Print Friendly, PDF & Email

ÅRSRAPPORT 2023

Eiker Arkiv – avdeling Nedre Eiker

Tekst: Gjermund Glittfjell
Februar 2024

 

Det har vært et nytt år i Eiker Arkiv.
Arbeidet i 2023 har bl. a bestått i å opprettholde samarbeidet med Stiftelsen Verkstedet, historielag i nedre del av Buskerud, Vestfoldarkivet, Buskerud Geologiforening, Geologimuseet Buskerud, Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, Drammens museum, Gotisk gruppe, Byarkivet Drammen, Grafisk Museum Buskerud, Drammen Historielag, Eiker arkiv avd. Øvre Eiker og Eiker historielag.

Det er også i år arbeidet med å gjøre resultatene av arkivets virksomhet mer tilgjengelig for publikum. Dette har blitt gjennomført med en økning av artikler på nett, gjennom e-poster og personlige møter. Det har vært en markant økning i foredrag og guiding utendørs.

Arkivet har gode leieavtaler for arealbruk på Kanselliet på Solberg Spinneri.
Vi har gode samarbeidsavtaler med andre lokalhistoriske institusjoner og samlinger, og vi fortsetter å overføre gjenstandssamlinger til Temte Gård og Bygdesamling, Drammen Byarkiv og Geologimuseet Buskerud.

Arkivet har funnet en god balanse mellom innsamling, bevaring og formidling. I større gard enn tidligere ber vi de som henvender seg om overlevering av gjenstandssamlinger om heller å snakke med institusjoner der dette hører mer hjemme enn i et arkiv.

Arkivet leverer månedsrapporter om aktivitet til Mone Sveia med kopi til Kim Schønning Asplin.

Organisasjon og økonomi

Arbeidet er, som tidligere, ledet av Gjermund Glittfjell som har en 25 % stilling.
Arkivet er underlagt Drammen Byarkiv med Mone Sveia som øverste leder og personalansvarlig.

Daglig leder for arkivet har løpende kontakt med Byarkivet.

Solbergelva i Bilder (SiB) er en god støttespiller for Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker.  

Feltarbeid og frivillig innsats

Den frivillige innsatsen er stabil, og ligger på omkring 4 årsverk. Noen velger å gjøre jobber hjemmefra utenom åpningstiden til arkivet. Det arbeidet som gjøres i Gotisk gruppe, er ikke tatt med i denne sammenheng.
Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud er ikke medregnet, men også disse har aktiviteter som bidrar positivt til arkivets arbeid.
Besøksmengde, henvendelser pr. telefon og mail øker.

Besøk og spørsmål angående eiendomsspørsmål, byggesaker og innsyn i dokumenter er mye større enn før. Disse henvendelser sendes videre til Byarkivet i tilfeller der Eiker Arkiv ikke kan være behjelpelig.

Solbergelva i Bilder og Eiker Arkiv har i 2023 fått nye midler til oppdrag med gravminneoppussing

Vi er sterkt inne i registreringen av gjenstander på Temte Gård og Bygdesamling.
Eiker Arkiv har også i 2023 vært engasjert i utviklingen av Temte Gård og Bygdesamling.

Vi registrerer fortløpende gjenstander som Temte Gård og Bygdesamling ivaretar, det samme gjelder gjenstander som tilfaller Geologimuseet.

Det har vært et stort engasjement i foto-, film-, negativ- og klisjesamlingene.
Det har blitt ryddet i fotokortsamlingene, i klisjesamlinger og gjenstandssamlingene.
To av de frivillige jobber med skanning, sortering og registrering i negativ- og fotosamlinger. Boksamlingene oppdateres.. Det er blitt gjort en del innsamlinger angående foreningshistorie, privatarkiver og industrihistorie tilknyttet vårt interesseområde.

Innsamling og registrering av materiale

Arkivet mottar stadig en del mindre arkiver, boksamlinger, filmsamlinger og fotografier som vi får i gave, eller låner inn for digitalisering og kopiering.
Det arbeides hele tiden med å bygge opp kataloger og registrering på nettsidene av hva vi har av tilgjengelig materiale. Arkivet fortsetter registreringen av våre negativsamlinger.

