å «miste» verdifullt arkivmateriale fra Kanselliet. Det blir viktigere enn noen gang å etablere et bærekraftig arkiv på Kanselliet. Vi har avlevert store mengder filmmaterialet til Nasjonalbiblioteket Mo I Rana noe vi også fortsetter med i 2017.

Nettverk og samarbeidspartnere
Arkivet deltar aktivt i flere nettverk både innenfor og utenfor kommunene. Vi har godt samarbeid med kulturetaten i Buskerud fylke og teknisk etat i Nedre Eiker kommune og Kulturkontoret når det gjelder kulturminner og praktiske spørsmål rundt disse. Eiker Historielag er også en god støttespiller i arkivarbeidet. Vi satte stor pris på å bli inkludert i engasjementet rundt bautaen over sabotasjeaksjonen på Rygh. Lederen for Eiker Arkiv er valgt inn i styret til stiftelsen Temte gård og bygdesamling. Det arbeides med Stiftelsen Portåsen omkring Herman Wildenvey og hans poesi. Vi samarbeider med Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud i saker av lokalhistorisk art. Nedre Eiker kommune og Buskerud fylke samarbeider med arkivet når det gjelder kulturminneplanlegging. Vi har i 2016 hatt god kontakt med Stiftelsen Verkstedet spesielt med Solberg spinneri tekstilhistorie. Vi følger med på hva som skjer på fotomuseet i Horten, og vi drar nytte av Jonn H. Eriksens store nettdatabase når det gjelder slekt. Arkivet har deltatt på strategimøter angående Solberg Spinneri og Kanselliets videre skjebne.

Bruk av arkivet
Arkivet holder åpent på kanselliet på Solberg Spinneri torsdager kl. 17 – 22, og på fredager etter avtale. Det er stor aktivitet i arkivet også på lørdager av de mange frivillige som stiller opp for arkivet. Mjøndalsgruppa har faste møter på Nedre Eiker bibliotek. I 2016 har Mjøndalsgruppa også arbeidet med fotosamlinger tilknyttet  Eiker Arkivs lokale. Besøket er stadig økende. Strømmen av henvendelser pr. e-post og telefon øker stadig, og flere og flere tar kontakt med oss pr. mail. Vi bidrar med tekst, bilder og dokumentasjon til aviser, bøker og tidsskrifter og til privatpersoner som tar kontakt med oss. Det er stor aktivitet i arkivet på torsdagskveldene, og arbeidsmengden kan i perioder bli noe stor for enkeltpersoner. På fredager og lørdager er det også stor aktivitet på frivillig basis. Syv personer har nøkler og fri tilgang til arkivet. Dette avlaster leder av Eiker Arkiv på mange måter.

Digital og skriftlig publisering
Eiker digitale bibliotek prioriteres. Lokalhistoriewiki er også et nettsted som Eiker Arkivs medarbeidere produserer historier til. Vårt eget nettsted www.eiker.org oppgraderes nå ikke lenger. Høsten 2016 åpnet vi vårt nye nettsted www.eikerarkiv.no for å tilfredsstille myndighetenes krav til universell utforming av IKT. (Lov av 25. juni 2013).Vi jobber nå med å flytte det gamle materialet over på det nye nettstedet, og det arbeidet må vi bli ferdig med før 1. januar 2020 i flg. myndighetenes krav. (Masse arbeid!!). Da stenges uansett det gamle www.eiker.org.

Prosjekter
Av prosjekter som har vært av stor betydning i 2016 var oppfølging og formidling av tømmerbygningene på Temte Gård og Bygdesamling. Vi har også vært involvert i oppbyggingen av gjenstandssamlingene til Temte Gård og Bygdesamling.  Arkivet brukes mer og mer av personer som arbeider på andre kulturelle arenaer enn de lokalhistoriske. Vi kan her nevne dansere, musikere, forfattere, animatører, arkitektstudenter m.m. Solberg Spinneri har mange artefakter som vi i 2017 vil se nærmere på. Solberg Spinneri nærmer seg et 200 års jubileum i 2018. Arkivet håper å være en nyttig medspiller i denne sammenheng. Av kulturminner som vi har besøkt i 2016, vil vi spesielt nevne kalkfabrikker, papirfabrikker, teglsteinsbedrifter, spinnerier, ullvarefabrikker og steinhuggerier i Sverige og Norge. Vi har registrert mye historisk materiale rundt pottemakervirksomheten i nedre del av Buskerud. Noe av dette materiale vises fram på Temte gård og bygdesamling. Eiker Arkiv arbeider hele tiden m ed å bygge opp et historisk arkiv rundt pottemakervirksomheten i nedre del av Buskerud. Eiker Arkiv har også arbeidet med produksjon av div. fotokalendere, og har vært samarbeidspartner til flere artikler og bokutgivelser i 2016. Vi har hatt et godt samarbeid med skikongen Thorleif Haugs venner og bidratt med fotografier og tekster til oppbygging av museet på Årkvisla.

