Print Friendly, PDF & Email

ÅRSRAPPORT 2021

Eiker Arkiv – avdeling Nedre Eiker

Tekst: Gjermund Glittfjell
Januar 2022

 

​Det har vært et nytt år i Eiker Arkiv. Arbeidet i 2021 har bl. a bestått i å opprettholde samarbeidet med Stiftelsen Verkstedet, historielag i nedre del av Buskerud, Vestfoldarkivet, Buskerud Geologiforening, Geologimuseet, Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, Drammens museum, Gotisk gruppe, Byarkivet Drammen, Grafisk Museum Buskerud, Drammen Historielag og Eiker historielag. Det er også i år arbeidet med å gjøre resultatene av arkivets virksomhet mer tilgjengelig for publikum. Dette har blitt gjennomført med en økning av artikler på nett, møter på teams, epost, personlige møter, foredrag og guiding utendørs. Arkivet har gode leieavtaler for arealbruk på Kanselliet ved Solberg Spinneri. Vi har gode samarbeidsavtaler med andre lokalhistoriske institusjoner og samlinger og vi fortsetter å overføre gjenstandssamlinger til Temte Gård og Bygdesamling, Drammen Byarkiv og geologimuseet Buskerud. Arkivet har funnet en god balanse mellom innsamling, bevaring og formidling.

Arkivet leverer månedsrapporter om aktivitet til Mone Sveia med kopi til Kim Schønning Asplin

Organisasjon og økonomi

Arbeidet er som tidligere, ledet av Gjermund Glittfjell, som har en 25 % stilling. Arkivet er underlagt Drammen Byarkiv med Mone Sveia som øverste leder og personalansvarlig. Daglig leder for arkivet har løpende kontakt med Byarkivet. Samarbeidet med Eiker Arkiv, avdeling Øvre Eiker fortsetter. Eiker Arkiv er medlem av Arkivforbundet. Solbergelva i Bilder (SiB) er en god støttespiller for Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker. Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende

Feltarbeid og frivillig innsats

Den frivillige innsatsen er stabil, og ligger på omkring 4 årsverk. I år har de aller fleste av de frivillige jobbet hjemmefra med sporadiske møter i arkivsammenheng. Det arbeidet som gjøres i Gotisk gruppe er ikke tatt med i denne sammenheng. Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud er ikke medregnet, men også dette er aktiviteter som bidrar positivt til arkivets arbeid. Besøkende og dugnadstimer har i år vært svært liten pga. koronarestriksjoner og tilgang til arkivets rikholdige kildemateriell blir besvart pr. mail eller personlige møter i små grupper ifølge koronaregler.

Det har vært mange henvendelser i forbindelse med Haugejubileet i 2021. Eiker Arkiv har i 2021 samarbeidet med Nedre Eiker menighet ang. gravminner, renovering og vedlikehold av Solberg Kapell Fredtun. Solbergelva i Bilder (SiB) og Eiker Arkiv fikk gjennom Spire, Sparebanken Øst, 120.000 kr. til restaurering og formidling av gamle gravminner og to private gravsteder på Nedre Eiker kirkegård. Dette arbeidet fullføres i 2022.

Vi er sterkt inne i registreringen av gjenstander på Temte Gård og Bygdesamling. Eiker Arkiv har også vært engasjert i rehabilitering av låven og vognsamlingene på Temte Gård og Bygdesamling. Dugnadsgjengen fra Stiftelsen Verkstedet har fullført en modell av en kornmølle som skal plasseres i Møllehuset. De er i gang med å restaurere en gammel viserguttsykkel fra kolonialhandler Wøllo og en gammel bakerimaskin fra Ric. Rasmussens bakeri i Solbergelva.

Det har vært et stort engasjement i foto, film, negativer og klisjesamlingene. Det har blitt ryddet i fotokortsamlingene. To av de frivillige jobber med skanning og registering fra hjemmekontor. Boksamlingene har blitt registret på nytt og en del bøker deaktiveres der vi har flere eksemplarer. Andre historielag og foreninger får ta over overskuddsmateriell. Arbeidsplasser i Grafisk Museum fungerer godt. Det er blitt gjort en del innsamlinger angående industrihistorie tilknyttet vårt interesseområde.

