Print Friendly, PDF & Email

Dahler Teglverk

Av Randi M. Stensmyren
Tilrettelagt av: Magne Grønvold NE
September 2017

 

 

Dahler Teglverk, eller ”Dahlerverket”, som det ble kalt, var ett av de mange teglverkene som en gang var på Nedre Eiker.

Dahler Teglverk lå der Ytterkollen fritidspark nå ligger. På den gamle teglverkstomta finnes det i dag fotballbane, grøntområde, parkeringsplasser, badeplass, båtutsettingsrenne og danseplass. Det er lite som tyder på at det en gang var en industriplass. Men ser vi nøyere på landskapet, finner vi en senkning i terrenget som er ca 220 m lang og ca 130 m brei og som grenser til Drammenselva i nord. Området ligger 4-6 m lavere enn terrenget rundt. Her ble leira til teglproduksjonen tatt ut.

På grunn av brann, finner vi bare enkelte steinfundamenter etter bygningene. Brygga er imidlertid nesten inntakt bortsett fra noen få steiner på hver side som har rast ut i elva. Fra denne brygga ble mesteparten av produktene, som var takstein, mønepanner, murstein og drensrør, skipet ut til kjøpere og oppkjøpere.

Transporten foregikk for det meste med elvebåter som ble rodd av en røyert. Røyert er opprinnelig navnet på en som ror en båt, men noen ganger blir det også brukt om båten.

Dahler Teglverk hadde, som de fleste teglverk, sin glansperiode på slutten av 1800 tallet da det var hektisk byggeaktivitet og stor industrireising i Christiania og her i distriktet.

Det var drift ut året 1928, men så var det slutt. I 1930 ble verket solgt til lensmann Haglund. Siste eier, som hadde til hensikt å drive verket, var Gustav Bøhm i Drammen. Opp gjennom årene hadde det vært flere forskjellige eiere fra Christian Forseth og Nikolai Thomle som starta verket i 1874.       

Hvor mange som arbeidet på Dahler Teglverk varierte. I 1928 rapporterte formann Johan Grønfos følgende tall for ansatte: April 6, mai 35, juni 40, juli 41, august 41, september 21, oktober 14, november 13 og desember 7.

Når det gjaldt priser, var det i 1930 for 1000 stein 1.sort 75 kr og 65 kr for 2.sort.

Dahler Teglverk hadde arbeiderbolig, bare kalt ”Dahlerboligen”. Den lå ved  nedkjørselen til verket. Det var et tre etasjers hus hvor det bodde flere familier. I folketellinga fra 1900 står det oppført to boliger under Dahler Teglverk. I den ene bodde det 13 mennesker og i den andre 6. 

 

 

2.

Rakel Olaussen (1909-2004 ) var født og vokste opp i Dahlerboligen. Hun fortalte i samtale med undertegnede at faren var røyert ved verket, og at han rodde teglstein til Bragernes og Strømsø. Det var når verket gikk, og det var for det meste i sommerhalvåret hvis ikke været var så fint at produksjonen kunne holde på utover høsten. Om vinteren hogg faren tømmer for bønder på Ytterkollen. Rakel fortalte at det var mye å finne på ved verket for barna. For det første var det mange å leike med for barneflokkene var store. Barna ”bakte” ting av leire og satte inn i ovnen til brenning. Da ble de fine. Og hun fortalte om maskinen med de store reimene hvor leira ble elta. Maskinene gikk med strøm, og det var slett ikke ufarlig å komme for nær. Det fikk broren Asbjørn erfare da han under leik stakk handa inn i en av maskinene og fikk ødelagt flere fingre på den ene handa. Om sommeren var det mye å se på nede ved elva. For det første var det lasting av teglstein i båtene, og så var det anløpssted for dampbåtene ”Duen” og ”Oscar 2”. Det var både frakt- og passasjerbåter.

En spesiell hendelse husket Rakel godt. Det var en sommerkveld klokka ti på ti at det gikk et stort jordras som tok med seg en del av kjøreveien over Ytterkollen. Hun kunne fortelle at baker Thon, som kjørte Solbergsida opp og Mjøndalsida ned med brød og kaker, ikke kom fram fordi veien var borte. Årsaken til raset var trolig et for stort leiruttak.

Dette var i korte trekk litt om Dahler Teglverk og noe av det som huskes av folk som hadde tilknytning til stedet.

Klikk her hvis du vil lese mer om teglverk i Drammens-distriktet.