Eiker historielag avholder årsmøte i Solberg kapell, Fredtun i Solbergelva, søndag 18.februar klokka 1800. Døra åpner klokka 1730. Innkalling er tidligere sendt alle medlemmer direkte.

Etter at årsmøtet er avslutta, blir det som nevnt bevertning, litt informasjon om lagets aktiviteter i 2024, lotteri, og Oddvar Vasstveit, tidligere Nasjonalbiblioteket, vil fortelle om sitt arbeid med dagboka til Peder Amundsen Teye fra Fiskum i Øvre Eiker.

Vel møtt! Med hilsen Stein Andersen, styreleder.

Nedafor følger styrets forslag årsberetning for 2023, og 3 forslag fra styret til årsmøtet. Innen fristen 28.januar hadde det ikke kommet forslag til årsmøtet fra medlemmene.

 

FORSLAG TIL ÅRSMØTET 18. FEBRUAR 2024

Styret fremmer følgende forslag:

  • Forslag 1.: Kontingenten beholdes uforandret kommende årsmøteperiode
  • Forslag 2: Det bevilges kr. 25 000 til hver avdeling av Eiker Arkiv. Totalt kr. 50 000.
  • Forslag 3: Vedtektenes § 5 endres.
  • Forslag 3a: Punkt c. Festkomiteen. Punktet fjernes fra vedtektene.
  • Forslag 3b: Punkt b gis følgende ordlyd: Arrangementskomitéen har ansvar for planlegging og gjennomføring av vedtektenes pkt. 2.b. Årsmøtet velger 6 – 10 medlemmer til komitéen, deriblant en leder. Lederen er også medlem i hovedstyret. Det gis referat til styret.

Begrunnelse: Forslaget innebærer i praksis en sammenslåing av Arrangements- og Festkomiteen. Disse har hatt mange av de samme oppgavene, og til tider har samme personer vært innvalgt i begge komiteene)

 

Forslag til:
BERETNING FOR ÅRSMØTEPERIODEN 2023 – 2024

Årsmøtet 2023
Eiker Historielags forrige årsmøte ble avviklet på Fossesholm Herregård 19. februar 2023. Årsmøtet ble satt med 44 stemmeberettigede til stede.

Etter årsmøtet ble det avviklet medlemsmøte. Foruten bevertning var det orienteringer og innspill ved Stein Andersen, Bent Ek, Ståle A. Berdal og Anne Marie Steenberg.

 

Medlemstall

Det er pr. 31.12.2023 registrert 276 medlemmer (2022: 282). Kontingentinnkreving og medlemsoversikt er ivaretatt gjennom Medlemsnett.

 

Økonomi

Regnskapet er som foregående år ført av firmaet «RegnskapsSjefen A/S» i Krokstadelva. Vi har ryddet i bankkontoer, og har nå kun en brukskonto i Sparebanken Øst. Denne kontoen skal også brukes til medlemskontingent og det skal derfor opprettes OCR-avtale på denne kontoen.

Det vises til framlagt regnskap for årsmøteperioden og til kontrollkomiteens rapport.

 

Styret

Styret har bestått av: Leder Stein Andersen, nestleder Per Erik Knive, kasserer Nils Skarra, sekretær Kjell Klokkerud og styremedlemmene Mina Loe Elde og Ståle Berdal.

Varamedlemmer: Marit Sauren og Pål Ødemark.

Dessverre gikk Per Erik Knive bort sommeren 2023. Styret oppnevnte ingen ny nestleder i hans sted, men Pål Ødemark gikk inn i styret som fullverdig medlem.

I perioden har styret hatt 8 møter, og behandlet 51 saker.

Lederen har på vegne av styret sendt medlemmene 16 informasjonsskriv på e-post.

Viktige saker har vært:

• Jubileumsåret 2023. I 2023 fylte Eiker Historielag 75 år. Samtidig var det 50 år siden laget ervervet Fossesholm Herregård. En komite under ledelse av Marit Sauren, planla og gjennomførte en meget vellykket jubileumsfest i dialog med styret. Se arrangementskomiteens årsmelding.

• Ny bok om Fossesholm. Einar Sørensen har sluttførte sitt verk om Fossesholm. Styret har nedsatt en komite med sikte på å utgi herregårdens historie fra 1822 og fram mot 2026.

• Æresmedlemskap. I forbindelse med 75årsjubileet var det aktuelt å utnevne nye æresmedlemmer. Dette gjorde det nødvendig med klare retningslinjer for slik tildeling. Dette arbeidet ble sluttført. På grunnlag av de nye retningslinjene ble Unn Sissel Ek, Gjermund Glittfjell, Bent Ek og Ståle Åsmundson Berdal hedret med æresmedlemskap på jubileumsfesten.

• Prosjekter. Etter at Stiftelsen Fossesholm Herregård i 2022 overtok ansvaret for oppfølging av leieavtalen med Buskerudmuseet, har styret fått frigjort tid til arbeid med flere prosjekter:

a) Skarrud Barnehjem. Portalen til barnehjemmet er under restaurering av eieren og forventes oppsatt i løpet av våren. Sammen med Øvre Eiker kommune arbeides det med planer om ei info-tavle om Skarrud ved Sundhaugen.

c) Skilting av boplasser. Arbeidet er i full gang. Bent Ek, Nils Skarra og Kjell Klokkerud står for planlegging og utsetting. Skiltene formgis av Per Røgeberg. Arbeidet fra Fiskum til Bingen er avslutta ved at 32 av de viktigste plassene er merket.

Planlegging av neste område er i gang.

d) Gravmonumenter ved Haug kirke. Det arbeides sammen med Kirkevergen i Øvre Eiker med å lage en plan for restaurering / bevaring av gravplater etc. Mina Loe Elde representerer styret i dette arbeidet.

e) Skarragruvene. Skilt, gjerder og stier må fornyes. Historielaget og Ormåsen skole står for planlegging og praktisk arbeid. Dette ledes av Nils Skarra. Arbeidet er i gang, jfr. arrangementskomiteens dugnad 20.06.

f) Nedre Eikers industrihistorie. Stiftelsen Verkstedet i Solbergelva står for oppgaven, mens Eiker Historielag er involvert som observatør og mulig bidragsyter.

g) Turskiltprosjekt. Øvre Eiker kommunes skiltprosjekt, der Eiker Historielag er involvert ved Nils Skarra.

h) Smedbrua. I forbindelse med 400-årsjubileet for Kongsberg by står «Sølvveien» gjennom Eiker sentralt. Historielaget har i den forbindelse stilt seg bak et arbeid vedr. restaurering og informasjon av/om Smedbrua. Bent Ek er lagets oppfølger.

• PR-tiltak. Eiker Historielag har av markedsføringshensyn deltatt på «VestfossenMarken» / Eiker matfestival, «Jul i Parken» i Vestfossen og på julemesse på Temte gård.

• «Eikerminne». Styret har en diskusjon gående om hvorvidt «Eikerminne» automatisk bør være en del av medlemsfordelene. Dette vil i så fall kunne føre til en liten forhøyelse av kontingenten. Dessuten vil det kreve en form for distribusjonsapparat.

• Foreningsarkiver. Historielaget har tatt initiativ til å standardisere arkivene til de ulike foreningene i bygda. Dette med tanke på den historiske informasjonen disse inneholder.

• Restaurering av formalhaven. Dette prosjektet er nå i sin helhet overtatt av Stiftelsen Fossesholm Herregård. Sparebankstiftelsen DNB har gitt tilskudd på 5 millioner kroner til prosjektet. Restaureringen forventes ferdigstilt i 2025.

• Landslaget for historielag. Styret har fått tilbud om medlemskap i Landslaget for historielag. Etter en helhetsvurdering har vi foreløpig ikke funnet grunn til innmelding.

 

Komiteer og utvalg

Kontrollkomiteen ble opprettet på årsmøtet i 2022. Komiteens medlemmer er Ingrid Marie Liodden og Tor Gunnar Bakkerud. Komiteen legger fram egen beretning om arbeidet.

Arrangementskomiteen har bestått av: Ståle Åsmundson Berdal (leder), Berit Lindbeck, Inger Tveten Steen, Bjørg Nævra Myhre og Sissel Hoel Nedberg.

Jubileumsåret 2023 Dette året fikk vi markert flere hyggelige milepæler for laget:

Det var 75 år siden Eiker historielag ble startet i mars 1948, det var 50 år siden kjøpet av herregården Fossesholm som har vært foreningens store prosjekt og 20 år siden Barnas historielag ble startet.

Jubileumsfest 75 år på Fossesholm. 18. mars ble det arrangert jubileumsfest for medlemmer og inviterte. Festmiddag, prolog v. Trond Bollerud (se Eikerminne 2023), velkomststev, taler, sang samt lokalhistoriske innslag ved Gjermund Glittfjell og Bent Ek. Disse to, Unn Sissel Ek og Ståle Åsmundson Berdal ble utnevnt til æresmedlemmer for sin innsats.

22/4-Vårmøte på Portåsen gård i Mjøndalen, dikteren Herman Wildenveys barndomshjem. Ole Nils Hammerborg leste dikt og fortalte om et levende museum som formidler kultur og lokalhistorie.

8/5- Frigjøringsdagen Markeringer ved Nedre Eiker kirke og ved krigsminnesmerket på Mjøndalen stasjon. Flaggborg, musikk og appeller. Arrangør EH sammen med veteran-foreningen NVIO og Drammen kulturkontor.

20/6-Dugnad ved Skarragruvene i Vestfossen nær grensen til Kongsberg. Rydding og oppsetting av infoskilt. 8 deltagere.

21 – 23/6 -Arkeologi med skoleelever ved Sem kongsgård. 3 voksne fra EH var med.

19/8-Planlagt sommertur til Fossetra og Mosabekksetra ble avlyst pga. dårlig vær.

30/8-Gravminnevandring i Fiskum fra den nye til den gamle kirken. Flott visning sammen med Knut Lande, kirkeverge Oddvar Etnestad og Bent Ek. Arrangement sammen med Barnas historielag v Reidun Bollerud. Ca. 30 deltagere.

28/10-Jubileumsfest Stiftelsen Fossesholm 50 år. Stor fest på herregården >100 deltagere. Festmiddag med historiske retter. Taler, sanger, musikk ved jazzgruppa Norsk Linje. Stattholder Hannibal Sehested (alias Ståle B.) og kong Fredrik 3. (alias Knut Kolberg) var også der. Arrangør Stiftelsen Fossesholm Herregård.

21/11-Høstmøte på Mjøndalen bibliotek. Tema: Nedre Eikers Industrihistorie ved

Gjermund Glittfjell fra Eiker Arkiv. Arr. EH sammen med biblioteket. Antall deltagere.

Festkomiteen har bestått av Berit Lindbeck (leder), Jan Lindbeck, Maria Skogstad Hauge, Arne Hauge, Rønnaug Thorrud, Sigmund Thorrud.

Valgkomitéen har bestått av Toril Bakke Stenshorne (leder), Reidun Bollerud og Ole Hammerborg.

Redaksjonskomiteen for Eikerminne har bestått av Bent Ek, Trond Bollerud, Pål Ødemark og Bjørn Kristoffersen (billedansvarlig).

 

Faste aktiviteter.

Eiker Arkiv er et samarbeidsprosjekt mellom Historielaget og kommunene Øvre Eiker og Drammen. Avdelingen på Øvre Eiker er underlagt «Seksjon for kultur, idrett og bibliotek» og har Øvre Eiker bibliotek og Nøstetangen Café i Sorenskrivergården som faste møteplasser. Det frivillige arbeidet er organisert av foreningen «Sameia Kulturminnelag». Avdelingen på Nedre Eiker er tilknyttet Drammen byarkiv, men har egne lokaler ved Solberg Spinderi. Det frivillige arbeidet er organisert av foreningen «Solbergelva i bilder».

Begge avdelingene arbeider med innsamling og registrering av lokalhistorisk dokumentasjon. Resultatene presenteres bl.a. i «Eikerminne» og på internettsidene eikerarkiv.no og lokalhistoriewiki.no. Leder for arkivet i Øvre Eiker er Bent Ek. Leder for arkivet i Nedre Eiker er Gjermund Glittfjell. Øvre Eiker har bevilget en stillingsressurs på 20%, mens Drammen har gitt 25% til lederne. Det er et nært og godt samarbeid mellom de to avdelingene.

Gotisk gruppe. Gotisk gruppe arbeider videre. Fungerende leder er nå Bent Ek.

Møtene er nå som tidligere torsdager annenhver uke, uke 2,4,6 osv. kl. 18.00.

Gruppen har fått nytt møtested i Sorenskrivergårdens kafeteria. Antall fremmøtte varierer mellom 8 og 15 personer. Dokumentene som transkriberes blir lagt ut på internett.

Det er kommet nye medlemmer, men flere som er interessert er hjertelig velkommen.

Forkunnskaper er ikke nødvendig.

Barnas Historielag har i perioden bestått av Reidun Bollerud (leder) Ole Hammerborg, Reidar Andresen og Torill Bakke Stenshorne.

10. juni: Medhjelpere på Vestfossen 24 timers på Fossesholm, en vellykket familiedag.

SEM 21-23 juni: Et ærefullt arrangement. Å få delta med ca. 33 barn/unge fra 5.- 10. klasse med arkeologer var spesielt og spennende. Første dag var det et forferdelig regnvær, men de to neste dagene skinte sola og vi fikk et nydelig vær. Deltagerne ble hentet med buss i hele Øvre Eiker fra Fiskum til Bingen, og alle fikk mat og drikke hver dag. Vi kjøpte inn markeringsvester til deltagerne og vi trykte opp t- skjorter fra begivenheten. Utgravningene førte til mange ulike skatter og alt ble vasket, registrert og lagt i ulike kategorier.

Vi takker Sparebanken Øst for midler til å kunne gjennomføre disse dagene så fint.

Olsokleir 24.-28. juli: I samarbeid med Fiskum Kulturminnelag og Eiker husflid, var vi med å arrangere Olsokleir for barn og unge i grunnskolen. Leiren holdt sted i og rundt Fiskum gamle kirke. Leiren ga tilbud om varierte kurs og aktiviteter med en kulturhistorisk innfallsvinkel. Barnas historielag stod for kurs i flatbrødbaking, lage smør og bygging av skigard. Flatbrødbaking og smørlaging ble gjennomført i våpenhuset i kirken, dette var en ny og populær aktivitet, og en flott skigard kan sees nede ved bålplassen. Vi i Barnas historielag ser viktigheten av at barn får være med på ulike aktiviteter og tradisjoner knyttet opp mot kulturen i Øvre Eiker.

Vi var også delaktige i de fleste andre aktivitetene, med for eksempel historiske telt og kjøkken. Vi arrangerte også omvisning i Fiskum gamle kirke.

Eiker 18. februar 2024

Stein Andersen (sign.) Pål Ødemark (sign.) Nils Skarra (sign.)

Kjell Klokkerud (sign.) Mina Loe Elde (sign.) Ståle A. Berdal (sign.)