Innsamling og registrering av materiale

Arkivet mottar stadig en del mindre arkiver, boksamlinger, filmsamlinger og fotografier som vi låner inn for digitalisering og kopiering. Det arbeides hele tiden med å bygge opp kataloger og registrering på nettsidene av hva vi har av tilgjengelig materiale. Arkivet fortsetter registreringen av Tore Jan Johnsen negativsamling. Registrering av Solberg Spinderis store arkiv fortsetter. Bilderegistreringen har heller ikke i 2021 vært tilfredsstillende, da en mangler kontinuitet og oppfølging av fotokort. Bildematerialet blir liggende lite tilgjengelig for allmennheten på arkivets datasystem. Avfotograferingen og fotoregistreringen lider fordi det er for få personer som har god nok kjennskap til fotografering/databruk/interesse for databruk til å kunne utføre dette. Det er etablert et samarbeid med Drammen Byarkiv og D-IKT. I 2022 håper vi at vi kan starte opp med nye digitale fotokort og fotografier på nett. Det har vært lagt ned et stort arbeid med programmet Fotostation. Det har blitt jobbet mye med sikkerheten i vårt nettverk.

Fra Magne Grønvold (SiB) har jeg fått følgende rapport:

I årsrapportene for 2019 og 2020, kan vi lese følgende:

«Det er et etablert et samarbeid med Drammen Byarkiv og DIKT. I 2020 håper vi at vi kan starte opp med nye digitale fotokort og fotografier på nett. Det har vært lagt ned et stort arbeid med programmet Fotostation.

Bilderegistreringen har heller ikke i 2020 vært tilfredsstillende, da en mangler kontinuitet og oppfølging av fotokort. Bildematerialet blir liggende lite tilgjengelig for allmennheten på arkivets datasystem. Avfotograferingen og fotoregistreringen lider fordi det er for få personer som har god nok kjennskap til fotografering/databruk/interesse for databruk til å kunne utføre dette. Det er et etablert et samarbeid med Drammen Byarkiv og D-IKT. I 2021 håper vi at vi kan starte opp med nye digitale fotokort og fotografier på nett. Det har vært lagt ned et stort arbeid med programmet Fotostation

Så til 2021:

Interesse for databruk har de to foregående årene vært nedadgående. Grunn til dette har vært sviktende datautstyr (på grunn av alder på utstyr) i tillegg til tungvinn og ustabil oppkopling mot Byarkivet.

Drammen Byarkiv har – etter forespørsler gjennom de siste to årene – i 2021 bevilget penger til oppgradering av deler av vårt datasystem. Vår NAS (server hvor dataene er oppbevart) ble skiftet ut like før jul. I tillegg ble 3 stk pc-er skiftet ut. Både NAS og pc-er var ca. 11 år gamle. Resten av våre gamle pc-er er også ca. 11 år gamle, og vi vil forsøke å bytte disse i løpet av 2022.

NASen ble installert og styring- og sikkerhetsprogrammer ble lagt inn like før jul. Alle data fra gammel NAS ble flyttet over til den nye. Det er i tillegg opprettet et backupsystem slik at kopi av ny NAS blir kopiert til den gamle NASen i tillegg til løse disker.

Det er også installert et batterisystem (UPS) som sikrer strøm til NAS og kommunikasjonsutstyr ved korte strømbrudd.

De 3 nye pc-ene vil bli installert i januar 2022. Vi satser på å få installert operativsystemet og Microsoft 365 i tillegg til fotoregistreringsprogrammer.

