Print Friendly, PDF & Email

ÅRSRAPPORT 2022

Eiker Arkiv – avdeling Nedre Eiker

Tekst: Gjermund Glittfjell
Januar 2023

 

Det har vært et nytt år i Eiker Arkiv. Arbeidet i 2022 har bl. a bestått i å opprettholde samarbeidet med Stiftelsen Verkstedet, historielag i nedre del av Buskerud, Vestfoldarkivet, Buskerud Geologiforening, Geologimuseet Buskerud, Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, Drammens museum, Gotisk gruppe, Byarkivet Drammen, Grafisk Museum Buskerud, Drammen Historielag og Eiker historielag.

Det er også i år arbeidet med å gjøre resultatene av arkivets virksomhet mer tilgjengelig for publikum. Dette har blitt gjennomført med en økning av artikler på nett, gjennom e-poster og personlige møter. Det har vært en markant økning i foredrag og guiding utendørs.

Arkivet har gode leieavtaler for arealbruk på Kanselliet på Solberg Spinneri. Vi har gode samarbeidsavtaler med andre lokalhistoriske institusjoner og samlinger, og vi fortsetter å overføre gjenstandssamlinger til Temte Gård og Bygdesamling, Drammen Byarkiv og Geologimuseet Buskerud.

Arkivet har funnet en god balanse mellom innsamling, bevaring og formidling. I større gard enn tidligere ber vi de som henvender seg om overlevering av gjenstandssamlinger om heller å snakke med institusjoner der dette hører mer hjemme enn i et arkiv.

Arkivet leverer månedsrapporter om aktivitet til Mone Sveia med kopi til Kim Schønning Asplin.

Organisasjon og økonomi

Arbeidet er, som tidligere, ledet av Gjermund Glittfjell som har en 25 % stilling.
Arkivet er underlagt Drammen Byarkiv med Mone Sveia som øverste leder og personalansvarlig.

Daglig leder for arkivet har løpende kontakt med Byarkivet.
Samarbeidet med Eiker Arkiv, avdeling Øvre Eiker, har vært heller liten etter pandemien.
Eiker Arkiv er medlem av Arkivforbundet.
Solbergelva i Bilder (SiB) er en god støttespiller for Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker.
Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende.

Feltarbeid og frivillig innsats

Den frivillige innsatsen er stabil, og ligger på omkring 4 årsverk. I år har de aller fleste kommet tilbake til arkivet etter pandemien. Noen velger å gjøre jobber hjemmefra utenom åpningstiden til arkivet. Det arbeidet som gjøres i Gotisk gruppe, er ikke tatt med i denne sammenheng.
Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud er ikke medregnet, men også disse har aktiviteter som bidrar positivt til arkivets arbeid. Besøkende og dugnadstimer er nå tilbake til normalen. Besøksmengde og henvendelser er økende.

Det har vært mange henvendelser i forbindelse med Hans Nielsen Hauges liv og virke.
Eiker Arkiv har i 2022 avsluttet oppdraget med gravminneoppussing, resultatet ble meget vellykket.

Vi er sterkt inne i registreringen av gjenstander på Temte Gård og Bygdesamling. Eiker Arkiv har også i 2022 vært engasjert i utviklingen av Temte Gård og Bygdesamling.
Dugnadsgjengen fra Stiftelsen Verkstedet har fullført og plassert ei kornmølle i Møllehuset. Restaurereringen av en gammel viserguttsykkel er fullført, og den vises fram på Temte Gård og Bygdesamling. Verkstedgjengen er nå i gang med å restaurere en gammel bollemaskin (1907) fra Ric. Rasmussens bakeri i Solbergelva.

Det har vært et stort engasjement i foto-, film, negativ- og klisjesamlingene.
Det har blitt ryddet i fotokortsamlingene.
To av de frivillige jobber med skanning, sortering og registrering i negativ- og fotosamlinger. Boksamlingene oppdateres. Arbeidsplasser hos Grafisk Museum fungerer godt. Det er blitt gjort en del innsamlinger angående foreningshistorie og industrihistorie tilknyttet vårt interesseområde.

