Print Friendly, PDF & Email

«Foredrag» ved Dyrskuet i Hougsund den 22. August 1865

(: af Formanden i Derectionen for Selskabet for Eker Præstegjelds Vel, Landhandler Thuremann).

Transkribering: Kari Bergan Røren og Einar Stueflaten.

(Vi gjør oppmerksom på at originalen tildels er utydelig samt at deler av dokumentet mangler, noe som har gjort transkriberingen vanskelig.)

Aar 1862 den 10 October besluttede Derectionen for Selskabet for Eker Præstegjelds Vel, at søge bevirket at i Sommeren 1863, et Dyrskue kunne vorde afholdt inden Præstegjeldet – og der udgik Opfordring til dem, der kunne have Evne og Villie dertil at understøtte Sagen og Bestyrelsen med sin Bistand – men Opfordringen blev upåagtet.

I Selskabets Aarsmøde den 7. Apriil 1863 blev Sagen atter behandlet og der blev til dens Fremme, under Mødet tegnet 12 ½ Spd. – men den blev forøvrigt hver af Selskabets Medlemmer eller andre Velydere vist nogen Opmerksomhed. Derectionen lod da Sagen om et Dyrskue være i Roe indtil under Aarsmødet den 4. Okctober 1864, da der bevirkedes nedsat en Comite for at virke til Sagens videre Fremme.

Denne Comite tok sig saa virksomt af det den overdragne Hverv, at Betsyrelsen, inden 15 May d. A. vovede at beslutte at utstede Indbydelse til i dag at afholde et Dyrskue i Forbindelse med Udstilling af Smør.

Bestyrelsen af Buskeruds Amts Landhuusholdningsselskab har bevilget36 Spd til Præmier ved Dyrskuet, under Betingelse af at det blev afholdt dette Aar.

Eker Comune har tilstillet Bestyrelsen 30 Spd til Hjelp i Udgifterne og Private have tegnet sig for et samlet Bidrag af N Spd

1. Derectionen bevidner herved; Amtets Landhuusholdningsselskabets Bestyrelse, Comulalbestyrelsen og de mange private Mænd – for de rige Bidrag – men Comiteen for deres iherrige og ivrige Bestræbelser – sin største Taknemmelighed hvilken ogsaa bevidnes de Mænd der have overtaget det vanskelige Hverv at være Skjønsmænd.

De private og Comunens Bidrag vidne om den store Indgang Sagen har vundet hos Almenheden – mens Dekorationerne minde?? ; ikke at forglemme at frembære Bestyrelsens Taksigelse ogsaa til Dommerne for deres virksomhed og Sans for, ved et samlet Udstyr, at behage Øiet, fremkalede Tilfredshed og minde om; at «foruden Dem vi Intet være».

Derectionen takker ogsaa de mange Fremmede for deres hædrende Nærværelse, der vidner om at den Sag, som vi her har fore, – er av stor og almen Betydning for det hele Land.

2. Uagtet det her nu for os opstillede store Antal Kreature i Alt 113: vidne kraftig om at Trangen til et Dyrskue ogsaa har voret stort – saa tillader jeg meg ogsaa at frembære Derectionens Tak til Udstillerne for at De har bidraget hvda de kunne for at give sig selv og os alle saa rig Anledning til at udvide vort Forraad af Viden og Kundskab om Forholde som hidtil har vorde alt forlidet paaagtede – og dog ere af saa stor Vigtighed for vort Land – Faae have den fulde Oversigt over hvad et fornuftigt Kreaturstel er – og hvilget Gavn det kunne bringe Landet. –

Anmærk holdes Foredraget forinden Skjønnet bortfaller 3 og da anvændes 4.

3. Skjønsmændene have nu afgivet sin Dom og Almenheden vil blive forklaret hvortil Skjønnet ifor har taget Hensyn – men denne Forklaring vil kun kunne gives af den speciel Sagkyndige og jeg opfordrer derfor Hr Dyrlæge Wager at tage Ordet. (Dette kapitlet er overstrøket i referatet, jfr anmerkning ovenfor.)

4. Skjønnet vil nu have at afgjøre om her i Bygden findes mange Præmiedygtige Kreature – og hvilke Dyr der bliver at tilkjende de opstillede Præmier – hvornæst Hr Dyrlæge Wager, som den Sagkyndige, vil forklare hvortil Skjønnet ifor har taget Hensyn.

Præmierne uddeles af Amtmanden.

( efter at Præmierne ere uddelte )

Idet jeg ønsker at vi alle maa have lært noget Nyttigt opfordres Publikum til at tage Udstillingen av Smør i Øiesyn.