2 stk pc-er for Fotostation har vært inne hos IKT-avdelingen for ny installasjon av operativsystemet. (PC-ene har ikke fungert tilfredsstillende de 2 årene vi har hatt de hos oss). Programmet Fotostation og sikker oppkopling mot Drammen Byarkiv vil bli installert av IKT-avdelingen så snart som mulig. Bedre og mer stabilt utstyr vil nok sørge for at interessen for databruk vil øke igjen.

Facebook driftes av Hans Jørgen Nilsen.

Vi fortsetter innsamling av materiale rundt familien Kamstrups liv og virke. Olav Homlebekk fortsetter registreringen av dokumenter og aviser. Homlebekk arbeider også med historien rundt Eiker Kobberverk, slektshistorie og bedriftshistorier fra Eiker. Vi fortsetter innsamling av dokumentasjon rundt Hans Nielsen Hauges aktivitet på Eiker. Arnt Hole jobber med avisregistrering. Han registrerer nå Fremtidens aviser.

Negativsamlingene fra Ruuds arkiv, Tore Jan Johnsen, Fremtiden og Drammens Tidende registreres fortløpende og det gjøres en del skanning og registrering av lysbilder fra Drammen og Nedre Eiker.

Grafisk Museum Buskerud er til stor hjelp ved å trykke gamle klisjéer. De er vel nå snart de eneste i landet som innehar slikt utstyr. Grafisk Museum har i år vært stengt og noen få medlemmer har brukt tiden til vedlikehold av maskiner. Eiker Arkiv benytter seg av de unike mulighetene et slikt trykkeri kan gi oss. Trykking og bruken av klisjeene er økende.

Eiker Arkivs ankomstprotokoll oppgraderes og oppdateres kontinuerlig. I 2021 har vi registrert 1451 dokumenter og artefakter i vår ankomstprotokoll. Arkivet deaktiverer en del innsamlet materialet som har liten historisk verdi eller finnes i flere hundre eksemplarer. Det som kan avhendes blir gitt til Solbergelva i Bilder, hvorpå de kan forvalte dette som de selv ønsker. Jo Sellæg, bygningsvernkonsulent og lokalhistoriker benyttes når fotografier og hustyper skal registreres. Han har vært til uvurderlig hjelp mange ganger.

Vi registrerer fortløpende gjenstander som Temte Gård og Bygdesamling ivaretar, det samme gjelder gjenstander som tilfaller Geologimuseet. Anne-Karine Smith rydder og deaktiverer bokstammen slik at den skal bli enda mer tilgjengelig. Eiker Arkiv følger utviklingen rundt prosjektet «Nersetterbåtene» og flytting av smia på Søndre Horgen, et prosjekt vi skulle ønske å se resultater av i 2022. Ingen av disse to prosjektene har vært aktive i 2021.

Magasiner

Eiker Arkiv, avd. Nedre Eiker, har sin faste plass på Kanselliet på Solberg Spinneri. Magasinets situasjon er pr. i dag tilfredsstillende ut fra vårt arbeidsnivå men arkivet vokser raskt. Arkivet har nå ryddet og kastet det som var lagra på brannstasjonen i Krokstadelva. Det som er igjen skal tas vare på videre. Eiker Arkiv låner ut gjenstander til andre institusjoner. Kommunesammenslåingen fungerer godt i arkivsammenheng. Leder av Eiker Arkiv har god bruk av et godt fagmiljø rundt seg. Det blir viktigere enn noen gang å etablere et bærekraftig arkiv på Kanselliet og sikre frivilligheten.

Nettverk og samarbeidspartnere

Arkivet deltar aktivt i flere nettverk både innenfor og utenfor kommunene. Vi har godt samarbeid med kulturetatene i Viken fylke. Eiker Historielag er også en god støttespiller i arkivarbeidet. Lederen for Eiker Arkiv er valgt inn i styret til stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling. Det arbeides med Herman Wildenveys, Olaf Korsgaards, Kristoffer Moens og andre forfattere og dikteres poesi. Vi samarbeider med Buskerud Geologiforening, Grafisk Museum Buskerud og historielag i saker av lokalhistorisk art. Drammen kommune og Viken fylke samarbeider med arkivet når det gjelder kulturminnespørsmål. Vi har i 2021 hatt god kontakt med Stiftelsen Verkstedet, Eiker historielag, Drammen historielag, Byarkivet og Geologimuseet. Vi følger med på hva som skjer på den fotografiske og museale fronten i Norge. Eiker Arkiv følger også med på hvordan Maihaugen forvalter sine samlinger og hvordan de frivillige brukes i forskjellige sammenhenger. Vi drar nytte av Jonn H. Eriksens store nettdatabase når det gjelder slekt.

