Print Friendly, PDF & Email

Det historiske Vestfossen

Mye positivt har skjedd i Vestfossen det siste tiåret. Tettstedet har fått betegnelsen «Kulturhovedstad», og den internasjonalt kjente kunstneren Morten Viskum har etablert seg her med Vestfossen Kunstlaboratorium. I kjølvannet av dette har også mange andre kunstnere – både malere, forfattere, glaskunstnere, musikere, fotografer og videokunstnere – valgt å slå seg ned i Vestfossen. Dette har bidratt til å få liv i stedet og få inn aktiviteter både i Vestfos Cellulosefabrik og i Fredfoss Uldvarefabrik.

Det er likevel en kjensgjerning at det ikke er blitt gjort særlig mye for å ivareta Vestfossens historie som et viktig industristed. Fossesholm Herregård er et kulturminne utenom det vanlig, men gir ikke desto mindre et skjevt bilde av historien – dette var herregården der «plankeadelen» samlet seg til fest og hevet siden glass, men det forteller lite om den arbeiderkulturen om var knyttet til møller, sagbruk og treforedlingsindustri.

Fra en av utstillingene på «Vestfos Bruget», med et gammelt arbeiderkjøkken fra mellomkrigstida.

Ottar Skjersåker er en av drivkreftene bak «Vestfossen-modellen».

 

Mange av de gamle fabrikkbygningene er bevart og tatt i bruk til kulturformål.

Vestfos Bruget.

Planene om et «Østnorsk Industristedmuseum» i Vestfossen ble skrinlagt for flere år siden, men siden den gang har en gruppe av entusiaster forsøkt å presentere en del av tettstedets historie på Vestfos Bruget. Her er en også i ferd med å gjenskape det «gamle Vestfossen» anno ca.1950 i en modell i skala 1:100. Museet holdes åpent på dugnad i sommermånedene. Mer om Bruget kan du lese her.

Like ved siden av Vestfos Bruget ligger Gamle Vestfossen Kraftstasjon, som også er omgjort til et museum, som forteller historien om den gamle kraftstasjonen fra 1912 og om elektrisitetens historie på Eiker for øvrig. Museet besøkes hvert år av mange skoleklasser, men ellers er det dessverre nokså begrenset hvem som får muligheten til å se dette fine lille museet, fordi det drives på dugnad av de ansatte i Øvre Eiker Energi.
 
Det lille skiftelokomotivet ved Vestfos Cellulosefabrik, kalt «Trikken» eller «Maskin», sto i mange år på Norsk Kjøretøymuseum på Lillehammer. Entusiaster fra Vestfossen dannet imidlertid «Trikkens Venner» og sørget for å få det lille klenodiet, som er et av landets eldste elektriske lokomotiver, tilbake til Vestfossen. Dessuten har medlemmer av det frivillige brannvesenet samlet mange gjenstander av stor historisk verdi, og det er et ønske om å få laget et museum i Vestfossen der disse tingene kan vises.
 
Smia ved Vestfos Cellulosefabrik er en historisk bygning og en av de eldste fabrikkbygningene som fortsatt står. Den eies nå av Fossesholm Herregård og brukes som lager, men dersom området for øvrig kunne utvikles, er det åpenbart at også Smia kunne få en mer sentral posisjon.

Alle de aktivitetene som er beskrevet her, foregår på et nokså begrenset område rundt den nederste delen av Vestfos Cellulosefabrik, et område som i stor gard er preget av forfall og forsøpling. Kulturminnerådet vil gjerne, i samarbeid med Øvre Eiker kommune og Vestfossen Grendeutvalg, bidra til å utvikle dette området, slik at det kan bli kjernen i «Det historiske Vestfossen». Kanskje kan det også være aktuelt å gjenreise den gamle Sagfogdgården fra 1700-tallet i dette området. Den var en del av bybildet fram til midten av 1980-tallet, da den ble tatt ned, merket og lagret. Kanskje kan den gjenreises i et område som nå er preget av søppel og skrot? 

 

Gamle Vestfossen Kraftstasjon – et lite, men spennende museum som dessverre altfor få har sett.

Gammel bebyggelse på Fosshaugen.

Slik bør det vel ikke se ut i sentrum av Kulturhovedstaden? Når det blir lagt planer for hvordan dette området skal brukes, er det viktig å få plass til «det historiske Vestfossen». Kanskje går det an å få opp igjen den gamle Sagfogdgården fra 1700-tallet? Den sto i dette området i over 200 år, før den ble tatt ned for lagring på midten av 1980-tallet.

I tilknytning til dette området ved Vestfos Cellulosefabrik, vil det være naturlig å se nærmere på Fosshaugen, et boligområde med mange gamle bygninger som nå er regulert som spesialområde. Hvis en også greier å ta vare på bebyggelsen i dette helt spesielle området, vil en ha ha gjort en god innsats for å ta vare på «Det historiske Vestfossen».

Nytt om prosjektet:

01.09.2006
Kulturminnerådet v/Unn Sissel Ek hadde et møte 22/6 på Vestfos Bruget med Jostein Barstad, Morten Lauvbu og Frode Bolstad. Det var enighet om at noe må gjøres med bygningen snarest, og at det i løpet av høsten utarbeides en tilstandsrapport som grunnlag for en istandsetting. Rådmannen mente at det bør tas sikte på at bygningen også skal kunne brukes vinterstid. Det var også enighet om at det er viktig å ivareta den historiske dimensjonen i stedsutviklingsarbeidet i Vestfossen, og tanken om en helhetlig plan for området ble hilst velkommen. I den forbindelse ble det lovt at kommunen skal ta et nytt initiativ overfor Sparebanken Øst om mulighetene for istandsettelse og overtagelse av deres lagerbygning.

31.12.2007
Kulturminnerådet var til stede på Vestfossen Grendeutvalgs årsmøte i 2007 og presenterte prosjektet. Grendeutvalget var innstilt på å engasjere seg i dette, men det er foreløpig ikke blitt etablert noen arbeidsgruppe som kan følge opp prosjektet. Det er satt opp et kulturminnetavle ved Masterenna utenfor Vestfos Bruget. Dette er gjennomført med økonomisk støtte fra Øvre Eiker Energi. Det bør være et mål at en i løpet av 2008 får etablert ei arbeidsgruppe som kan utarbeide mer konkrete planer for dette prosjektet.

31.12.2009
Det pågår en dialog mellom Kulturhovedstaden Vestfossen, Vestfos Bruget og Øvre Eiker Energi når det gjelder planer for det området av Vestfos Cellulosefabrik som inngår i prosjektbeskrivelsen av ”Det historiske Vestfossen” og som blant annet omfatter Gamle Vestfossen Kraftstasjon, Vestfos Bruget, ”Trikken” og den gamle smia, samt uteområdene rundt fosseløpet og parkeringsplassen. Kulturminnerådet avventer resultatet av dette. Kulturminnerådet ønsker også økt fokus på området Fosshaugen, men konstaterer at det  heller ikke i 2009 er gjort mye for å få til en positiv utvikling i dette verneverdige boligområdet.