Print Friendly, PDF & Email

  

ÅRSRAPPORT 2020

Eiker Arkiv – avdeling Nedre Eiker

Tekst: Gjermund Glittfjell
Februar 2021

 

Det har vært et nytt år i Eiker Arkiv. Arbeidet i 2020 har bl. a bestått i å opprettholde samarbeidet med Stiftelsen Verkstedet, historielag i nedre del av Buskerud, Vestfoldarkivet. Buskerud Geologiforening, Geologimuseet, Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, Drammens museum, Gotisk gruppe, Byarkivet Drammen, Grafisk Museum Buskerud, Drammen Historielag og Eiker historielag.
Det er også i år arbeidet med å gjøre resultatene av arkivets virksomhet mer tilgjengelig for publikum. Dette har blitt gjennomført med en økning av artikler på nett, møter på teams og epost. Arkivet har gode leieavtaler for arealbruk på kanselliet ved Solberg Spinneri.
Vi har gode samarbeidsavtaler med andre lokalhistoriske institusjoner og samlinger, og vi fortsetter å overføre gjenstandssamlinger til Temte Gård og Bygdesamling og Drammen Byarkiv.
Arkivet har funnet en god balanse mellom innsamling, bevaring og formidling.

Organisasjon og økonomi
Arbeidet er som tidligere ledet av Gjermund Glittfjell, som har en 25 % stilling. Arkivet er underlagt Drammen byarkiv, med Mone Sveia som øverste leder og personalansvarlig. Daglig leder for arkivet har løpende Byarkivet i kommunen. Samarbeidet med Eiker Arkiv, avdeling Øvre Eiker, er god.
Eiker Arkiv er medlem av Arkivforbundet, og deltar i nettverk for privatarkiver for Buskerud, Vestfold og Telemark. Solbergelva i Bilder (SiB) er en god støttespiller for Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker.
Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende.

Feltarbeid og frivillig innsats
Den frivillige innsatsen er stabil, og ligger på omkring 4 årsverk, i år stoppet arbeidet opp i april måned og de frivillige jobber hjemmefra med sporadiske møter i arkivsammenheng.. Det arbeidet som gjøres i Gotisk gruppe er ikke tatt med i denne sammenheng. Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud er ikke medregnet, men også dette er aktiviteter som bidrar positivt til arkivets arbeid.
Besøkende og dugnadstimer har i år vært svært liten pga. koronarestriksjoner, og tilgang til arkivets rikholdige kildemateriell blir besvart pr. mail.
Det har vært mange henvendelser i forbindelse med Haugejubileet i 2021.
Eiker Arkiv har også videofotografene Arne Johansen og Torbjørn Anderson med i feltarbeidet. De filmer Eikers hendelser og begivenheter.
Eiker Arkiv har i 2020 samarbeidet med Nedre Eiker menighet ang. gravminner, renovering og vedlikehold av Solberg Kapell Fredtun. Solbergelva i Bilder (SiB) og Eiker Arkiv fikk gjennom Spire, Sparebanken Øst, 120.000 kr. til restaurering og formidling av gamle gravminner på Nedre Eiker kirkegård
Vi er sterkt inne i registreringen av gjenstander på Temte Gård og Bygdesamling. Eiker Arkiv har også vært engasjert i rehabilitering av låven og vognsamlingene på Temte Gård og Bygdesamling.
Eiker Arkiv og Solbergelva i Bilder har arbeidet med og tilrettelagt for lyd og filmanlegg i låven på Temte Gård og Bygdesamling. Dugnadsgjengen fra Stiftelsen Verkstedet har startet opp med å lage en modell av en kornmølle som skal plasseres i Møllehuset.
Det har vært et stort engasjement i foto, filmsamling, negativer og klisjesamlingene. Det har blitt ryddet i fotokortsamlingene. To av de frivillige jobber med skanning og registering fra hjemmekontor.
Boksamlingene har blitt registret på nytt og en del bøker deaktiveres der vi har flere eksemplarer, andre historielag og foreninger får ta over overskuddsmateriell.
Arbeidsplasser i Grafisk Museum fungerer godt.
Det er blitt gjort en del innsamlinger av industrihistorien rundt teglverk på Østlandet.