Bruk av arkivet

Arkivet holder åpent på Kanselliet på Solberg Spinneri på fredager fra 0800-1500 ellers etter avtale. Bruken av arkivet og besøkende har vært svært liten i 2021 pga. pandemien. Besøket og den frivillige innsatsen var tilbake på gammelt nivå da vi åpnet høsten 2021.

Besøkshenvendelsen er stadig økende. Strømmen av henvendelser pr. telefon har også økt i år. Stadig flere tar kontakt med oss pr. mail. Vi bidrar med tekst, bilder og dokumentasjon til aviser, bøker, tidsskrifter og til privatpersoner som tar kontakt med oss. Det er fem stykker som nå har tilgang til arkivet.

I 2019 og 2020 oppdaget vi at gjenstander og dokumenter var forsvunnet. Dette er beklagelig og saken ble anmeldt. Det er stort sett Eikerrelaterte ting som savnes, gjerne med logo eller i tilknytning til reklame. Vi fortsetter å gjennomgå samlingene våre og kan konstatere at det er ting som er borte. Dette skriver seg nok tilbake til det som skjedde i 2019 og 2020. Vi har hatt kontakt med politiet da det dukket opp gjenstander på markedet som kunne knyttes til samme typer gjenstander som vi savnet. Heldigvis ble dette oppklart og avkreftet, politiet var utrolig samarbeidsvillige da vi tok kontakt.

Digital og skriftlig publisering Vårt nettsted www.eikerarkiv.no fungerer tilfredsstillende.

Prosjekter Av prosjekter som har vært av stor betydning, men noe redusert i 2021, var digitalisering av filmmateriell, guiding, foredrag og bidrag til utstillinger.

Vi fortsetter oppfølging og formidling av gjenstander tilknyttet tømmerbygningene på Temte Gård og Bygdesamling. Vi har også vært involvert i oppbyggingen av gjenstandssamlingene til Temte Gård og Bygdesamling og Geologimuseet, spesielt når det gjelder nyankomne gjenstander. Arkivet brukes mer og mer av personer som arbeider på andre kulturelle arenaer enn det som er av lokalhistorisk art.

Solberg Spinneri har mange artefakter som vi i 2022 vil se nærmere på. Vi fortsetter med å registrere historisk materiale rundt pottemakervirksomheten i nedre del av Viken. Noe av dette materiale vises fram på Temte Gård og Bygdesamling. Eiker Arkiv har også arbeidet med produksjon av fotokalender og har vært samarbeidspartner til flere artikler og bokutgivelser i 2021. Vi har hatt et godt samarbeid med skikongen Thorleif Haugs venner og bidratt med fotografier, tekster og gjenstander til oppbygging av museet på Årkvisla i Lier. Vi følger med på auksjoner og salgsmesser der Eiker relaterte ting kan dukke opp.

Kurs og seminarer. Ingen aktivitet i 2021.

Utstillinger, foredrag og arrangementer Arkivet blir jevnlig brukt som foredragsholder og bidragsyter i en rekke lokalhistoriske sammenhenger. Vi har i samarbeid med stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling og vært med på å arrangere bruktmarkeder med historisk innhold på Temte. Vi har arrangert digitale foredrag. Det har blitt gjennomført ca.10 foredrag og historiske vandringer av medarbeidere i arkivet. Vi har hatt gjenstandsutstillinger på forskjellige arenaer. Vi har også blitt brukt som konsulenter når det gjelder tegl, tekstilindustri, kalkverkindustri, spinnerier, veverier og granittindustri på Østlandet og vi har besvart spørsmål rundt geologien i vårt fylke.

