Print Friendly, PDF & Email

Eiker Kulturminneregister

Fosshaugen

Fosshaugen er et boligområde på tettstedet Vestfossen i Øvre Eiker. Bebyggelsen ligger på grunn som har tilhørt herregården Fossesholm og har vokst fram i tilknytning til sagbruk, mølledrift og annen virksomhet under herregården. Seinere var lenge Vestfos Cellulosefabrik den dominerende virksomheten på stedet.

De eldste bygningene er fra første halvdel av 1800-tallet, men hovedtyngden av bebyggelsen skriver seg fra årene rett etter den store brannen i 1880. En del av husene er modernisert, og bebyggelsen viser utviklingen av et boligstrøk på et østnorsk industritettsted fra 1880-tallet og fram til i dag. Fosshaugen er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.

Sagagården (Fossgata) Regulert til bevaring
39/11Boligkompleks med fire leiligheter, oppført omkring 1930 av Eker Dampsag & Høvleri for arbeiderne ved bruket. Bygd på tomtene etter Vestfossen Dampsag, som brant og ble nedlagt i 1904. Eiendommen og huset tilhører i dag Eiker Båtforening. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Hus no.141 i Vestfossen (Fossgata)Regulert til bevaring
39/18Enebolig oppført omkring midten av 1970-tallet, etter at det gamle Hus no.141 (Gurrik-huset) var blitt revet. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", , som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Elstergården på Jokkumsløkka Registrert
39/19Navnet på eiendommen skriver seg trolig fra Jochum Rasmussen, som var sagfogd i Vestfossen på 1700-tallet. Utskilt ut fra Fossesholm (39/2)
i 1877. Peter Andreas Elster, som var medeier av Vestfossen Dampsag på naboeiendommen, oppførte seinere en villa her, men årstallet er ikke kjent. Bygningen brant for flere år siden, men det er fortsatt tydelige spor etter tuftene. Ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.
Digitalkart
Kildebase
Møllerboligen - Hus no.136 i Vestfossen (Fossgata)Regulert til bevaring
39/20Arbeiderbolig, trolig oppført på 1880-tallet etter den store bybrannen i 1880. Både grunnen og husene tilhørte Fossesholm (39/20) og var en periode bolig for møllemesteren ved Fossesholms møllebruk. Utskilt som egen eiendom i 1905. Ombygd 1947 og 1956, samt betydelig utvidet og ombygd på 1980-tallet. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Bryggerigården (Fossgata)Regulert til bevaring
39/44Industribygg, oppført på 1880-tallet, etter at det opprinnelige bryggeriet brant i 1880. Bryggeriet var i periodevis drift fram til 1904, da et forsøk på å gjenoppta driften ble oppgitt. Eker dampsag & høvleri» drev husbygningsfabrikk en periode fra 1915, mens Eiker Trevarefabrikk holdt til i lokalene fra 1930- til 1950-tallet. Siden slutten av 1960-tallet har AS Kristensen Stålvare drevet sveiseverksted her. Den opprinnelige fabrikkbygningen er i store trekk uforandret, mens det er bygd til en nyere kontoravdeling. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.142 i Vestfossen (Fossgata)Regulert til bevaring
39/47Eldre bolighus, ombygd i funkis-stil. Kjernen kan være eldre enn bybrannen i 1880. Bygselstomt under Foss (39/20), men utskilt som egen eiendom i 1897. Eid og bebodd av familien Kristoffersen siden 1890-tallet. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.139 i Vestfossen Regulert til bevaring
39/48Arbeiderbolig, trolig oppført på 1880-tallet etter den store bybrannen i 1880. Utskilt som eget bruksnummer i 1897. På slutten av 1800-tallet var huset bebodd av skreddermester John Clausen, og det var barndomshjemmet til dennes sønn, lærer og bygdebokforfatter Nils Johnsen. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Berg - Hus No.157a (Cappelens gate 11) Regulert til bevaring
39/49; 39/95Arbeiderbolig bygd omkring 1890, i tråd med Vestfossen bygningskommunes reguleringsplan. Eiendommen tilhørte tidligere 39/12 , men ble skilt ut som eget bruksnummer i 1901. Eier 1906-1950 var Borger Kristoffersen, kjent musiker og kulturpersonlighet i lokalmiljøet, som også var aktiv i lokalpolitikk og fagforeningsarbeid. Vinduene ble skiftet og huset kledd med eternitt på 1950-tallet. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.140 i Vestfossen (Tunmarcksgate 1)Regulert til bevaring