Innsamling og registrering av materiale

Arkivet mottar stadig en del mindre arkiver, boksamlinger, filmsamlinger og fotografier som vi låner inn for digitalisering og kopiering.
Det arbeides hele tiden med å bygge opp kataloger og registrering på nettsidene av hva vi har av tilgjengelig materiale. Arkivet fortsetter registreringen av Tore Jan Johnsen negativsamling, det er også en oppstart av gamle og usorterte negativsamlinger fra Fremtiden og DT og BB. Registrering av Solberg Spinderis store arkiv fortsetter.
Bilderegistreringen har heller ikke i 2022 vært tilfredsstillende. Bildematerialet blir liggende lite tilgjengelig for allmennheten på arkivets datasystem. Avfotograferingen og fotoregistreringen lider fordi det er for få personer som har god nok kjennskap til fotografering/databruk/interesse for databruk til å kunne utføre dette. Det er etablert et samarbeid med Drammen Byarkiv og D-IKT.
I 2022 håper vi at vi kan starte opp med nye digitale fotokort og fotografier på nett.
Det har vært lagt ned et stort arbeid med programmet Fotostation.
Det har blitt jobbet mye med sikkerheten i vårt nettverk.
Eiker Arkiv vil i 2023 benytte seg av muligheten for skanning av dokumenter i Drammen byarkiv.

Databruk i 2022

Interessen for databruk har de tre foregående årene vært nedadgående. Grunnen til dette har vært sviktende datautstyr (på grunn av alder på utstyr) i tillegg til tungvinn og ustabil oppkopling mot Byarkivet.

Drammen Byarkiv har – etter forespørsler gjennom de siste to årene – i 2021 bevilget penger til oppgradering av deler av vårt datasystem. Vår NAS (server hvor dataene er oppbevart) ble skiftet ut like før jul. I tillegg ble 3 pc-er skiftet ut. Både NAS og pc-er var ca. 11 år gamle. Resten av våre gamle pc-er er også ca. 11 år gamle, og disse ble byttet i løpet av 2022, bortsett fra 2.

NASen ble installert, og styring- og sikkerhetsprogrammer ble lagt inn like før jul. Alle data fra gammel NAS ble flyttet over til den nye. Det er i tillegg opprettet et backupsystem slik at kopi av ny NAS blir kopiert til den gamle NASen i tillegg til løse disker.

Det er også installert et batterisystem (UPS) som sikrer strøm til NAS og kommunikasjonsutstyr ved korte strømbrudd.

De 3 nye pc-ene ble installert i januar 2022. Det ble installert operativsystemet og Microsoft 365 i tillegg til fotoregistreringsprogrammer.

2 pc-er for Fotostation har vært inne hos IKT-avdelingen for ny installasjon av operativsystemet. (PC-ene har ikke fungert tilfredsstillende de 2 årene vi har hatt de hos oss). Programmet Fotostation og sikker oppkopling mot Drammen Byarkiv vil bli installert av IKT-avdelingen så snart som mulig. Bedre og mer stabilt utstyr vil nok sørge for at interessen for databruk vil øke igjen.
I desember 2022 startet oppgraderingen av vårt datasystem, dette skal gjennomføres i løpet av januar/februar 2023.

Facebook driftes av Hans Jørgen Nilsen.

Vi fortsetter innsamling av materiale rundt familiers liv og virke i Eiker og Drammensdalen.
Olav Homlebekk fortsetter registreringen av dokumenter og aviser. Homlebekk arbeider også med historien rundt Eiker Kobberverk, slektshistorie og bedriftshistorier fra Eiker.
Vi fortsetter innsamling av dokumentasjon rundt Hans Nielsen Hauges aktivitet på Eiker.
Arnt Hole jobbet fram til juni 2022 med avisregistrering. Arnt døde høsten 2022 og vi har fått lovnad om å overta hans registreringer i 2023.

Negativsamlingene fra Ruuds arkiv, Tore Jan Johnsen, Fremtiden og Drammens Tidende registreres fortløpende, og det gjøres en del skanning og registrering av lysbilder fra Drammen og Nedre Eiker.

