Print Friendly, PDF & Email

 

Skilling-Magazin 1862,
side 757

 

Fra Mjøndalen

Paa Hr. Boghandler Lyches Forlag i Drammen er for ikke længe siden udkommet et Billedværk, bestaaende af 8 Billeder af Drammen og Omegn, ledsagede af oplysende Text i det norske, tyske og engelske Sprog. Da dette Verk vistnok endnu kun er lidet bekjendt for et større Publikum, skal vi her meddele et af Billederne, som fremstiller Mjøndalen med de nærmeste Omgivelser.

      ”Følger man den venstre eller mest befærdede Bred af Dramselven ad den fordetmeste jevne Landevej, som fører igjennem det vidtløftige og folkerige Ekers Præstegield, eller vælger man at benytte en af de smaa Dampbaade, som om Sommeren flere Gange daglig gaar frem og tilbage imellem Drammen og det to Mile ovenfor samme beliggende Strandsted Hougsund,, dvæler den Reisendes Øje med Velbehag paa de smukke og venlige Landskabsscener som hvert Øjeblik møder ham: skovklædte Aaser, hvis Fod bekranses af frugtbare Marker, afspejlende sig i Solskinnet i dem klare, forbirindende Elv, som under sit Løb snart udvider, snart indsnevrer sig imellem Bjergenes udspringende Punkter og de som oftest bebyggede større og mindre Øer og Holmer, som den indslutter. Strømningen er derfor paa nogle Steder, især i Begyndelsen af Sommeren, naar Fjeldsneen smelter, meget stærk, ja undertiden farlig. Under saadanne Omstendigheder maa Røjerterne med Møje trække sine lange, brede, stærkt ladede Baade opad Elven langsmed Vandet, medens de nedad samme farer afsted med Pilens Hurtighed, styrede med Sikkerhed imellem Tømmer-og Bord-flaater af den fra Barnsben til denne Bedrift øvede Baadfører, som sitter bag i sin Baad og bruger sin brede Aare som Ror, medens hans simple Passagerer gjerne tager sig en liten Lur i den tidlige Morgenstund.

      Lidt ovenfor den starkeste af disse Strømninger kaldet Naglen, omtrent en Mil fra Drammen, ligger paa den højre Side af Elven Mjøndalens betydelige Saugbrug, hvilket drives ved et Vandfald der her dannes af en fra Aasen nedstyrtende liden Elv, som har sit Udspring fra et Kjærn. I selve Storelven ser man Tømmerhængslet, hvori Stokkene indtages, for derfra at trækkes til Land og ved Kehraten bringes paa Saugen for at opskjæres til Planker og Bord. Ikke Faa vil uden Tvivl spørge, hvad den store hvidmalede Tavle paa en i Elven fremspringende Odde skal betyde. Den skal, idetmindste hvad Farven angaar, være et Slags Efterligning af en Fos, hvorved man haaber at lokke Laxen, som om Sommeren fra Havet søger op ad Dramselven, ind i de tæt udenfor Odden udsatte Garn. Hvad nu enten det hjælper noget eller ikke, saa er det vist, at dette Puds forsøges mange Steder i Landet.

     Mjøndalsbruget, som nu tilhører Familien Bache, indeholder 8 Sauge, hver med tvende Grinde til Kant-og Gjennemskur, hvorpaa aarligvis kan skjæres ca.12.000 Tylter Bjælker eller omtrent 1/8 Del af den aarlige Bjælkeproduktion i det Drammenske Vasdrag. Til Bruget hører et for faa Aar siden opført større Møllebrug, som væsentlig beskjæftiges ved Formaling af Korn for den talrige Arbejdsflok, som dette storartede Anlæg holder i Virksomhed. Bruget har sin egen faste Skole og eget Fattigvæsen. Store ejendele er underlagte dette Brug, ligesom det i selve Hovedvassdraget har erhvervet sig Land-og Vandrettigheder for at opbevare Beholdningerne, eftersom de tilføres fra Oplandet. Den samlede Indretning udgjør vist den værdifuldeste Ejendom i Ekers Thinglag og vil ved sin nære Beliggenhed ved Drammen altid beholde sin Værdi uagtet Dampsagene, hvoraf der er anlagt flere liggende ved Udskibningsstedet. Lige overfor Mjøndalen ligger Nedre Ekers, Kirke, en ret smuk Træbygning , som paa Grund af Præstegieldets store Folkemængde blev opført for et Par Aar siden.