Eiker Arkiv vil i 2024 benytte seg av muligheten til scanning av dokumenter i Drammen byarkiv.

Eiker Arkivs ankomstprotokoll oppgraderes og oppdateres kontinuerlig. I 2023 har vi registrert over 18000 dokumenter og artefakter i vår ankomstprotokoll.
Arkivet deaktiverer en del innsamlet materialet som har liten historisk verdi, eller finnes i flere hundre eksemplarer. Det som kan avhendes, blir gitt til Solbergelva i Bilder, hvorpå de kan forvalte dette som de selv ønsker.

Databruk i 2023 

Datasystemene har fungert bra i 2023, bortsett fra enkelte strømbrudd og brudd på internettforbindelsen grunnet utbyggingen av leiligheter på Solberg Spinneri.

Skriveren er moden for utskiftning. I tillegg har vi en stasjonær PC som er ca. 13 år, denne bør også skiftes da den er lite egnet for dagens bruk. De fleste datamaskinene ble byttet ut i 2022, unntatt denne ene. 

Facebook driftes av Hans Jørgen Nilsen og Anne Gallefos Wollertsen.

Magasiner

Eiker Arkiv, avd. Nedre Eiker, har sin faste plass i Kanselliet på Solberg Spinneri.
Magasinets situasjon er pr. i dag tilfredsstillende ut fra vårt arbeidsnivå, men arkivet vokser raskt. Eiker Arkiv låner ut gjenstander til andre institusjoner.

Nettverk og samarbeidspartnere

Arkivet deltar aktivt i flere nettverk både innenfor og utenfor kommunene. Vi har godt samarbeid med kulturetatene i Viken fylke. Eiker Historielag er også en god støttespiller i arkivarbeidet. Lederen for Eiker Arkiv er valgt inn i styret til stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling.
Det arbeides med registrering av forfattere, fotografer og kunstnere tilknyttet Drammensdalen.
Vi samarbeider med Buskerud Geologiforening, Grafisk Museum Buskerud og historielag i saker av lokalhistorisk art.
Drammen kommune og Viken fylke samarbeider med arkivet når det gjelder kulturminnespørsmål.
Vi har i 2023 hatt god kontakt med Stiftelsen Verkstedet, Eiker historielag, Drammen historielag, Byarkivet og Geologimuseet. Vi følger med på hva som skjer på den fotografiske og museale fronten i Norge.
Eiker Arkiv følger også med på hvordan Maihaugen forvalter sine samlinger og hvordan de frivillige brukes i forskjellige sammenhenger der.
Vi drar nytte av Jonn H. Eriksens store nettdatabase når det gjelder slekt.

Jo Sellæg, bygningsvernkonsulent og lokalhistoriker, benyttes når fotografier og hustyper skal registreres. Han har vært til uvurderlig hjelp mange ganger.

Grafisk Museum Buskerud er til stor hjelp ved å trykke gamle klisjéer. De er vel nå snart de eneste i landet som innehar slikt utstyr. Grafisk Museum har i år økt bruken av sitt levende museum. Eiker Arkiv benytter seg av de unike mulighetene et slikt trykkeri kan gi oss. Trykking og bruken av klisjeene er økende.
Eiker Arkiv er mer engasjert i formidlingsbiten av trykkerimuseets levende historie satt inn i arkivets formidling av dokumentarven.

I 2024 skal Grafisk Museum Buskerud, Eiker Arkiv og Drammen kunstforening gjennomføre en utstilling av artefakter og trykk fra Grafisk Museums samlinger. Utstillingen er planlagt i Drammens Museum i september og oktober 2024.

Bruk av arkivet

Arkivet holder åpent i Kanselliet på Solberg Spinneri på fredager fra 0800-1500, ellers etter avtale.

Besøkshenvendelsen er stadig økende. Strømmen av henvendelser pr. telefon har også økt i år. Stadig flere tar kontakt med oss pr. mail. Besøk og spørsmål angående eiendomsspørsmål, byggesaker og innsyn i dokumenter er mye større enn før. Disse henvendelser sendes videre til Byarkivet i tilfeller der Eiker Arkiv ikke kan være behjelpelig.

