Print Friendly, PDF & Email

 

Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597
utgitt 1885 av Yngvar Nielsen                 side 413-420 

 

 

Saa fore wi fra Jacob Snicker i øster om en anden gaard heder Hasle 1 stenskast fra den andre, deri bruger och Jacob, der fore wi igiennom gaardenn. Saa komme wi ind paa Eger til en gaard heder Vego 1) liggendis paa den venstre haand strax hoss Hasle.

Saa fra Vego i øst nordoust 1/2 fiering offuer en liden skoug ther møtte her Tiøstell capellan paa Eger och fru Guruns tienner Jens N. och bød bispen at hand ville komme frem til fru Gurun 2) da vndschyldet bispen at hand icke kunde det giøre. Saa komme wi til 2 gaarde heder Stafflem 3), den ene paa venstre haand oc den anden paa den høyre haand. Siden i nordoust 1 fiering til 2 gaarde heder Fiskumgaarde den ene paa den venstre oc den anden paa den høyre haand. Saa strax offuer Fiskum bro i nord. Saa i nordoust om Fiskum kircke annex til Eger, liggendis paa den høyre haand ret hoss veyen.

Vnder forschne Fiskumbro rinder en aa heder Fiskumselff 4). Hun kommer aff it lidet kiern liggendis i suduest fra Fiskum 1 mill, der rinder hun fra i nordoust till Fiskum kircke oc løper saa sønden for kircken, siden løper hun i øster fra kircken 1 pilskud der faller hun vdj it vand heder Fiskum vand, huilcket vand strecker sig i nordoust oc i suduest 1 fiering langt, oc en
1/2 fiering bredt mit offuer der faller it andet vand heder Egeren paa den østre side.

Saa fore wi fra Fiskum kircke i nordost 1 pilskudt om Fiskum prestegaardt som haffuer verit prestegaard i gammel dage och kallis derfor endnu intet andet endt Prestegaarden. Den haffde `vi paa den venstre haand. Saa fore wi therfra i nordoust langs vd met Fiskum vand (liggendis paa den høyre haand) 1 stackit fiering til fru Guruns gaardt Skelbred paa den venstre haand paa en backe oc da begynte at regne flux. Saa fore wi strax offuer en elff heder Dørieaa offuer en bro kallis Dørrie bro vdj øster. Denne aa kommer aff norduest fra nogle myrer och moraser 1 mill fra forne bro, och løber vdj Fiskum vand i den nordre ende ved den vestre side. 5)

Saa fore wi fra Dørie bro i nordoust op for en backe til Lunder Reul Pederssens gaard liggendis paa den høyre haand strax hoss veyen. Der nest i nordoust 2 eller 3 pilskud til den søndre Kolberggaard liggendis paa den venstre haand, strax hoss veyen. Saa therfra i nordoust 1/4 part aff 1 flering til Sperem gaarde, och komme wi først til den søndre gaard liggendis paa den høyre haandt. 6) Derfra i sødoust 3 eller 4 pilskud ligger Fossem fru Ingeborgs gaard. Der strax Østen for rinder en elff som kommer aff Fiskum vandet aff den nordre ende ved den østre side, som ligger fra Fossem i sønder 3 eller 4 pilskud. Der staar Hans Pederssens sauger lige ved Fossem de 2 paa det østre land och den tredie paa det vestre land. Och ligger der en bro tuert offuer heder Fossembro. Saa løber hun der fra i nordoust. 7)

Dernest fore wi fra Sperem 3 eller 4 pilskud om Berga 8) liggendis paa den venstre haand siden i nordoust derfra 1 pilskudt, til Sem Hans Pederssens gaard. Der stod Hans selff vde, och bød bispenu ind met sig til giest. Da vaar klocken 12. Saa bleff da bispenn hoss hannem till middags maaltid, och her Marcus met hannem och hans karll Christiern Skredder. Men de andre bispens folck fore effter hans befalling til Hougs prestegaard. Och fore wi fraa Sem som wi haffde paa den høyre haand vd met veyen i nordoust 3 eller 4 pilskud til Fiskem bro oc der offuer, vnder huilcken rinder en liden regnbeck. Saa fore wi derfra i nordoust 2 pilskud til Hogs prestegaard om Hougs kircke som wi haffde paa den høyre haand, liggendis strax vesten for prestegaarden. Och komme wi did inter 12 & 1 horam.

Imellum Sandsuer och Eger kircke imellum 2 store mijll, temelige god vey paa den venstre side Louen, men paa den østre side som wi fore er det icke saa god vey.

Samme dag den 28 Juli formiddag solskien indtil imod middag, da begynte det at regne en stor skur. Siden holt det op och solskien vndertiden imod afftenen, sønden vind.

Samme dag der klocken vaar hen ved 5 slæt kom bispen fra Hans Pederssen och til Hougs prestegaard til her Lauritz. 9)

Then 29. Julij S. Oluffsdag visiterit bispen Hougs kircke paa Eger och predicket selff den text Rom.13 de magistratu & subditis. Och vaar samme tid tilstede i kircken Hans Pederssen och fru Anne och hans dotter jomfru Anne Hansdaatter item fru Gurun.

Siden der predicken vaar vde gick bispen ned paa gulffuitt som hand er von at giøre och haffde formaningen till almuen ther paa Eger och iblant andet lastet hand flux deris uskickelige væsen met druckenskaff och slagsmaall och andet saadant.

Siden der formaningen vaar endt examinerit hand folckit baade vnge och gamle vdj theris christelige religion och cathechismo. Siden bleff der siunget Gud fader vdj Himmerig sin vilie hand oss kiende.

Der effter gick Hans Pederssen och bispen hiem i prestegaarden och gick Hans op met bispenn paa hans kammer, och der skenchte bispen hannem 3 eller 4 maarskin och 6 hermelin. Siden lod Hans sin tiennere hente en liden stenflaske aquæ vitæ och skienchte bispen, och igaar skienchte hand bispen en liden tønne syltedt Ingefær.

Samme dag haffde her Lauritz til giest hoss sig Hans Pederssen och hans frue fru Anne Skinckell, jomfru Anne Hansdaatter och Hanssis søn Frederick Hanssen en liden vng juncker, item fru Gurun Green, och hendis søn en liden juncker heder Niels Jonssen och hendis daatter jomfru Alitz. Item bispen M. Jens, oc 2 smucke mend ther i sognet ved naffn Oluff Reyerssen paa Ager liggendis i sønder fra prestegaarden 3 eller 4 pilskud oc Pouell Hoen Torgier Hoens søn. Oc ligger Hoen i nord fra prestegaarden 3 eller 4 pilskud.

Saa vaar der ved de andre 2 bord først en hed Christiern Berg oc hans quinde Anne Berg, Niels Kolberg, Engelbret Snicker och hans quinde Elze. Item Jens fru Guruns foget och Hans Pederssens fogit Casper Dirickssen och 2 eller 3 vage kiøbsuenne aff Bragenes.

Och om afftenen der klocken vaar 7 drog Hans Pederssen oc fru Anne hiem och deris folck til baads. Och lidet tilforn foer fru Gurun hiem.

Saa gick bispen strax op paa sit kammer effter hand haffde met her Lauritz fuldt Hans Pederssen och fruenn ned till baads.

Samme dag den 29.Julij om morgenen noget skyet och regnit smaat regnn, siden bleff thet klart vær solschienn. Søndenn vind.

Samme dags afften siden folckit vaar hiemgaaen kom Hans Pederssens folck igien til prestegaarden och met de vnge kiøbsuenne begynde at dricke, och siden imod dagningen sloes de met tørre hug och buldrede saa at ther kunde ingen haffue ro om natten.

Then 30.Julij hora 4 matutina drog bispen fra Hougs prestegaard paa Eger, oc da skenchte hand Elin her Lauritzis 1 gammel daler.

Saa ginge wi til baadtz til en elff rinder strax østen for prestegaarden 1/2 stenskast huilcken kommer fra Fossem oc Sem. Der rinder hun oc østen for, och i nordoust til prestegaarden. Saa droge wj langs ad denne aa i nordoust 2 pilskud, der møder en effie som kommer aff Eger elffuen aff nordnordoust 4 eller 5 pilskud fra prestegaarden oc løber i Hougs aa som wi lagde vd aff met baaden, saa fore wi fram bedre om en øe kallis Løesøe, som wi haffde paa den venstre haand 1/2 fiering lang, (mit for denne øe ligger en lang bro offuer, heder Loes bro, aff den gaard Loo), som ligger derfra i sønder 3 eller 4 pilskud, siden fore wi fra denne øe i ost nordoust som och tilforn, 3 eller 4 pilskud. Saa komme wi vdj Eger elffuen, oc fore i øster 1 fiering til en gaard heder Skrammenæs liggendis paa det søndre land. Ved den høyre haand. Saa therfra i øster 1/2 fiering til en liden øe ligger vdj Egerelffuen haffuer intet vist naffn der er en gaard paa, der tuert offuer paa det søndre land ligger en gaard kallis Daller. 10)

Saa therfra i øster 1/2 parten aff 1/2 fiering til Niels badschiers øe som wi haffde paa den venstre haand, 2 pilskud lang der tuert offuer ligger den østre Daller gaard. Siden atter i øster 1/2 mijll til Bragenæss. Derfra i nordoust 1 fiering offuer Drammen til en gaard heder Gilhuss som Michell Nielssen bruger. Der lagde wi i land met baadenn oc ginge op til gaarden liggendis 1 pilskud fra vandet der vaar Mickell, saa fulde bispen Michel hjem til Huseby, som ligger derfra i nord 4 eller 5 pilskud. Der wi komme did vaar klocken ved 8 slet.
Saa huilte bispen der och vaar Michels giest.

 

  1. Paa amtskartet Veghø.
  2. Fru Gurun Gren, smlgn. ovenfor, s. 407.
  3. Paa amtskartet Stableim.
  4. Der er ved Fiskum kirke to elve, som falde ud i Fiskumvandet. Den eie, den, som her omtales, kommer ganske rigtig fra sydvest; medens den anden har et bugtet løb og kommer fade fra skovmarkerne i nordvest for Fiskum.
  5. Dørjeelven ved Skjelbred.
  6. De her nævnte gaarde ligge alle paa den vestre side af den dal, som fra Fiskumvandet fører over til Dramselvens dalføre.
  7. Ved Speren kom biskopen ovenfor gaarden Fossen, hvor endnu paa denne tid fru Ingeborg Nilsdatter synes at have boet. Hun var en datter af fru Inger Ottesdatter og gift med Peder Hanssøn Basse. Det er deres søn, Hans Pederssen Basse, der her omtales som eier af sagbrugene; han boede paa Sæm og var gift med fru Anne Skinkel. Smlgn. s. 95, note 1.
  8. Om Berg smlgn, ovenfor, s. 3, note 1.
  9. Smlgn. ovenfor, s. 347, note 4.
  10. Hougselven er den elv, der fra Fiskimivandet forbi Vestfossen falder i Dram­menselven, som her kaldes Ekerelven. Smlgn. s. 346. Den ene af de her omtalte øer maa være Faldlaksøen. Gaardene Skramnæs og Daler paa Eker.

se også Biskop Jens Nilssøns reiseopptegnelser fra Eiker, s.346-349

En fullstendig utgave av «Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597» finnes på xxxxxx