Grafisk Museum Buskerud er til stor hjelp ved å trykke gamle klisjéer. De er vel nå snart de eneste i landet som innehar slikt utstyr. Grafisk Museum har i år økt bruken av sitt levende museum. Eiker Arkiv benytter seg av de unike mulighetene et slikt trykkeri kan gi oss. Trykking og bruken av klisjeene er økende. Eiker Arkiv er mer engasjert i formidlingsbiten av trykkerimuseets levende historie satt inn i arkivets formidling av dokumentarven.

Eiker Arkivs ankomstprotokoll oppgraderes og oppdateres kontinuerlig. I 2022 har vi registrert over 1500 dokumenter og artefakter i vår ankomstprotokoll.
Arkivet deaktiverer en del innsamlet materialet som har liten historisk verdi, eller finnes i flere hundre eksemplarer. Det som kan avhendes, blir gitt til Solbergelva i Bilder, hvorpå de kan forvalte dette som de selv ønsker.
Jo Sellæg, bygningsvernkonsulent og lokalhistoriker, benyttes når fotografier og hustyper skal registreres. Han har vært til uvurderlig hjelp mange ganger.

Vi registrerer fortløpende gjenstander som Temte Gård og Bygdesamling ivaretar, det samme gjelder gjenstander som tilfaller Geologimuseet.
Anne-Karine Smith rydder og deaktiverer bokstammen slik at den skal bli enda mer tilgjengelig. Eiker Arkiv følger utviklingen rundt prosjektet «Nersetterbåtene» og flytting av smia på Søndre Horgen. Høsten 2022 kom det en ny nersetterbåt til Temte Gård og Bygdesamling.

Magasiner

Eiker Arkiv, avd. Nedre Eiker, har sin faste plass i Kanselliet på Solberg Spinneri.
Magasinets situasjon er pr. i dag tilfredsstillende ut fra vårt arbeidsnivå, men arkivet vokser raskt. Eiker Arkiv låner ut gjenstander til andre institusjoner.

Nettverk og samarbeidspartnere

Arkivet deltar aktivt i flere nettverk både innenfor og utenfor kommunene. Vi har godt samarbeid med kulturetatene i Viken fylke. Eiker Historielag er også en god støttespiller i arkivarbeidet. Lederen for Eiker Arkiv er valgt inn i styret til stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling.
Det arbeides med registrering av forfattere og dikteres poesi tilknyttet Drammensdalen.
Vi samarbeider med Buskerud Geologiforening, Grafisk Museum Buskerud og historielag i saker av lokalhistorisk art.
Drammen kommune og Viken fylke samarbeider med arkivet når det gjelder kulturminnespørsmål.
Vi har i 2022 hatt god kontakt med Stiftelsen Verkstedet, Eiker historielag, Drammen historielag, Byarkivet og Geologimuseet. Vi følger med på hva som skjer på den fotografiske og museale fronten i Norge. Eiker Arkiv følger også med på hvordan Maihaugen forvalter sine samlinger og hvordan de frivillige brukes i forskjellige sammenhenger der.
Vi drar nytte av Jonn H. Eriksens store nettdatabase når det gjelder slekt.

Bruk av arkivet

Arkivet holder åpent i Kanselliet på Solberg Spinneri på fredager fra 0800-1500, ellers etter avtale.

Besøkshenvendelsen er stadig økende. Strømmen av henvendelser pr. telefon har også økt i år. Stadig flere tar kontakt med oss pr. mail. Vi bidrar med tekst, bilder og dokumentasjon til aviser, bøker, tidsskrifter og til privatpersoner som tar kontakt med oss. Det er fem personer som nå har tilgang til arkivet.

I 2019, 2020 og 2022 oppdaget vi at gjenstander og dokumenter var forsvunnet. (Pandemi i 2021). Oppdagelsen skjedde i forbindelse med de årlige gjennomganger av ankomstprotokoll. Dette er beklagelig, og saken ble anmeldt. Det er stort sett Eiker-relaterte ting som savnes, gjerne med logo eller i tilknytning til reklame. Vi fortsetter å gjennomgå samlingene våre, og kan konstatere at det er ting som er borte. Dette skriver seg nok tilbake til det som skjedde i 2019 og 2020. I denne sammenheng har vi kontakt med politiet, som er meget behjelpelig. Det er ikke registret tyveri etter 2021.