Vi bidrar med tekst, bilder og dokumentasjon til aviser, bøker, tidsskrifter og til privatpersoner som tar kontakt med oss. Det er fem personer som nå har tilgang til arkivet.

I 2019, 2020 og 2022 oppdaget vi at gjenstander og dokumenter var forsvunnet. (Pandemi i 2021). Oppdagelsen skjedde i forbindelse med de årlige gjennomganger av ankomstprotokoll. Dette er beklagelig, og saken ble anmeldt. Det er stort sett Eiker-relaterte ting som savnes, gjerne med logo eller i tilknytning til reklame. Vi fortsetter å gjennomgå samlingene våre, og kan konstatere at det er ting som er borte. Dette skriver seg nok tilbake til det som skjedde i 2019 og 2020. I denne sammenheng har vi kontakt med politiet, som er meget behjelpelig. Det er ikke registret tyveri etter 2021.

Digital og skriftlig publisering 
Vårt nettsted www.eikerarkiv.no fungerer tilfredsstillende.

Facebooksiden følges også opp.

Prosjekter 

Av prosjekter som har vært av stor betydning i 2023, var digitalisering av filmmateriell, guiding, foredrag, nettleveranse av artikler og bidrag til utstillinger.

Vi fortsetter oppfølging og formidling av gjenstander tilknyttet tømmerbygningene på Temte Gård og Bygdesamling. Vi har også vært involvert i oppbyggingen av gjenstandssamlingene til Temte Gård og Bygdesamling og Geologimuseet, spesielt når det gjelder nyankomne gjenstander.
Arkivet brukes mer og mer av personer som arbeider på andre kulturelle arenaer enn det som er av lokalhistorisk art.

Solberg Spinneri har mange artefakter som vi i 2024 vil se nærmere på. Vi fortsetter med å registrere historisk materiale rundt pottemakervirksomheten i nedre del av Viken. Noe av dette materiale vises fram på Temte Gård og Bygdesamling.
Eiker Arkiv har vært samarbeidspartner til flere artikler og bokutgivelser i 2023.
Vi har hatt et godt samarbeid med Knut Olaf Kals og hans personlige engasjement rundt Liers historie og Thorleif Haugs minne ved Årkvisla i Lier.
Vi følger med på auksjoner og salgsmesser der Eiker-relaterte ting kan dukke opp. 

Kurs og seminarer i 2023 

Solbergelva i Bilder ba i begynnelsen av juni med de frivillige i Eiker Arkiv på studietur til Norsk Kultursenter ved Stor-Elvdal hotell hvor vi fikk en fantastisk informativ historisk gjennomgang av nasjonsbyggingen i Norge fra 1814 til ca. 1864.
Pål Sagen var ciserone og glimrende omviser og foredragsholder i hans private kunstsamlinger og i den unike samlingen av eldre bygninger fra Østerdalen.  
Deretter dro vi til Atnadalen og besøkte Atnbrufossen Vannbruksmuseum og Sollia Krigshistoriske Museum på Amperhaugen Gård, det siste en enestående privat samling vedrørende 2. verdenskrig bygget opp av eieren av gården, Jo Øvergaard.

Gjermund har deltatt på kurs på håndverk museet på Maihaugen.

Utstillinger, foredrag og arrangementer 

Arkivet blir jevnlig brukt som foredragsholder og bidragsyter i en rekke lokalhistoriske sammenhenger.
Det har blitt gjennomført ca. 25 foredrag og historiske vandringer av medarbeidere i arkivet.

Vi har også blitt brukt som konsulenter når det gjelder tegl, tekstilindustri, kalkverkindustri, spinnerier, veverier og granittindustri på Østlandet, og vi har besvart spørsmål rundt geologien i vårt fylke.

Dugnader

Vi fortsetter med det store dugnadsarbeidet med organisering av arkivet på Kanselliet.
Det har vært hentet privatarkiver som må registreres i 2024.
Vi har arbeidet med Grafisk Museum Buskeruds innsamling av trykkerihistorie.  
Det har vært lagt ned dugnader og rydding på Temte Gård og Bygdesamling.

