Eiker Arkiv har fortsatt som et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, Drammen kommune og Eiker Historielag. Avdelingen på Øvre Eiker har vært en del av tjenesten «Kultur, idrett og bibliotek» i Seksjon for samfunnsutvikling.

Aktiviteten er lokalisert ved Øvre Eiker bibliotek i Hokksund, men fra høsten 2023 har også Nøstetangen Café på Sorenskrivergården i Hokksund vært et fast samlingssted. Det frivillige arbeidet er organisert gjennom «Sameia Kulturminnelag», som er en frivillig organisasjon, og flere enkeltpersoner er involvert i arbeidet med å samle inn og registrere lokalhistorisk dokumentasjon. Det er et tett samarbeid med organisasjonen «Solbergelva i Bilder», som har en tilsvarende funksjon på Nedre Eiker.

Aktiviteten på Øvre Eiker blitt styrt av daglig leder, i samråd med tjenesteleder for Kultur og frivillighet og de frivillige i Sameia Fotoarkiv. Det blir lagt vekt på å arbeide innenfor rammene av kommunens kulturstrategi, samtidig som det tas hensyn til de frivillige medarbeidernes ønsker og interesser.

Det arbeides fortsatt med innsamling og registrering av arkivmateriale, inkludert foto, film og lyd, samt med å gjøre dette materialet tilgjengelig på internettet. Arkivet får en rekke henvendelser fra ulike brukergrupper, deriblant lokalhistorikere, slektsforskere, skoleelever, studenter, forfattere, aviser, museer og ulike offentlige institusjoner. Det har vært et nært samarbeid med Nøstetangen Museum om videreutvikling av museet, samt om prosjektet «Elvehistorien» og utstillingen «Samfunnet under Hellefossen», som ble vist ved museet sommeren 2023. For fjerde år på rad har det vært et samarbeid med Vestfoldarkivet om en utstilling ved Vestfossen Kunstlaboratorium, der arkivmateriale fra Vestfos Cellulosefabrik ble stilt ut, og en ny utstilling er planlagt sommeren 2023. Også i år har Eiker Arkiv levert bilder til flere lokalhistoriske bøker og tidsskrifter, samt til kulturminnetavler ved Fiskum gamle kirke, Skarragruvene og en del gamle boplasser.

 

Organisering og økonomi

Arkivet holder til ved Øvre Eiker bibliotek og har hatt åpent for publikum 8 timer ukentlig fordelt på torsdag ettermiddag og fredag formiddag. Lokaler i kjelleren under biblioteket disponeres til magasin for arkivene.

Arbeidet har som tidligere blitt ledet av Bent Ek, som har en 20% stilling knyttet til arkivet, i kombinasjon med 20% som rådgiver for kulturminnevern. For øvrig utføres arbeidet som frivillig og ulønnet innsats. Betalte oppdrag utføres i regi av Sameia Kulturminnelag, som også får tilskudd fra Eiker Historielag. Det føres eget regnskap for dette. I tillegg har Arkivet hatt en egen budsjettpost innenfor tjenesten «Kultur og frivillighet».

Eiker Arkiv er medlem av Privatarkivforbundet. Faglig veileder er Ann Tove Manshaus, som er koordinator for privatarkivarbeid i Buskerud og Vestfold.

 

Frivillig innsats

Den frivillige innsatsen ligger fortsatt anslagsvis på omkring 3000 arbeidstimer. Bjørn Kristoffersen, Narve Klægstad, Ragnar Stenshorne og Hans W. Horne er fortsatt viktige bidragsytere. Det samme er miljøet rundt Historielagets Gotisk gruppe, og dessuten har vi et samarbeid med foreningen «Slekt og Data», som annenhver torsdag har en frivillig medhjelper som hjelper publikum ved Øvre Eiker bibliotek. Ellers er det stadig kontakt med ulike miljøer og enkeltpersoner som bidrar til Arkivets innsamlings- og registreringsarbeid.

 

Innsamling og registrering av materiale

Vi har svært begrenset plass til å ta imot nytt materiale, og det har ikke blitt tatt imot større privatarkiver i 2023. Vi har imidlertid lånt inn en del fotografier og video for kopiering og digitalisering. Mye av dette er gjort i samarbeid med de frivillige i prosjektet «Elvehistorien» i Gamle-Hokksund. Samtidig har vi prioritert arbeidet med registrering av tidligere innsamlet fotomateriale, men det gjenstår fortsatt mye arbeid før dette er gjort på en tilfredsstillende måte.

En oversikt over arkivene som er avlevert til Eiker Arkiv, finnes på digitalportalen.no. I forbindelse med prosjektet «eikerhistorie.no» er vi i gang med å laste opp digitalisert materiale i en skylagringsløsning i Sharepoint. Dette er et samarbeid med Nøstetangen Museum og innsamlingsprosjektet «Elvehistorien». Dette skal utvikles til en løsning for lagring, registrering og deling av lokalhistorisk dokumentasjon der også flere organisasjoner og enkeltpersoner kan delta. På sikt er målet at dette kan bli en kanal for å presentere digitalisert materiale for publikum. Prosjektet ledes av ei uformell arbeidsgruppe med Bent Ek fra Eiker Arkiv, Håvard Lind fra Nøstetangen Museum og Hanna B. Glasgow, som er konsulent ved sentralarkivet i Øvre Eiker kommune.

 

Magasiner

Mangelen på forsvarlig magasinplass ved Eiker Arkiv har helt siden starten vært en begrensing når det gjelder å ta imot større arkiver, og Eiker Arkiv støtter målet om å opprette et regionalt magasin, som er vedtatt i bevaringsstrategien for privatarkiver i Buskerud. Inntil dette skjer, kan det være aktuelt å deponere de fysiske arkivene i Vestfoldarkivet, og i løpet av våren 2024 tas det sikte på å inngå en avtale rundt dette.  En slik avtale vil sikre forsvarlig oppbevaring, samtidig som som alle arkivene vil blir ordnet og katalogisert slik at de blir lettere tilgjengelig for brukerne. Dette vil både frigjøre plass og ressurser i Eiker Arkiv, slik at det kan arbeides mer intensivt med digitalisering og registrering av digitalt materiale. Dette vil også bidra til at denne historiske dokumentasjonen blir mer tilgjengelig for publikum.

 

Nettverk og samarbeidspartnere

Arkivet deltar aktivt i flere nettverk, både innenfor og utenfor kommunen. Vi har blant annet kontakt med grendeutvalg, velforeninger, frivillige organisasjoner og skoler. Det er fortsatt et samarbeid med medlemmene av Eiker Historielags Gotiske gruppe og med prosjektet «Elvehistorien» som driver innsamling av lokalhistorisk dokumentasjon i Gamle-Hokksund.

Eiker Arkiv holder seg orientert om utviklingen ved andre arkiv og kulturverninstitusjoner, blant annet gjennom nettverket for privatarkiver i Buskerud og Vestfold, webinarer i regi av Riksantikvaren og Viken fylkeskommune, samt kontakt med Privatarkivforbundet og kulturvernavdelingen i Viken fylkeskommune.

 

Bruk av arkivet

Arkivet har vært åpent for publikum torsdager kl.14-18 og fredager kl.11-15. Siden høsten 2023 har Nøstetangen Café vært samlingssted på torsdager, mens Arkivet fortsatt holder til på Øvre Eiker bibliotek på fredager, selv om det ikke lenger disponerer egne lokaler her, ut over magasiner i kjelleren. Det har vært regelmessig besøk, men mangelen på plass gjør fortsatt at det ikke er mulig å utvikle arkivet til det samlingsstedet vi ønsker. Det er derfor aktuelt å vurdere andre alternativer til lokalisering. Internettsidene våre er stadig godt besøkt, og det er mange henvendelser på e-post og telefon.

Arkivet leverer fotografier og annen dokumentasjon til ulike bokprosjekter. Her kan nevnes boka om Eikers folkemusikkhistorie, som det arbeides med i regi av Eiker Spellemannslag, «Hjemme i Fiskum. Historien om Fiskum Kristelige Ungdomsforening og Karlsvang», som ble fullført våren 2023, og jubileumsbok om Hakavik kraftverk i regi av Statkraft, samt til de lokalhistoriske tidsskriftene «Eikerminne. Historiske bilder fra Eiker Arkiv brukes også i lokalavisene. Det er fortsatt et tett samarbeid med Eiker Historielag rundt skilting av gamle setrer og husmannsplasser, samt ved Skarragruvene- Dette knyttes opp mot presentasjonen på lokalhistoriewiki.

 

Digital og skriftlig publisering

På nettstedet lokalhistoriewiki.no har prosjektet «Eiker Leksikon» status som et eget delprosjekt, og dette vil få en sentral plass i formidlingsarbeidet, ved siden av blant annet den lokalhistoriske bibliografien – «Eiker Bibliografi» og en presentasjon av bygdas viktigste kulturminner, med utgangspunkt i kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer. Det arbeides også spesielt med å gjøre registreringen av gamle boplasser tilgjengelig her.

 

Formidling

Eiker Arkiv ser det først og fremst som en oppgave å tilrettelegge for lokalhistorisk formidling ved å stille materiale til disposisjon for bokprosjekter, utstillinger, foredrag og lokalhistoriske arrangementer. Dette inkluderer også prosjekter og aktiviteter der de frivillige medarbeiderne er involvert i ulike sammenhenger. Eiker Arkiv har også et opplegg om jernalderhistorie som presenteres for alle 4. klassene i kommunen gjennom Den kulturelle skolesekken.

 

Prioriteringer for neste år

Følgende arbeidsoppgaver skal prioriteres i 2023:

  • Gjennomføre deponering av arkivmateriale i Vestfoldarkivet.
  • Vurdere alternativer til framtidig lokalisering av Eiker Arkiv.
  • Utvikle eikerhistorie.no til en nettbasert løsning for lagring, deling og formidling av lokalhistorisk materiale.
  • Fortsette å bruke lokalhistoriewiki.no til å bygge opp «Eiker Leksikon» og «Eiker Bibliografi», samt presentasjon av kulturminner og stedsnavn.
  • Fortsette formidlingsarbeidet gjennom deltakelse i ulike prosjekter og arrangementer.

 

 

 

Sameia Fotoarkiv – årsregnskap 2023

  Utgifter Inntekter
Salg/foredrag/DKS/dugnad   5.855,00
Støtte fra Eiker Historielag   25.000,00
Renter   33,00
Diverse utstyr/materiell 27.950,14  
Overført for salg av Eikerminne 4.065,00  
Data-abonnementer 18.715,47  
Kurs/konferanser    
Bankgebyrer 199,00  
SUM 50.929,61 30.877,00
Driftsunderskudd 2023   20.052,61
  54.593,50 54.593,50