Digital og skriftlig publisering 
Vårt nettsted www.eikerarkiv.no fungerer tilfredsstillende.

Prosjekter Av prosjekter som har vært av stor betydning i 2022, var digitalisering av filmmateriell, guiding, foredrag, nettleveranse av artikler og bidrag til utstillinger.

Vi fortsetter oppfølging og formidling av gjenstander tilknyttet tømmerbygningene på Temte Gård og Bygdesamling. Vi har også vært involvert i oppbyggingen av gjenstandssamlingene til Temte Gård og Bygdesamling og Geologimuseet, spesielt når det gjelder nyankomne gjenstander. Arkivet brukes mer og mer av personer som arbeider på andre kulturelle arenaer enn det som er av lokalhistorisk art.

Solberg Spinneri har mange artefakter som vi i 2023 vil se nærmere på. Vi fortsetter med å registrere historisk materiale rundt pottemakervirksomheten i nedre del av Viken. Noe av dette materiale vises fram på Temte Gård og Bygdesamling.
Eiker Arkiv har også arbeidet med produksjon av fotokalender, og har vært samarbeidspartner til flere artikler og bokutgivelser i 2022.
Vi har hatt et godt samarbeid med Knut Olaf Kals og hans personlige engasjement rundt Liers historie og Thorleif Haugs minne ved Årkvisla i Lier.
Vi følger med på auksjoner og salgsmesser der Eiker-relaterte ting kan dukke opp.

Kurs og seminarer i 2022

Besøk i byarkivet og besøk på museer i Norge.

Utstillinger, foredrag og arrangementer 
Arkivet blir jevnlig brukt som foredragsholder og bidragsyter i en rekke lokalhistoriske sammenhenger.
Vi har i samarbeid med stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling også vært med på å arrangere bruktmarkeder med historisk innhold på Temte Gård og Bygdesamling.
Vi har arrangert foredrag. Det har blitt gjennomført ca.10 foredrag og historiske vandringer av medarbeidere i arkivet.
Vi har hatt gjenstandsutstillinger på forskjellige arenaer.
Vi har også blitt brukt som konsulenter når det gjelder tegl, tekstilindustri, kalkverkindustri, spinnerier, veverier og granittindustri på Østlandet, og vi har besvart spørsmål rundt geologien i vårt fylke.

Eiker Arkiv har i år guidet enkeltpersoner og grupper på forskjellige arenaer.
Vi er også bidragsytere til de fleste arrangementer på Temte Gård og Bygdesamling.
Svært hyggelig er det at også Stiftelsen Verkstedet benytter oss i flere og flere sammenhenger.
I 2023 vil det bli et samarbeid angående historisk formidling av Eikers industrihistorie.
Buskerud grafiske museum vil styrke samarbeidet med arkivet i 2023.

Dugnader

Arkivet fortsetter med å skrive historien til tømmerbygningene og gjenstandssamlingene på Temte Gård og Bygdesamling.
Vi fortsetter med det store dugnadsarbeidet med organisering av arkivet på Kanselliet.
Vi har registrert og flyttet gjenstander til Geologimuseet og Temte Gård og Bygdesamling.

Det har blitt hentet privatarkiver som må registreres i 2023.
Vi har arbeidet med Grafisk Museum Buskeruds innsamling av trykkerihistorie.  
Det har vært lagt ned dugnader og rydding på Temte Gård og Bygdesamling.
Vi har ryddet området rundt bekken ved Solberg Spinneri.
Vi organiserer dugnaden «Rydd et kulturminne», noe som har involvert rundt 90 elever i 6. klasse ved Hokksund barneskole. Vi har organisert ei gruppe med elever fra Hokksund barneskole som var med på Temte Gård og Bygdesamling. Elevene sydde puter av gjenbruksstoff som de solgte. Dette i forbindelse med bærekraft og gårdsvirksomhet.
Eiker Arkiv har en avtale med Solbergelva i Bilder (SiB) om deaktivering av arkivmateriale. Eiker Arkiv organiserer dugnader til Solbergelva i Bilder.

Arbeidsoppgaver som har vært gjennomført av medarbeidere og leder av Eiker Arkiv

Gjennomført kulturminnevandringer.
Produsert fotografier for utgivelse av lokalhistorisk materiale m.m.
Registrert protokoller fra forskjellige foreninger og bedrifter.