( ved Smør-udstillingen )

Af Omsorg for at Smørtilvirkningen kan tage Opsving her i Landet, har Selskabet for N[orge]s Vel med stor Omhue sørget for at en dy[gtig] Mand kunne uddannes til at vorde Mester[ i den] Kunst, at behandle Melken, Fløden og Smørret paa den allerbedste og fordelagtigske Maade; thi vort øvrige Fæstrov skulle ellers vorde uden gavnligt Resultat.

Ved Bistand af nævte Selskab har den her tilstedeværende Agronom Hr Aasen i længere Tid undersøgt denne Sag og udelukkende befattet sig med Melken og Flødens Behandling samt Smørets Tilvirken og Oppbevaring; dette har han voret sysselsat med baade her og i fremmede Lande, paa store Herregaarde og i Bondens Huus.

Hr. Aasen maa nu betraktes som den sagkyndigste Mand i Landet, til at bedømme Smør, og efter velvillig Medvirken af Selskabet for Norges Vel, er han her tilstede for at afgive en velbegrunnet Dom over de udstillede Prøver.

5.
( Dommen afgives – derefter )
(Skjønnet udføretes af Thurmand og Aasen og yttrede Thurmand at:)

Selskabet for Norges Vel pleier at uddele sin Medalje som Præmie for riktig godt Smør

Af det fremstillede fandtes imidlertid Indte Præmieværdigt. Deretter helt kort underholdig Foredrag af Agronom Olsen om Kræatursteel og af Agronom Aasen om Melken, Fløden og Smørrets Behandling.

Derefter holdtes Aarsmødet

( Foredrag; dette af samme;
ved Aabningen )

6. Tredie Gang er det blevet mit Hverv at lede Forhandlingerne ved vort Selskabs Aarsmøde, og jeg ønsker Samtlige Tilstedeværende velkommen.

Uden ringeste Midler til bestridelse av de mange og store Udgifter, som har været forbunden med den i dag afholdte sterkt benyttede og sterkt besøgte – Udstilling – har Derectionen været henvist til –
a) [Pri]vate Mænds velvillige Bistand og Opofrelse.
b) [ ]t Understøttelse af Buskeruds Amts Landhuushold, [ ]gsselskab og Eger Commune for at ku[nne bri]nge en Udstilling i stand – som formentlig har vundet Sa[gkyn]diges Bifald.

Derectionen beder imidlertid om en skaansom Dom, der tager tilbørlig Hensyn til de
inskrænkede Midler og de mange og store Vanskeligheder, der ere forbundne med et saadant Arrangement.

De opstillede Præmier har maaske voret lidet lokkende for Udstillerne, og det maa derfor antages, som en Kjensgjerning at Nytten av Udstillingen har vundet betydelig Indgang i Almuens Bevisthed.

2 Forhandlingerne begyndte:

7.
a, Fremlæggelse af Regnskabet for 1863 til 30 Juny 1864.
b, Ligesaa for 1864/65.
c, Beretning oplestes. Se Udtalelser
d, Valg foretages med Udfald:

1 Til Derectionen
a, for Hovedsognet )
b, for Nedre Eker ) .
c, for Westfossen og Fiskum )
d, for Bakke )
)
2 til Supleanter )
a, for Hovedsognet )
b, for Nedre Eker ) Bestyrelsen Enstemmigen Gjenvalg
c, for Westfossen og Fiskum )
d, for Bakke )
)
3 Revisorer )
a, virkelige )
b, Supleant )
)
4 Desisorer )
)
5 Formand i Derectionen )

e, Udtalelser – Bilag No og 3a.

3. Aarsmødets Slutning.

8 Forhandlingerne have voret livlige, og idet Mødet slutter, vore det mig tilladt, at frembringe Derectionens varmeste Tak for de ærede Herrer der have bistaaet os i Ledelsen, deltaget i
Discutionerne samt retledet os ved sin Sagkyndighed – og for øvrig takke vi Alle og Enhver som har beæret Samværet med sin Nærværelse – Jeg ønsker inderlig at Forhandlingerne maa have vundet Forsamlingens Bifald og vort Selskab virksomme Venner – allene i dette T[ilfel]de vil der i de kommende Aarsmøder kunne blive [at be]rette om denne Dags gavnlige Virksomhed for [Præstegjel]det. Gud vore med Præstegjeldet, Selskabet, dets Med[lemmer] og Enhver i Særdeleshed. ( Punkt 8 er i sin helhet strøket over i referatet)

4. Man begav seg til det for dagen hos [ ] arangeredeFestmaaltid.