Innsamling og registrering av materiale
Arkivet mottar stadig en del mindre arkiver, boksamlinger, filmsamlinger og fotografier som vi låner inn for digitalisering og kopiering. Det arbeides hele tiden med å bygge opp kataloger og registrering på nettsidene av hva vi har av tilgjengelig materiale.
Arkivet fortsetter registreringen av Tore Jan Johnsen negativsamling.  Registrering av Solberg Spinderis store arkiv fortsetter.  
Bilderegistreringen har heller ikke i 2020 vært tilfredsstillende, da en mangler kontinuitet og oppfølging av fotokort. Bildematerialet blir liggende lite tilgjengelig for allmennheten på arkivets datasystem. Avfotograferingen og fotoregistreringen lider fordi det er for få personer som har god nok kjennskap til fotografering/databruk/interesse for databruk til å kunne utføre dette. Det er et etablert et samarbeid med Drammen Byarkiv og D-IKT. I 2021 håper vi at vi kan starte opp med nye digitale fotokort og fotografier på nett. Det har vært lagt ned et stort arbeid med programmet Fotostation. Det har blitt jobbet mye med sikkerheten i vårt nettverk da vi i år har hatt to store angrep på vårt datalagringssystem (løsepengevirus) som kostet oss mye tid og penger. 
Facebook driftes av Hans Jørgen Nilsen.

Vi fortsetter innsamling av materiale rundt familien Kamstrups liv og virke.
Olav Homlebekk fortsetter registreringen av dokumenter og aviser. Han arbeider videre med transkribering av dr. Kamstrups liv og virke på Eiker. Homlebekk arbeider også med historien rundt Eiker Kobberverk, slektshistorie og bedriftshistorier fra Eiker.
Vi fortsetter innsamling av dokumentasjon rundt Hans Nielsen Hauges aktivitet på Eiker.
Arnt Hole jobber med avisregistrering. Han registrerer nå Fremtidens aviser.

Negativsamlingene fra Ruuds arkiv, Tore Jan Johnsen, Fremtiden og Drammens Tidende registreres fortløpende, og det gjøres en del skanning og registrering av lysbilder fra Drammen og Nedre Eiker.
Grafisk Museum Buskerud er til stor hjelp ved å trykke gamle klisjéer. De er vel nå snart de eneste i landet som innehar slikt utstyr. Grafisk Museum har i år vært stengt og noen få medlemmer har brukt tiden til vedlikehold av maskiner. Eiker Arkiv benytter seg av de unike mulighetene et slikt trykkeri kan gi oss. Trykking og bruken av klisjeene er økende.
Eiker Arkivs ankomstprotokoll oppgraderes og oppdateres kontinuerlig. I 2020 har vi fått inn flere hundre dokumenter/gjenstander til vårt arkiv. Arkivet deaktiverer en del innsamlet materialet som har liten historisk verdi, eller finnes i flere hundre eksemplarer. Det som kan avhendes, blir gitt til Solbergelva i Bilder, hvorpå de kan forvalte dette som de selv ønsker.
Jo Sellæg, bygningsvernkonsulent og lokalhistoriker, benyttes når fotografier og hustyper skal registreres. Han har vært til uvurderlig hjelp mange ganger. Vi må finne en erstatter for Aud Finsen som gikk bort på nyåret 2021. Hun var snart ferdig med å registrere Drammens samlingen av fotografier etter Tor Adler Knudsen
Vi registrerer fortløpende gjenstander som Temte Gård og Bygdesamling ivaretar.
Anne-Karine Smith rydder og deaktiverer bokstammen slik at den skal bli enda mer tilgjengelig.
Vi har fått inn en fane i silke, denne må vi finne en løsning på å bevare.
Eiker Arkiv følger utviklingen rundt prosjektet «Nersetterbåtene» og flytting av smia på Søndre Horgen, et prosjekt vi skulle ønske å se resultater av i 2021.

Magasiner
Eiker Arkiv, avd. Nedre Eiker, har sin faste plass på Kanselliet på Solberg Spinneri. Magasinets situasjon er pr. i dag tilfredsstillende ut fra vårt arbeidsnivå, men arkivet vokser raskt, og vi har midlertidig fått låne en avlastningsplass på loftet av Nedre Eiker kommune. Arkivet har nå ryddet og kastet det som var lagra på brannstasjonen i Krokstadelva. Det som er igjen skal tas vare på videre.
Eiker Arkiv låner ut gjenstander til andre institusjoner.
I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020 har samarbeidet vært konstruktivt.  Det er ikke et ønske fra arkivets leder å «miste» verdifullt arkivmateriale fra Kanselliet. Det blir viktigere enn noen gang å etablere et bærekraftig arkiv på Kanselliet, og sikre frivilligheten.

Nettverk og samarbeidspartnere
Arkivet deltar aktivt i flere nettverk både innenfor og utenfor kommunene. Vi har godt samarbeid med kulturetaten i Buskerud fylke og kultur kontoret i Øvre Eiker.
Eiker Historielag er også en god støttespiller i arkivarbeidet.
Lederen for Eiker Arkiv er valgt inn i styret til stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling.
Det arbeides med Herman Wildenveys, Olaf Korsgaards, Kristoffer Moens og andre forfattere og dikteres poesi.
Vi samarbeider med Buskerud Geologiforening, Grafisk Museum Buskerud og historielag i saker av lokalhistorisk art.
Drammen kommune og Buskerud fylke samarbeider med arkivet når det gjelder kulturminnespørsmål.
Vi har i 2020 hatt god kontakt med Stiftelsen Verkstedet, Eiker historielag, Drammen historielag, Byarkivet og Geologimuseet.
Vi følger med på hva som skjer på den fotografiske og museale fronten i Norge.
Eiker Arkiv følger også med på hvordan Maihaugen forvalter sine samlinger.
Vi drar nytte av Jonn H. Eriksens store nettdatabase når det gjelder slekt.

 

Bruk av arkivet
Arkivet holder åpent på kanselliet på Solberg Spinneri torsdager kl. 17 – 22, og på fredager etter avtale.
Bruken av arkivet og besøkende har vært svært liten i 2020 pga. pandemien.
Besøkshenvendelsen er stadig økende. Strømmen av henvendelser pr. telefon har også økt i år. Stadig flere tar kontakt med oss pr. mail. Vi bidrar med tekst, bilder og dokumentasjon til aviser, bøker og tidsskrifter og til privatpersoner som tar kontakt med oss. Det er fem stykker som nå har tilgang til arkivet.
I 2019 og 2020 oppdaget vi at  gjenstander og dokumenter var forsvunnet. Dette er beklagelig, og saken er anmeldt. Det er stort sett Eikerrelaterte ting som savnes, gjerne med logo eller i tilknytning til reklame.

 

Digital og skriftlig publisering
Lokalhistoriewiki er også et nettsted som Eiker Arkivs medarbeidere produserer historier til. Vårt gamle nettsted www.eiker.org oppgraderes nå ikke lenger. Vårt nye nettsted www.eikerarkiv.no fungerer tilfredsstillende.

 

Prosjekter
Av prosjekter som har vært av stor betydning, men noe redusert i 2020, var digitalisering av filmmateriell, guiding, foredrag og bidrag til utstillinger,
Vi fortsetter oppfølging og formidling av gjenstander og tømmerbygningene på Temte Gård og Bygdesamling. Vi har også vært involvert i oppbyggingen av gjenstandssamlingene til Temte Gård og Bygdesamling, spesielt når det gjelder nyankomne gjenstander.  
Arkivet brukes mer og mer av personer som arbeider på andre kulturelle arenaer enn de lokalhistoriske. Vi kan her nevne dansere, musikere, forfattere, animatører, arkitektstudenter m.fl.
Solberg Spinneri har mange artefakter som vi i 2021 vil se nærmere på.
Av kulturminner som vi har besøkt i 2020, vil vi spesielt nevne teglsteinsbedrifter.
Vi har registrert mye historisk materiale rundt pottemakervirksomheten i nedre del av Buskerud. Noe av dette materiale vises fram på Temte Gård og Bygdesamling. 
Eiker Arkiv har også arbeidet med produksjon av fotokalender, og har vært samarbeidspartner til flere artikler og bokutgivelser i 2020.
Vi har hatt et godt samarbeid med skikongen Thorleif Haugs venner, og bidratt med fotografier og tekster til oppbygging av museet på Årkvisla i Lier.
Vi følger med på auksjoner og salgsmesser der Eiker relaterte ting kan dukke opp.

 

Kurs og seminarer. Ingen aktivitet i 2020.

 

Utstillinger, foredrag og arrangementer
Arkivet blir jevnlig brukt som foredragsholder og bidragsyter i en rekke lokalhistoriske sammenhenger.
Vi har i samarbeid med stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling arrangert utstillinger på Temte.
Vi har arrangert digitale foredrag.
Det har blitt gjennomført ca.10 foredrag og historiske vandringer av medarbeidere i arkivet. Vi har hatt gjenstandsutstillinger på forskjellige arenaer.
Vi har også blitt brukt som konsulenter når det gjelder tegl, tekstilindustri, kalkverkindustri, spinnerier, veverier og granittindustri på Østlandet, og vi har besvart spørsmål rundt geologien i vårt fylke.
Eiker Arkiv har i år guidet enkeltpersoner og grupper på forskjellige arenaer.
Vi er også bidragsytere til de fleste arrangementer på Temte Gård og Bygdesamling.
Svært hyggelig er det at også Stiftelsen Verkstedet benytter oss i flere og flere sammenhenger.

 

Dugnader
Arkivet fortsetter med å skrive historien til tømmerbygningene og gjenstandssamlingene på Temte Gård og Bygdesamling.
Vi fortsetter med det store dugnadsarbeidet med organisering av arkivet på Kanselliet.
Vi har registrert og flyttet gjenstander til Temte Gård og Bygdesamling, og vi har ryddet og deaktivert en del gjenstander på den gamle brannstasjonen i Krokstadelva og på loftet i Kanselliet

Det har blitt hentet et stort privatarkiv som må gjennomgås i 2021.
Vi har arbeidet med Grafisk Museum Buskeruds innsamling av trykkerihistorie.
Vi har vært med å registrere og rydde kulturminner med skolebarn fra Øvre Eiker.
Det har vært lagt ned dugnader og rydding på Temte Gård og Bygdesamling.
Vi har også ryddet området rundt bekken ved Solberg Spinneri.
Vi organiserer dugnaden «Rydd et kulturminne», noe som har involvert rundt 120 elever i
6. klasse.
Eiker Arkiv har inngått en avtale med Solbergelva i Bilder om deaktivering av arkivmateriale.

 

Arbeidsoppgaver som har vært gjennomført av medarbeidere og leder av Eiker Arkiv:

Gjennomført kulturminnevandringer.
Produsert fotografier for utgivelse av lokalhistorisk materiale m.m.
Registrere protokoller fra forskjellige foreninger og bedrifter.

Avfotografere, fremkalle og identifisere bildemateriell.
Fotografert og filmet «hendelser» i Nedre Eiker kommune, både utbygninger og endringer i lokalsamfunnet.
Avfotografert, transkribert og digitalisert bøker og dokumenter fra Eiker.
Intervjuet mennesker om deres arbeidssituasjon og livshistorie.
Produsert artikler for aviser og nettsteder i nærmiljøet.

Funnet stoff til personer som jobber med familiebiografier og familiekrøniker.

Ryddet og hentet dokumentarkiver.

Svart på ca. 800 henvendelser pr mail og telefon.

Jobbet aktivt med bidrag til Eiker Arkivs nettsted.

Registrert ca. 2000 fotokort og fotografier.

Planlegging rundt Haugejubileet 2021.Arbeider med registrering av Thomasgården.

Gitt oppdrag til de som er frivillige og har hjemmekontor.

Mye tid har gått med til arkiv og gjenstands opprydding.

Arbeidet med boksamlingene i Eiker Arkiv. Det har blitt ryddet i samlingene.
Klipp, fotoer og klisjeer fra diverse lokalhistoriske samlinger registreres fortløpende.
Levert foredrag og ekskursjoner til kulturminneturer.
Gjort research rundt familien Kamstrups liv på Eiker fra 1860 til 1910, og andre familier med slektskap til Eiker.
Gjennomført omvisninger på Kanselliet, Temte Gård og Bygdesamling, Solberg Spinderi og i Mjøndalen sentrum.
Hatt samarbeid med forfattere og kunstnere med tilknytning til Eiker.
Arbeidet med Lions-kalenderen for 2021.
Fortsatt med å lete fram gamle og glemte kulturminner og dokumentert disse.
Transkribering av dokumenter.
Skannet negativer, og registrert disse.
Arkivert biografier.
Arbeidet med Hans Nielsen Hauge liv og virke.
Navnsetting på kart.
Transkribert amerikabrev.
Lydopptak – Ragnar Lie.
Dokumentert forberedelsen til rivning av Solbergelvas gamle skolebygg
Levert foliering av historiske bilder til Temte Gård og Bygdesamling

 

Prioriteringer for neste år
Vi vil fortsette å prioritere registrering av fotografier, klisjeer, avisartikler, bøker og dokumenter, samt digitalisering av lydopptak og gamle filmopptak.
Vi vil være bidragsytere til Stiftelsen Verkstedet, Temte Gård og Bygdesamling, Geologimuseet og andre aktører som vil løfte fram Eikers kulturhistorie.
Vi vil prioritere arbeidet med ”Rydd et kulturminne”, så sant det settes av økonomiske midler til dette.
Vi vil også følge med på utviklingen av kommunens bygninger og arealer ved Solberg Spinderi.
Vi vil fortsette å følge opp bruken av Korshorgen, Lillebråten og Temte Gård og Bygdesamling som en museal samling.
Som leder av Eiker Arkiv vil jeg prøve å påvirke Drammen kommune til en utvidelse av leders stilling med 15%. Dette har vært et ønske gjennom mange år, og leder av Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker, Drammen byarkiv, håper at 2021 kan bli et år der dette prioriteres.

 

Til alle medarbeidere i Eiker Arkiv

Så ble dette året der alt “bråstoppa”! Eiker Arkiv har mer eller mindre vært i en Lockdown når det gjelder frivillighet og oppmøte i arkivet. Jeg har prøvd og holde kontakten med en del av dere og vet at det jobbes hjemmefra i et høyt tempo, dette gir også resultater. Jeg har vært så heldig å kunne kontakte dere om forskjellige problemstillinger og dere svarer, med den store kunnskapen dere sitter inne med eller leter opp for meg. Så får vi håpe på en oppstart så snart det lar seg gjøre, dere skal få beskjed!
Jeg håper at jeg også i 2021 kan lede Eiker Arkiv på en tilfredsstillende måte.

 

Med hilsen og takk for året som har gått,

Gjermund Glittfjell
leder Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker

 

Appendix

For å ha et godt arkiv og arkivmiljø basert på en stor frivillighet som Eiker Arkiv er, må vi ha en god møteplass. I snart ett år har denne møteplassen vært stengt. Alle dokumenter, fotografier og gjenstander er der, men dere som er mine frivillige medarbeidere mangler både på torsdagskvelder og fredager. Det er i det året som har gått at jeg virkelig merket at alle «deler» er like viktige for et å oppnå en helhet. Desto flere sanser som brukes i et arkiv, dess større er muligheten for å nå et større mangfold og variasjon i måten man angriper arkivmaterialet på. Dette har vært et savn. Eiker arkiv får inn mye materiale og mange spørsmål om hva vi sitter inne med. Det er i dette fysiske miljøet og møte med dere alle sammen at arkivet løser utfordringer og skaffer oss nye! Det er deres mangfold av kunnskap og evnen til å søke kunnskap som gjør at jeg som leder kan gi noe til «folket» i form av formidling, gjennom foredrag, utstillinger, tekster, mailbesvarelser og andre type henvendelser. Jeg er stolt av dere og sier ofte at dette er vi gode på. Takk for et merkelig historisk år. Vi ses!