Eiker Arkiv har i år guidet enkeltpersoner og grupper på forskjellige arenaer. Vi er også bidragsytere til de fleste arrangementer på Temte Gård og Bygdesamling. Svært hyggelig er det at også Stiftelsen Verkstedet benytter oss i flere og flere sammenhenger. I 2022 vil det bli et samarbeid angående historisk formidling av Eikers industrihistorie.

Dugnader

Arkivet fortsetter med å skrive historien til tømmerbygningene og gjenstandssamlingene på Temte Gård og Bygdesamling. Vi fortsetter med det store dugnadsarbeidet med organisering av arkivet på Kanselliet. Vi har registrert og flyttet gjenstander til Geologimuseet og Temte Gård og Bygdesamling.

Det har blitt hentet et stort privatarkiv som må gjennomgås i 2022. Vi har arbeidet med Grafisk Museum Buskeruds innsamling av trykkerihistorie. Vi har vært med å registrere og rydde kulturminner med skolebarn fra Øvre Eiker. Det har vært lagt ned dugnader og rydding på Temte Gård og Bygdesamling. Vi har ryddet området rundt bekken ved Solberg Spinneri. Vi organiserer dugnaden «Rydd et kulturminne», noe som har involvert rundt 90 elever i 6. klasse ved Hokksund barneskole. Eiker Arkiv har en avtale med Solbergelva i Bilder om deaktivering av arkivmateriale. Eiker Arkiv organiserer dugnader til Solbergelva i Bilder

Arbeidsoppgaver som har vært gjennomført av medarbeidere og leder av Eiker Arkiv:

Gjennomført kulturminnevandringer. Produsert fotografier for utgivelse av lokalhistorisk materiale m.m. Registrert protokoller fra forskjellige foreninger og bedrifter.

Avfotografert, fremkalt og identifisert bildemateriell. Fotografert og filmet «hendelser» i Nedre Eiker kommune, både utbygninger og endringer i lokalsamfunnet. Avfotografert, transkribert og digitalisert bøker og dokumenter fra Eiker. Intervjuet mennesker om deres arbeidssituasjon og livshistorie. Har vært lite prioritert i 2021. Produsert artikler for aviser og nettsteder i nærmiljøet.

Funnet stoff til personer som jobber med familiebiografier og familiekrøniker.

Ryddet og hentet dokumentarkiver.

Svart på ca. 800 henvendelser pr mail og telefon.

Jobbet aktivt med bidrag til Eiker Arkivs nettsted.

Registrert ca. 2000 fotokort og fotografier.

Planlegging rundt Haugejubileet 2021. Arbeidet med registrering av Thomasgården er avsluttet.

Gitt oppdrag til de som er frivillige og har hjemmekontor.

Mye tid har gått med til arkiv og gjenstandsopprydding.

Arbeidet med, og ryddet i boksamlingene til Eiker Arkiv. Klipp, fotoer og klisjeer fra diverse lokalhistoriske samlinger registreres fortløpende. Levert foredrag og ekskursjoner til kulturminneturer. Gjort research rundt familien Kamstrups liv på Eiker fra 1860 til 1910 og andre familier med slektskap til Eiker. Gjennomført omvisninger på bl.a. Kanselliet, Temte Gård og Bygdesamling, Solberg Spinderi, Buskerud geologi museum. Hatt samarbeid med forfattere og kunstnere med tilknytning til Eiker. Arbeidet med Lions-kalenderen for 2022. Fortsatt med å lete fram gamle og glemte kulturminner og dokumentert disse. Transkribering av dokumenter. Skannet negativer, og registrert disse. Arkivert biografier.

Søknader til forskjellige prosjekter i forbindelse med Temte Gård og Bygdesamling. Arbeidet med Hans Nielsen Hauges liv og virke. Navnsetting på kart.