39/51Arbeiderbolig fra 1800-tallet, muligens med en kjerne som er eldre enn bybrannen i 1880. Bygselstomt under Foss (39/3), men utskilt som eget bruksnummer i 1907. Eid og bebodd av familien Akermann fra 1907 til slutten av 1970-tallet. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus No.150 i Vestfossen (Strømnesgata 10)Regulert til bevaring
39/53Arbeiderbolig fra 1880-tallet, oppført etter den store brannen i Vestfossen 1880. Påbygd 1931 og ny kledning ca. 1960. Bygseltomt under Fossesholm (39/3) fram til 1909. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Vestfossen skoleRegulert til bevaring
39/54Skolebygning, opprinnelig fra 1913, men sterkt ombygd og utvidet 1959-60 og 1999-2000. Fasaden mot veien har beholdt mye av det modernistiske preget fra ombyggingen i 1960. Folkeskole fram til 1970, deretter ungdomsskole. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Heimkvil - "Foss prestegård" (Fossgata) Regulert til bevaring
39/56Enebolig oppført i 1910 av Emilie og Lars Gran, som var lærer ved Vestfossen kretsskole. På 1950-tallet eid og bebodd av pastor Per Nordsjö, og eiendommen fikk da navnet "Foss prestegård". Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6Digitalkart
Kildebase
Fosberg - Hus No.157b (Cappelens gate 9) Regulert til bevaring
39/57Arbeiderbolig bygd omkring 1890, i tråd med Vestfossen bygningskommunes reguleringsplan. Eiendommen tilhørte tidligere 39/12 , men ble skilt ut som eget bruksnummer i 1910. Ombygd omkring 1960. Omfattende reparasjoner etter 2000. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Fagerhaug - Hus No.169 (Cappelens gate 19) Regulert til bevaring
39/64Arbeiderbolig, der kjernen trolig er eldre enn den store bybrannen i 1880. Grunnen tilhørte tidligere Petraborg. Huset er renovert etter 2000. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Thackeray House - Hus no.130 i Vestfossen (Fossgata) Regulert til bevaring
39/65Bolig-og forretningsgård, trolig oppført på 1880-tallet etter den store bybrannen i 1880. Eiendommen tilhørte Foss (39/3), men ble utskilt som egen eiendom i 1924. På slutten av 1800-tallet drev Peder Andersen skredderforretning her. Kjøpt i 1915 av frøken Kaia Spæren, som i en rekke år drev moteforretning her. Ombygd flere ganger i løpet av mellomkrigstiden. Det spesielle navnet på eiendommen skyldes trolig Kaia Spærens interesse for litteratur og henspiller på William Thackerays roman "Vanity Fair". Vekslende forretningsdrift de seinere årene, med blant annet møbler, sko, blomster og glasstøyforretning. I 2003 åpnet puben "Onkel Thor" her. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Ungdomsheimen (Fabrikkgata) Regulert til bevaring
39/75; 39/222Forsamlingslokale og næringsbygg, oppført 1966 av Vestfossen kristelige ungdomsforening. I underetasjen var det tidligere brannstasjon, som nå er overtatt av Sivilforsvaret, samt frisørsalong. Bygningen hadde tidligere pusset murfasade, men i 1996 ble fasaden kledd med teglstein. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Strømberg ("Kvævli-huset") Regulert til bevaring
39/82Enebolig oppført 1921 av Petter Olsen Kvævli. Ombygd seinere, da 2.etasje ble løftet.Øvre Eiker kommune har vært eier siden slutten av 1990-tallet, og huset benyttes av Vestfossen ungdomsskole. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Trollerud - Hus No.198 i Vestfossen (Cappelens gate 8) Regulert til bevaring
39/93;
39/ 94
Arbeiderbolig, trolig bygd på 1920-tallet. Eiendommen tilhørte tidligere 39/16 og 39/33, men ble skilt ut som eget bruksnummer i 1922 av Martin Olsen Trollerud. Ombygd omkring 1970. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Sjøblom - Hus no.162 i Vestfossen (Cappelensgate 17) Regulert til bevaring
39/101Arbeiderbolig, der den ene halvdelen trolig er eldre enn den store bybrannen i 1880. Grunnen tilhørte tidligere Foss (39/1). Enken Ingeborg Olsen handel med melk og brød her på slutten av 1800-og begynnelsen av 1900-tallet. Eiendommen har navn etter hennes svigersønn, Olaf Sjöblom, som ble selveier i 1923. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Thorstad - Hus no.128 i Vestfossen (Fabrikkgata) Regulert til bevaring