Avfotografert, fremkalt og identifisert bildemateriell.
Fotografert og filmet «hendelser» i Nedre Eiker kommune, både utbygninger og endringer i lokalsamfunnet.
Avfotografert, transkribert og digitalisert bøker og dokumenter fra Eiker.
Intervjuet mennesker om deres arbeidssituasjon og livshistorie. Har vært lite prioritert i 2022. Produsert artikler for aviser og nettsteder i nærmiljøet.

Funnet stoff til personer som jobber med familiebiografier og familiekrøniker.

Ryddet og hentet dokumentarkiver.

Svart på ca. 800 henvendelser pr mail og telefon.

Jobbet aktivt med bidrag til Eiker Arkivs nettsted.

Registrert ca. 2000 fotokort og fotografier.

Fotohjørnet har blitt oppgradert.

Registret sundsteder og elvehistorie.

Utvandrerhistorier er ivaretatt, brev og fotografier er registrert.

Tømmeret og elvas båthistorie er registret og tatt vare på.

Mye avfotografering og digitalisering av familiealbum og industrihistorie, spesielt reklamehistorien.

Dokumentert og vært engasjert i gjennomføringen av Tekstilarven på Solberg Spinneri.

Blitt intervjuet og filmet av Visjon Norge og Luther-stiftelsen i forbindelse med Hans Nilsen Hauges liv og virke.

Arbeidet med fattigregnskapet og Eiker papirmølles dokumenter.

Registret og skrevet artikler om gårdene Korshorgen og Lillebråten.

Arbeidet med registrering av tatere og de reisendes historie i Drammensdalen.

Produsert film og bildeforedrag,

Det har blitt gjennomført 11 guidede turer med til sammen 270 deltagere.

Det har blitt gjennomført 12 foredrag med til sammen 596 deltagere.

Spontane foredrag og guidede turer i forbindelse med arkivbesøk har ligget på et sted mellom 50- 60 deltagere. Hyggelig var det å få besøk av Arkivforbundet, de skulle være hos oss en halv time, med det ble nesten to!

Prioriteringer for neste år

Vi vil fortsette å prioritere registrering av fotografier, klisjeer, avisartikler, bøker og dokumenter, samt digitalisering av lydopptak og gamle filmopptak.
Vi vil være bidragsytere til Stiftelsen Verkstedet, Temte Gård og Bygdesamling, Geologimuseet Buskerud og andre aktører som vil løfte fram Eikers kulturhistorie.
Vi vil prioritere arbeidet med ” Rydd et kulturminne” så sant det settes av økonomiske midler til dette.
Vi vil også følge med på utviklingen av kommunens bygninger og arealer ved Solberg Spinderi.
Vi vil fortsette å følge opp bruken av Korshorgen, Lillebråten og Temte Gård og Bygdesamling som en museal samling.

Som leder av Eiker Arkiv vil jeg prøve å påvirke Drammen kommune til en utvidelse av leders stilling med 15%. Dette har vært et ønske gjennom mange år, og leder av Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker, Drammen Byarkiv, håper at 2023 kan bli et år der dette prioriteres. I denne forbindelse er arkivet stengt for besøkende på torsdager fra 1700-2200, og holder åpent kun på fredager.
Vi skal styrke samarbeidet med Portåsen og Buskerud Grafiske Museum.

Til alle medarbeidere i Eiker Arkiv:

Til dere alle; tusen takk for at dere er tilbake, uten dere hadde det ikke vært et levende arkiv. Dere sitter alle inne med en bred lokalhistorisk kunnskap som enhver arkivinstitusjon bare kan drømme om.

Eiker Arkiv er basert på en tillit til dere alle frivillige som legger ned timer på timer med forskning, registrering, arkivering, digitalisering, dataproblemer og formidling, for å nevne noe. Den tilliten er dere alle verdig enn stor takk, dere blir lagt merke til i det norske arkivmiljøet.

Som en sa: «Eiker Arkiv har lagt år til livet mitt!»

Med hilsen og takk for året som har gått,

Gjermund Glittfjell,
leder Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker