Print Friendly, PDF & Email

EIKER ARKIV, avd. NEDRE EIKER
ÅRSRAPPORT 2007

Det har vært et nytt aktivt år i Eiker Arkiv. Arbeidet i år har vært å avklare samarbeid mellom Stiftelsen Verkstedet, Stiftelsen Temtetunet og kommunens planlegging rundt Wildenvey og Portåsen. Det har også blitt arbeidet med sikring og en mer tilgjengelighet til innsamlet og arkivert materiale. Vi har også sikret gode leieavtaler for arealbruk i Kanselliet på Solberg Spinneri. Videre har vi overført gjenstands samlinger til geologimuseets teglverksutstilling, Stiftelsen verkstedet og Temtetunet. Vi har også fått til gode samarbeidsavtaler med andre lokalhistoriske institusjoner og samlinger. Vi mener at Arkivet har funnet en god balanse mellom innsamling, bevaring og formidling.

1. Organisering og økonomi.

Arbeidet har som tidligere blitt ledet av Gjermund Glittfjell, som har en 25 % stilling.
Arkivet er underlagt Nedre Eiker bibliotek, med biblioteksjefen som personalansvarlig. Daglig leder for arkivet har løpende møter med biblioteksjefen og kulturkontoret. Det er løpende, uformell kontakt med avdelingen på Øvre Eiker, men ingen formalisert møtevirksomhet. Eiker Arkiv er medlem av Landslaget for lokal- og privat arkiver (LLP) og deltar i nettverket for privat arkiver i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende.

2. Samarbeid Øvre Eiker kulturminneråd

Arbeidet med skilting av kulturminner har kommet i gang i løpet av året, vi jobber nå etter en felles mal med Øvre Eiker kommune. Dette samarbeidet fungerer meget bra. Det er et ønske fra Eiker Arkiv avd. Nedre Eiker å se på Øvre Eiker kulturminneråds funksjon om dette kan styrke kommunens mål om å drive et systematisk og helhetlig kulturminnevern.

3. Feltarbeid, frivillig innsats

Den frivillige innsatsen har vært økende og ligger på omkring 4000 dugnadstimer. Det arbeidet som gjøres i gotisk gruppe (Mjøndals gruppa), Stiftelsen Verkstedet, Stiftelsen Temtetunet m.m. er da ikke medregnet, men også dette er aktiviteter som bidrar positivt til Arkivets arbeid.
I 2007 hadde Eiker Arkiv anslagsvis 800 bokførte besøk- og dugnads arbeidere på arkivet. Av besøk som vi satte stor pris på i år var informasjonsmøtet med den nye ordføreren Elly  Therese Thoresen, Nedre Eiker kunstforening, Drammen Kommune med ordfører og byarkivar, bibliotek praktikant og kirkearkitekt i forb. med restaurering av Nedre Eiker kirke, samt en som registrerte gamle Eiker sanger, besøk fra Vestfold fylkesarkiv i forbindelse med gjennomgang av Solberg Spinneris arkiver og arkivet generelt.

4. Innsamling og registrering av materiale

Arkivene er i løpet av 2007 registrert i ”ASTA format” slik at det er lagt til rette for at de kommer med i samkatalogen for privatarkiver på Internett. Arkivet mottar stadig vekk en del mindre arkiver og vi har lånt inn fotografier og smalfilm for digitalisering og kopiering. Arbeidet med å registrere fotografier og annen dokumentasjon i Bibliofil står fortsatt høyt på ønskelisten og bør prioriteres. Det arbeides med å bygge opp kataloger og registre på nettsidene over arkiver, bilder, audiovisuelle samlinger, gjenstander og faste kulturminner.

5. Magasiner

Eiker Arkiv avd. Nedre Eiker har nå inngått en leieavtale med KNAS Nedre Eiker om leie av magasin på Kanselliet , Solberg Spinneri. Magasin situasjonen er på denne måten blitt meget tilfredsstillende.

6. Nettverk og samarbeidspartnere

Arkivet deltar aktivt i flere nettverk både innenfor og utenfor kommunen. Vi har et godt samarbeid med fylkeskonservatoren når det gjelder kulturminner og praktiske spørsmål rundt disse. Vi har utarbeidet en samarbeids avtale om arkiv og bibliotek når det gjelder Drammen kommune. Vestfold fylkeskommune har gitt oss praktiske opplysninger i forbindelse med innsamlingsarbeid, arkivering og formidling. Eiker historielag er også en god støttespiller. Stiftelsen Verkstedet har samarbeidet med Eiker Arkiv om avtaler som gjelder til eierfohold  av bygningsmasse og organisering av kulturkvelder. Lederen for Eiker Arkiv er innbudt observatør i Stiftelsen Temtetunet, noe som fungerer meget bra. Vi arbeider med geologimuseet om prosjekter angående tegl og keramikk fra Nedre Eiker. Skriverparken i Hokksund har også vært en samarbeids partner i år. Nedre Eiker kommune og prosjekter rundt Wildenvey er også noe vi gir formidling til. Drammen og omegn trykkeriforening har gått inn i et samarbeid med Eiker Arkiv når det gjelder lokaliteter. Nedre Eiker Kommune samarbeider med oss når det gjelder kommunale saker av lokalhistorisk – kulturminne planlegging.