Kurs og seminarer
Arkivet har vært noe mindre representert på seminarer, nettverksmøter og konferanser i året som har gått. Ved å delta på slike kurs føler vi oss oppgradert på det som skjer i det lokalhistoriske miljø i Norge. Dette må styrkes i 2017. Det har også vært deltakelse på Kulturvandring i Eikerbygdene.
Eiker arkiv har vært med på Drammen historielags vandringer i Drammen. Dette gir både inspirasjon og historisk påfyll til vårt arkiv. Vi har også deltatt på kulturkontorets workshop i forbindelse med kulturminnedagene 2016.

Utstillinger, foredrag og arrangementer
Arkivet blir jevnlig brukt som foredragsholder og bidragsyter i en rekke lokalhistoriske sammenhenger. Vi har i samarbeid med stiftelsen Temte gård og bygdesamling arrangert foredrag og utstillinger på Temte. Vi har arrangert forestillinger og utstillinger i Nedre Eiker bibliotek. Det har blitt gjennomført ca. 45 foredrag og historiske vandringer av medarbeidere i arkivet. Vi har hatt gjenstandsutstillinger på forskjellige arenaer i Nedre Eiker kommune og omegn. Vi har også blitt brukt som konsulenter når det gjelder tegl, tekstilindustri, kalkverkindustri, spinnerier, veverier og granittindustri på Østlandet, og vi har besvart spørsmål rundt geologien i vårt fylke. Eiker Arkiv har i år guidet enkeltpersoner og grupper på forskjellige arenaer i Nedre Eiker kommune. Vi er også bidragsytere til de fleste arrangementer på Temte gård og Bygdesamling. Svært hyggelig er det at også stiftelsen verkstedet benytter oss i flere og flere sammenhenger.

Dugnader
Arkivet fortsetter med å skrive historien til tømmerbygningen Temte, Korshorgen og Lillebråten på Temte Gård og Bygdesamling. Man har fortsatt med det store dugnadsarbeidet med organisering av arkivet på Kanselliet. Vi har registrert og flyttet gjenstander til Temte Gård og Bygdesamling, vi har ryddet og deaktivert en del gjenstander på den gamle brannstasjonen i Krokstadelva. Vi har arbeidet med grafisk museum Buskeruds innsamling av trykkerihistorie. Vi har vært med å registrere kulturminner med skolebarn fra Øvre- og Nedre Eiker. Det har vært lagt ned dugnader og rydding på Temte Gård og bygdesamling. Vi har også ryddet området rundt bekken ved Solberg Spinneri. Vi organiserer dugnaden «Rydd et kulturminne» noe som har involvert rundt 120 elever i 5.klasse. Hokksund Barneskole har engasjert seg i å filme bygda Øvre Eiker. Vi håper for 2017 å fortsette dette arbeidet med skolen.

Arbeidsoppgaver som gjennomføres av medarbeidere og leder av Eiker Arkiv:

Gjennomført kulturminnevandringer
Produsert fotografier for utgivelse av lokalhistorisk materiale m.m.
Registrere protokoller fra forskjellige foreninger og bedrifter. I 2016 var det i Nedre Eiker, idrettsforeninger, klær og historiske gjenstander som ble prioritert.
Avfotografere og fremkalle fotosamlinger.
Fotografert og filmet «hendelser» i Nedre Eiker kommune.
Avfotografert, transkribert og digitalisert bøker og dokumenter fra Eiker
Intervjuet mennesker om deres arbeidssituasjon og livshistorie
Produsert artikler for aviser og nettsteder i nærmiljøet
Filmet kulturkvelder i Nedre Eiker kommune
Arbeidet med boksamlingene i Eiker Arkiv.
Grovsortert klipp, fotoer og klisjeer fra diverse lokalhistoriske arkiver
Levert foredrag og ekskursjoner til kulturminneturer
Gjort research rundt familien Kamstrups liv på Eiker fra 1860 – 1910, familien Smith, Hoen og andre familier med slektskap til Eiker
Gjennomført omvisninger på Kanselliet, Spinneriområdet og kulturvandring i Mjøndalen sentrum, Solbergelva og Krokstadelva
Hatt samarbeid med forfattere og kunstnere med tilknytning til Eiker
Samarbeidet med den Kulturelle skolesekken i både Øvre- og Nedre Eiker kommuner
Arbeidet med Lionskalenderen 2017.
samarbeidet med Reidar Lund og Anne M. Jonassen om deres bokprosjekter