39/102Bolig-og forretningsgård, trolig oppført på 1880-tallet etter den store bybrannen i 1880. Eiendommen tilhørte Foss (39/3), men ble utskilt som egen eiendom i 1924. Påbygd 2.etasje i 1919. Vinduene skiftet omkring 1950. Omkring år 1900 drev Godberg Hansen skredderforretning her. Fra 1921 drev Josef Thoresen landhandel her, som seinere ble drevet av sønnen Thor August Thoresen fram til begynnelsen av 2000-tallet. Lokalet ble deretter renovert og brukes i dag til kiosk og gatekjøkken. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Haug (Cappelens gate 6) Regulert til bevaring
39/107Arbeiderbolig, trolig bygd på midten av 1920-tallet. Eiendommen var tidligere ei løkke under gården Foss (39/1). Huset ble panelt i 1982, samtidig som tak og vinduer ble skiftet. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Bergstad - Hus no.153 i Vestfossen (Smalgangen 2) Regulert til bevaring
39/114Arbeiderbolig fra 1880-tallet, oppført etter den store brannen i Vestfossen 1880. Opprinnelig bygselstomt under Foss (39/33), men utskilt som egen eiendom i 1929. Bygningen ble renovert på slutten av 1990-tallet. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.146 i Vestfossen (Smalgangen 5) Regulert til bevaring
39/115Arbeiderbolig fra 1880-tallet, oppført etter den store brannen i Vestfossen 1880. Opprinnelig bygselstomt under Foss (39/1), men utskilt som egen eiendom i 1931. Ombygd 1932 og 1950. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.156 i Vestfossen (Omstedsgate 5) Regulert til bevaring
39/116Arbeiderbolig oppført omkring 1890, i tråd med Vestfossen bygningskommunes reguleringsplan. Kledd med eternitt og skiftet vinduer i 1949. Bislaget ble bygd til på 1960-tallet. Opprinnelig bygseltomt under Fossesholm (39/2), men utskilt som egen eiendom i 1932. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.143 i Vestfossen (Smalgangen 6) Regulert til bevaring
39/121Arbeiderbolig oppført omkring 1890, i tråd med Vestfossen bygningskommunes reguleringsplan. Kledd med eternitt og skiftet vinduer i 1949. Bislaget ble bygd til på 1960-tallet. Opprinnelig bygseltomt under Fossesholm (39/2), men utskilt som egen eiendom i 1931. Påbygd til 1 1/2 etasje i 1918. Huset ble kledd med eternitt og vinduene skiftet i 1968. Tilhørte familien Andersen fra 1918 til 2002, og Helene Andersen ("Helene på Haugen") drev butikk her fra 1918 til 1967. Kjøpt av billedkunstner Gunvor Bye, som har gjennomført en omfattende restaurering. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus No.149 i Vestfossen (Cappelens gate 7) Regulert til bevaring
39/122Arbeiderbolig fra 1880-tallet, oppført etter den store brannen i Vestfossen 1880. Ombygd og påbygd 1928 og 1958, omfattende reparasjon og restaurering etter år 2000. Bygseltomt under Fossesholm (39/4) fram til 1932. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus No.148 i Vestfossen (Cappelens gate 3) Regulert til bevaring
39/123Arbeiderbolig fra 1880-tallet, oppført etter den store brannen i Vestfossen 1880. Ombygd og påbygd 1954, med bl.a. ny pipe og nye vinduer. Bygseltomt under Fossesholm (39/3) fram til 1932. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Bjerk ("Torgersen-huset") Regulert til bevaring
39/136Funkisvilla bygd 1936 av Ole Jørgensen Bjerk. Utvidet på slutten av 1970-tallet. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Solhaug - Hus no.158 (Cappelensgate 13) Regulert til bevaring
39/139Arbeiderbolig, trolig bygd på første halvdel av 1800-tallet. Huset er ett av de få i Vestfossen som er eldre enn den store bybrannen i 1880. Det har blant annet vært hjemmet til Borgine Hee, som drev privat småbarnsskole på slutten av 1800-tallet. Utskilt som egen eiendom i 1936. Huset er ombygd i 1924 og 1952-53, samt betydelige reparasjoner og restaurering etter 2000. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Tomt etter Hermannsgården - Hus no.151 i Vestfossen Registrert
39/151Ubebygd tomt i Cappelens gate på Fosshaugen. Her lå et småbruk, som alt før 1880 var utskilt som egen eiendom, og som omfattet de nåværende bruksnummer 92, 93, 95 og 160. Navnet stammer fra Anders Hermansen, som var eier på slutten av 1800-tallet. Hovedbygningen brant tre ganger i perioden 1921-23. Den ble seinere solgt på tvangsauksjon og overtatt av Øvre Eiker kommune, som leide ut 4-5 leiligheter som sosialboliger fram til gården ble revet i 1985. Ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Løkkeberg - Vestfossen kapell (Fossgata) Regulert til bevaring
39/162;
39/177
