Print Friendly, PDF & Email

Bøndene i trelasthandelen

Da sagbruksnæringen vokste fram på 1500-tallet, var det mange lokale bønder som deltok – det kan en se fordi mange av bøndene på Eiker betalte skatt i form av sagtømmer. Men på 1600-tallet begynte myndighetene å regulere sagbruksnæringen, fordi det ble behov for mer tømmer til bergverkene og fordi en var redd for at skogen skulle bli uthogd. Resultatet av disse sagbruksprivilegiene var at trelastproduksjonen ble samlet ved noen få, store sagbruk. De fleste av dem var eid av kongelige embetsmenn eller byborgere, og bare noen ganske få bønder var i stand til å drive større sagbruk.

Det var antagelig bønder som anla de første vannsagene på Eiker, men etter hvert overtok embetsmenn og byborgere