Fortsatt med å lete fram gamle og glemte kulturminner
Transkribering av dokumenter
Avfotografere negativer og registrere disse.
Avfotografert og registrert Eikerpostens artikler.
Arkivert biografier.
Arbeidet med Hans Nielsen Hauge liv og virke.
Registrert nålevende arbeidere ved Solberg Spinderi, som skal intervjues i 2016-2018
Startet samarbeide med Reidar Lund om hans bokprosjekt- «Arbeiderhistorier».

Prioriteringer for neste år
Vi vil fortsette å prioritere registrering av fotografier, klisjeer, avisartikler, bøker og dokumenter, samt digitalisering av lydopptak og gamle filmopptak. Vi vil samarbeide med Solberg Spinneri og Ann Tove Mannshaus i Vestfoldmuseene om videreføring og bevaring av Solberg Spinneris gamle bedriftsarkiver. Dette i samarbeid med de nye eierne av Solberg Spinneris produksjonsenhet. Vi vil være bidragsytere til stiftelsen Verkstedet, Temte gård og bygdesamling, Geologimuseet, Portåsen og andre aktører som vil løfte fram Nedre Eikers kulturhistorie. Vi vil prioritere arbeidet med ”Rydd et kulturminne” så sant det settes av økonomiske midler til dette. Vi vil også prioritere utviklingen av Solberg Spinneris arealer i samarbeid med Nedre Eiker kommune og Kulturkontoret. Vi vil fortsette å følge opp bruken av Korshorgen, Lillebråthen og Temte gård og bygdesamling som en museal samling. Som leder av Eiker Arkiv vil jeg prøve å påvirke Nedre Eiker Kommune til en ansettelse av en person til i en 20% stilling. Det er ønskelig med en utvidelse av leders stilling med 15%. Dette har vært et ønske gjennom mange år og leder av Eiker Arkiv, Nedre Eiker håper at 2017 kan bli et år der dette prioriteres.

Til alle medarbeidere i Eiker Arkiv
Jeg vil også som leder av Eiker Arkiv få takke alle mine medarbeidere for den store dugnadsinteressen og det frivillige engasjement hver og en av dere yter. Jeg vet også at mye av det arbeidet som utføres blir lagt merke til langt ut over Nedre Eikers grenser. Dette gir oss alle en kvalitetsmessig goodwill utad og gode relasjoner i det historiske miljøet i nedre del av Buskerud.
Jeg håper at jeg også i 2017 kan lede Eiker Arkiv på en tilfredsstillende måte.

Med hilsen og takk for året som har gått,

Gjermund Glittfjell
leder Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker

Appendix

Jeg håper at kulturarbeidere og politikere i Nedre Eiker kommune kunne være med meg og dykke ned i det vell av dokumenter, fotografier, kart og gjenstander som virkelig skjuler seg i Eiker Arkivs skattkammer.  Den innsamling, lagring og formidling av kunnskap – i form av skrift, fotografier, film, gjenstander og sist men ikke minst bygningene på Temte, er et reservoar som flere må få øynene opp for. Eiker Arkiv skal bidra til å øke kunnskapen om fortiden vår, og samtidig peke framover mot samtiden. Eiker Arkiv har strammet inn på det som kalles en «kjekt å ha tankegang» uten at dette har gått utover våre mange givere. Leder av Eiker Arkiv er og vil være mer bevist på at vi bygger videre på tidligere samleres arbeid. Men vi må stadig tenke på vår innsamlingsprofil. Utviklingen går raskere enn før,  om vi ikke er foroverlent i vår innsamlingspraksis, kan vi risikere å gå glipp av mye verdifull kunnskap og det er ikke ønskelig. Mange har innblikk i det å rydde, sortere, kaste og arkivere. I arkivet finnes det mange gode hjelpere i dette henseende. Skal du skrive jubileumsberetningen for din forening der ledelse har skiftet mange, mange ganger kommer spørsmålet opp hvordan finne stoff?  Start med å spørre i Eiker arkiv.