Vi har organisert ei gruppe med elever fra Hokksund barneskole som var med på Temte Gård og Bygdesamlings kulturminnedager. Elevene sydde puter av gjenbruksstoff, kokte grønnsaksuppe, vevde bånd og flettet kurver. Dette i forbindelse med bærekraft og gårdsvirksomhet.Eiker Arkiv organiserer dugnader til Solbergelva i Bilder.

Arbeidsoppgaver som har vært gjennomført av medarbeidere og leder av Eiker Arkiv

Gjennomført kulturminnevandringer.
Produsert fotografier for utgivelse av lokalhistorisk materiale m.m.
Registrert protokoller fra forskjellige foreninger og bedrifter.

Avfotografert, fremkalt og identifisert bildemateriell.
Fotografert og filmet «hendelser» i Nedre Eiker-delen av kommunen, både utbygninger og endringer i lokalsamfunnet.
Avfotografert, transkribert og digitalisert bøker og dokumenter fra Eiker.
Intervjuet mennesker om deres arbeidssituasjon og livshistorie. Har vært lite prioritert i 2023.

Produsert artikler for aviser og nettsteder i nærmiljøet.

Funnet stoff til personer som jobber med familiebiografier og familiekrøniker.

Ryddet og hentet dokumentarkiver.

Svart på ca. 800 henvendelser pr mail og telefon.

Jobbet aktivt med bidrag til Eiker Arkivs nettsted.

Registrert ca. 2000 fotografier.

Mye avfotografering og digitalisering av familiealbum og industrihistorie, spesielt reklamehistorien.

Kart, tegninger, malerier og trykk.

Dokumentert og vært engasjert i gjennomføringen av Tekstilarven på Solberg Spinneri.

Arbeidet med fattigregnskapet og Eiker Papirmølles dokumenter fortsetter.

Registret og skrevet artikler om gårdene Korshorgen og Lillebråten og Temte.

Arbeidet med registrering av tatere og de reisendes historie i Drammensdalen.

Produsert film- og bildeforedrag,

Det har blitt gjennomført 10 guidede turer med til sammen 150 deltagere.

Det har blitt gjennomført 15 foredrag med til sammen 810 deltagere.

Spontane foredrag og guidede turer i forbindelse med arkivbesøk har ligget på et sted mellom 50- 60 deltagere.

 

Prioriteringer for neste år

 

Vi vil fortsette å prioritere registrering av fotografier, klisjeer, avisartikler, bøker og dokumenter, samt digitalisering av lydopptak og gamle filmopptak.
Vi vil være bidragsytere til Stiftelsen Verkstedet, Temte Gård og Bygdesamling, Geologimuseet Buskerud og andre aktører som vil løfte fram Eikers kulturhistorie.
Vi vil også følge med på utviklingen av kommunens bygninger og arealer ved Solberg Spinderi.
Vi vil fortsette å følge opp bruken av Korshorgen, Lillebråten og Temte Gård og Bygdesamling som en museal samling.

 

Som leder av Eiker Arkiv prøver jeg fortsatt å påvirke Drammen kommune til en utvidelse av leders stilling med 15%. Dette har vært et ønske gjennom mange år, og leder av Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker, Drammen Byarkiv, håper at 2024 kan bli et år der dette prioriteres.

Det er et tankekors at stillingen holdes på 25% enda befolkningen i den nye kommunen har økt med ca. 75 000, og det sier seg jo selv at det har blitt en økende arbeidsmengde.

Som et resultat av dette er arkivet stengt for besøkende på torsdager (var tidligere åpent fra 1700-2200), og holder åpent kun på fredager, og vi må stadig avvise henvendelser grunnet for lite ressurser.

 

Til alle medarbeidere i Eiker Arkiv:

Til dere alle; tusen takk for jobben dere gjør. Uten dere hadde det ikke vært et levende arkiv. Dere sitter alle inne med en bred lokalhistorisk kunnskap som enhver arkivinstitusjon bare kan drømme om.

Eiker Arkiv er basert på en tillit til dere alle frivillige som legger ned timer på timer med forskning, registrering, arkivering, digitalisering, dataproblemer og formidling, for å nevne noe. Den tilliten er dere alle verdig enn stor takk, dere blir lagt merke til i det norske arkivmiljøet. 

Med hilsen og takk for året som har gått,

Gjermund Glittfjell,
leder Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker