Print Friendly, PDF & Email


Eiker Kulturminneregister

Bygninger i utmark

 

Denne katalogen inneholder en oversikt over faste kulturminner i utmark på Øvre- og Nedre Eiker, gruppert topografisk etter gårds- og bruksnummer.
Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

Mulig boplass på HagaøyaRegistrert
107/2Registrert på grunnlag av at det er tegnet inn en boplass her på et kart fra 1828. Boplassen må ha ligget på omtrent samme sted som "Spellet" ved Stenberg Hengsle (se under teknisk-industrielle kulturminner), og sporene etter en eventuell hustuft er svært usikre. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya".Digitalkart Kildebase
Rester av sommerfjøs på Hagaøya (Nordre Horgen) Registrert
109/8Rester etter et sammenrast fjøs, blant annet takstein og råtten tømmer. Det er ut til å ha vært en temmelig liten bygning, ca.3,5x5 meter. Fjøset skal ha stått der til like etter krigen, da det tilhørte Harald Temtemoen. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart Kildebase
Boplass på Hagaøya (Cornelius Olsens plass)Registrert
109/10Spor etter bosetning og dyrking. Skriftlige kilder kan dokumentere bosetning her fra omkring 1800 og fram til 1860-tallet, seinere brukt i forbindelse med sommerbeite. Låve som sto her fram til omkring 1950 og er avbildet på et maleri av B.Berntsen. Det er tydelige spor etter plogfurer fra åkerdriften, mens sporene etter bygningene er mindre tydeligere. Det er imidlertid påvist tufter etter en låve på ca.4x10 meter, samt spor etter en bygning på ca. 6,5x10 meter, som kan ha vært våningshuset eller en eldre driftsbygning. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya".Digitalkart Kildebase
Rester av sommerfjøs på Hagaøya (Nedre Horgen) Registrert
110/4Rester etter et sommerfjøs på ca.4x8 meter. Dette var i bruk så seint som under andre verdenskrig, da eierne, familien Kopland, leide det bort til familien Strøm. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart Kildebase
Rester av sommerfjøs på Hagaøya (Temte) Registrert
Nedre EikerRester av et sommerfjøs ca.25 meter sørøst for fjøset på Nedre Horgen. Tilhørte en av Temte-gårdene på Nedre Eiker. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart Kildebase
Nedre HoltetRegistrert
115/1Husmannsplass ryddet omkring 1870, sannsynligvis av ekteparet Anders Ottersen og Goro Marie Haakonsdatter, som bodde her i 1875. Bebodd fram til ca.1900. Navnet Holtet er kjent fra dokumenter fra 1300-tallet, og muligens lå middelaldergården Holtet på samme sted. Presentert som "Månedens kulturminne" august 2007.Digitalkart Kildebase
Øvre Holtet Registrert
115/1Husmannsplass ryddet omkring midten av 1800-tallet, sannsynligvis av ekteparet Thomas Ottersen og Aase Arnesdatter, som er de første kjente beboere (1865). Bebodd fram til omkring 1913. Tuftene etter våningshuset er godt synlige, mindre synlige rester av fundamentene etter driftsbygningene. Navnet Holtet er kjent fra dokumenter fra 1300-tallet, og muligens lå middelaldergården Holtet på samme sted. Presentert som "Månedens kulturminne" august 2007.Digitalkart Kildebase
VeslehavnaRegistrert
HofHusmannsplass, som var bebodd fram til begynnelsen av 1900-tallet. Tydelige rester etter grunnmurer og kjeller. Stedet ligger i dag i Hof kommune, men i et område som tidligere tilhørte Eiker.Digitalkart Kildebase