Leder er medlem av navnekomiteen i Drammen kommune. Transkribert Amerikabrev.

Jødenes historie i Drammen er dokumentert.

Wienerbarna til Drammen er dokumentert.

Det har blitt skrevet ca, 50 nye artikler til vårt nettsted. Levert foliering av historiske bilder til Temte Gård og Bygdesamling

Dokumentert hva som finnes på brannstasjonen i Krokstadelva.

Dokumentert og fått i gave fotografier fra Drammen kommune og Nedre Eiker kommune.

Bensinstasjondokumentasjon i kommunen.

Prioriteringer for neste år

Vi vil fortsette å prioritere registrering av fotografier, klisjeer, avisartikler, bøker og dokumenter, samt digitalisering av lydopptak og gamle filmopptak. Vi vil være bidragsytere til Stiftelsen Verkstedet, Temte Gård og Bygdesamling, Geologimuseet og andre aktører som vil løfte fram Eikers kulturhistorie. Vi vil prioritere arbeidet med ”Rydd et kulturminne” så sant det settes av økonomiske midler til dette. Vi vil også følge med på utviklingen av kommunens bygninger og arealer ved Solberg Spinderi. Vi vil fortsette å følge opp bruken av Korshorgen, Lillebråten og Temte Gård og Bygdesamling som en museal samling.

Som leder av Eiker Arkiv vil jeg prøve å påvirke Drammen kommune til en utvidelse av leders stilling med 15%. Dette har vært et ønske gjennom mange år, og leder av Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker, Drammen Byarkiv, håper at 2022 kan bli et år der dette prioriteres. I denne forbindelse stenges arkivet for besøkende på torsdager fra 1700-2200 og holder åpent kun på fredager.

Til alle medarbeidere i Eiker Arkiv:

Så ble dette året der alt så å si stod stille i arkivets fysiske møtevirksomhet, Eiker Arkiv har mer eller mindre vært i en Lock Down når det gjelder frivillighet og oppmøte i arkivet. Jeg har prøvd og holde kontakten med en del av dere og vet at det jobbes hjemmefra i et høyt tempo, dette gir også resultater. Jeg har vært så heldig å kunne kontakte dere om forskjellige problemstillinger og dere svarer med den store kunnskapen dere sitter inne med eller leter opp for meg. Det var godt å kunne møte dere alle på høsten 2021, før det stoppet opp igjen. Jeg håper at jeg også i 2022 kan lede Eiker Arkiv på en tilfredsstillende måte.

Med hilsen og takk for året som har gått,

Gjermund Glittfjell leder Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker

Appendix

For å ha et godt arkiv og arkivmiljø basert på en stor frivillighet, som Eiker Arkiv er, må vi ha en god møteplass. I ett år har denne møteplassen vært stengt. Alle dokumenter, fotografier og gjenstander er der, men dere som er mine frivillige medarbeidere mangler både på torsdagskvelder og fredager. Det er i det året som har gått at jeg virkelig har merket at alle «deler» er like viktige for å oppnå en helhet. Desto flere sanser som brukes i et arkiv, dess større er muligheten for å nå et større mangfold og variasjon i måten man angriper arkivmaterialet på. Dette har vært et savn. Eiker Arkiv får inn mye materiale og mange spørsmål om hva vi sitter inne med. Det er i dette fysiske miljøet, og i møtet med dere alle sammen, at arkivet løser utfordringer og skaffer oss nye! Det er deres mangfold av kunnskap og evnen til å søke kunnskap som gjør at jeg, som leder, kan gi noe til «folket» i form av formidling, gjennom foredrag, utstillinger, tekster, mailbesvarelser og andre type henvendelser. Jeg er stolt av dere og sier ofte at dette er vi gode på. Takk for at dere gjennom dette året har «levert» hele tiden ut fra deres forutsetninger. Det er utrolig hva en får til av løsninger. Vi ses!