7. Bruk av arkivet

Arkivet holder som før åpent ved Solberg bilbiotek torsdager fra 1500 – 2100 og fredager etter avtale. Mjøndals gruppa har i gjennomsnitt åpent to dager i måneden etter avtale. Besøket er høyt og det er stor interresse for vårt arbeide. Strømmen av henvendelser pr. e-post og besøks antallet øker stadig. Vi bidrar mer og mer med tekst og bilder til aviser, bøker og tidsskrifter og til privatpersoner som tar kontakt med oss. På torsdager oppdager vi skikkelig ”trøkk” på Arkivet, og arbeidsmengden kan i perioder bli noe stor for enkelte personer.

8. Digital- og skriftlig publisering

Eiker digitale bibliotek prioriteres, vi prioriter materiale som er vanskelig tilgjengelig på annen måte.

9. Prosjekter

Et forprosjekt for ny bygdebok ble overlevert til rådmannen og kommunestyret i desember, det ble tatt opp til politisk behandling med beskjed om at utgiftsrammene var for høye. Det videre arbeidet med bygdeboka er meget usikkert. Vi vil ta kontakt med Øvre Eiker kommune ang. bokprosjektet.  Vi har i år også gjennomført samarbeidsprosjekt med skolene i samarbeid med den kulturelle skolesekken. Vi deltar i NVE’s nasjonale registreing av demninger.

10. Kurs og seminarer

Arkivet har vært representert på seminarer, konferanser og nettverksmøter i året som har gått. Vi har vært på kurs i Trondheim ”Lokalhistorie på nett”, Drammen ”Det bobler – kulturevenement”, Modum ”Forum for de gode ideer”, Lillehammer ”Animasjon på nett”, og lokale datakurs.
Ved å delta på slike kurs føler vi oss oppgradert på det som skjer i det lokalhistoriske miljøet i Norge.

11. Utstillinger, foredrag og arrangementer

Arkivet blir jevnlig brukt som foredragsholder og bidragsyter i en rekke sammenhenger.
Den planlagte utstillingen på Stiftelsen Verkstedets lokaler om idrettslag og foreninger ble imidlertid ikke gjennomført pga. liten  tilslutning. Vi har gjennomført en lokalhistorisk rundtur til Folkenborg museum på Mysen og Hans Nielsen Hauge museet.

12. Dugnader

 • Arkivet har vært tungt inne i flyttingen av Korshorgen fra Spiralen til Temtetunet.
 • Vi har også deltatt på antikk- og  bruktmesser med utstillinger og foredrag.
 • Vi har hatt stort dugnadsarbeid med flytting av arkivet på Kanselliet i forb. med oppgradering av disse lokalene
 • Vi har registrert og flytt gjenstander til brannstasjonen i Krokstadelva, Temtetunet og Verkstedet.
 • Vi har hentet boksamlinger og div. overskuddsdokumenter fra Drammen bibliotek og registrert disse.
 • Det har blitt startet opp en registreing og avfotografering av gårder på Nedre Eiker samt intervju av de som bor der. Dette i regi av Mjøndalsgruppa.
 • Vært med på å rydde kulturminner sammen med skolebarn fra Øvre- og Nedre Eiker. Husmannsplassen Huldreheim, industriminnet Bjørhus Teglverk og gravplassen på Skyttarhaugen står frem som gode eksempler på samarbeid med skoleverket.

 

13. Arbeidsoppgaver.

Det er mange små og store arbeidsoppgaver som gjennomføres på Eiker Arkiv. Følgende kan nevnes for å vise noe av det brede spekteret vi arbeider med:

 • Foto utstillingen Working Class Hero, Drammen
 • Produsert fotografier for Sameiet Veveriet
 • Gjennomført konvertering av TV Buskeruds nyhetssendinger på 1990 tallet
 • Avfotografert store postkort samlinger
 • Produsert bilder for framvisning i Drammen Teater – Høstrevyen
 • Produsert 10 plakater for bruk i Finnemarka – Eiksetra (Lier Kommune)
 • Produsert plakater til kulturbrygga ( Nedre Eiker kommune)
 • Produsert plakater til Steinberg Hengsle
 • Fotografert og filmet ”hendelser” i Nedre Eiker kommune, for eksempel flom
 • Avfotografert, transkribert og digitalisert bøker og dokumenter fra Eiker
 • Produsert fem undervisnings skap til DKS Øvre eiker
 • Intervjuet mennesker om deres arbeids situasjon og livshistorie
 • Produsert artikler for aviser i nærmiljøet
 • Filmet kulturkvelder i Nedre Eiker kommune, Wildenvey jubileum, musikk og sangkveld, stiftelsen Verkstedet, Hot-Nok motevisning Union Scene,
 • Bokprosjekt om Evjens butikk i Krokstadelva
 • Arbeidet med å få  Hans Johansen og Amagda Johansens boksamling til Eiker Arkiv
 • Utstillinger til Herman Wildenveys kulturdager

14. Prioritering for neste år

Vi vil fortsette å prioritere registreing av fotografier, avisartikler, og dokumenter, samt digitalisering av lydopptak – gamle filmopptak. Vi vil også arbeide med å få ankomstprotokollen ut på våre nettsider, slik at vi kan vise hva vi har i våre arkiver.

Jeg vil også som leder av Eiker Arkiv personlig  få takke dere for den store dugnad interessen og det frivillige engasjement hver og en av dere yter. Jeg vet også at mye av det arbeidet som utføres er av privat interesse og at den kunnskapen dere alle har om de forskjellige arbeidsoppgavene gir Eiker Arkiv, avd. Nedre Eiker en kvalitetsmessig goodwille utad. Jeg håper at jeg også i år kan lede Eiker Arkiv ut i fra intensjonen om at folk arbeider med det de har et eierforhold til ( pluss til ”tvang”)

 

Med hilsen
Gjermund Glittfjell
Leder Eiker Arkiv avd. Nedre Eiker