Bygd som bedehus for Vestfossen menighet i 1864, innviet som kapell i 1902. Ombygd, blant annet med tårn, noen år seinere. Opprinnelig bygslet tomt under Fossesholm (39/4, seinere 39/55). Utskilt som egen eiendom i 1944, og utvidet en ny parsell to år seinere i forbindelse med oppføring av tilbygg. Renovert på 1970-tallet og 1999-2000.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Fjeldstad - Hus No.147 i Vestfossen (Cappelens gate 3) Regulert til bevaring
39/165Arbeiderbolig fra 1880-tallet, oppført etter den store brannen i Vestfossen 1880. Ombygd og påbygd omkring midten av 1900-tallet. Bygseltomt under Fossesholm (39/4) fram til 1949. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Solheim (Fossgata) Regulert til bevaring
39/172Bolighus med kjellerverksted, oppført 1947 av fiskehandler Lorang Lauritsen. I 1961 ble en del av eiendommen (39/253) solgt til Øvre Eiker kommune og lagt til Vestfossen skole. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Bakken - Hus no.144 i Vestfossen Regulert til bevaring
39/181Arbeiderbolig fra 1880-tallet, oppført etter den store brannen i Vestfossen 1880. Ombygd og påbygd omkring midten av 1900-tallet. Bygseltomt under Fossesholm (39/4) fram til 1954. Eid og bebodd av familien Aronsen fra 1896 til 1970-tallet. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Bjørklund og Fossly - Hus no.145 i Vestfossen (Smalgang
en 3)
Regulert til bevaring
39/190;
39/195
Arbeiderbolig fra 1880-tallet, oppført etter den store brannen i Vestfossen 1880. Ombygd og påbygd omkring midten av 1900-tallet. Bygseltomt under Fossesholm (39/1) fram til 1949. Huset fikk nytt tak i 1932, tilbygg med bad i 1950. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Fossgata Regulert til bevaring
39/198Bolighus fra midten av 1970-tallet, oppført etter at en eldre enebolig brant ned. Bygningen ligger innenfor området "Fosshau"Fosshaugen", gen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus No.170 i Vestfossen (Cappelens gate 12) Regulert til bevaring
39/203Funkisvilla bygd omking 1950, etter at et eldre hus på samme eiendom brant. Bygningen ligger innenfor området "Fossha"Fosshaugen", ugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6. Tidligere bygselstomt under 39/10, men utskilt som egen eiendom.Digitalkart
Kildebase
Hus no.152 i Vestfossen (Smalgangen 1) Regulert til bevaring
39/205Arbeiderbolig oppført omkring 1890, i tråd med Vestfossen bygningskommunes reguleringsplan. Påbygd mot nabohuset (Cappelens gate 7) på et seinere tidspunkt. Tidligere bygselstomt under Foss (39/1), men er seinere utskilt som egen eiendom. Har de seinere tiårene vært brukt som utleiegård. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.154 i Vestfossen (Omstedsgate 6-8) Regulert til bevaring
39/220Arbeiderbolig oppført omkring 1890, i tråd med Vestfossen bygningskommunes reguleringsplan. Kledd med eternitt og skiftet vinduer i 1949. Bislaget ble bygd til på 1960-tallet. Tidligere bygseltomt under Fossesholm. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.167 (Cappelensgate 21) Regulert til bevaring
39/221Arbeiderbolig, der kjernen trolig er eldre enn den store bybrannen i 1880. Utvidet og ombygd i sveitserstil tidlig på 1900-tallet. Grunnen tilhørte tidligere Foss (39/3). Huset er renovert etter 2000. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.161 i Vestfossen (Cappelensgate 15) Regulert til bevaring
39/239Arbeiderbolig, der kjernen trolig er eldre enn den store bybrannen i 1880. Utvidet og ombygd i sveitserstil omkring 1920. Grunnen tilhørte tidligere Foss (39/1). Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.138 i Vestfossen (Fossgata)Regulert til bevaring
39/20Arbeiderbolig fra 1880-tallet, oppført etter den store bybrannen i 1880. Bygselstomt under Fossesholm (39/20). Kristoffer Jensen hadde skomakerverksted her på slutten av 1800-tallet. Seinere har det vært bolighus, med skiftende eiere. Siden 1970-tallet har dr. Eivind Molven drevet legepraksis her. Bygningen er blitt renovert etter 2000.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Vestfossen Trævarefabrik (Fossgata) Regulert til bevaring
39/33Fabrikk-og forretningsbygg, oppført 1915 av Vestfossen Trævarefabrik, på tomten etter Hus No.129 (også kalt "Røverborgen"). Brukt som trevarefabrikk fram til midten av 1970-tallet. Ombygd og restaurert i 1981 og deretter leid ut til postkontor og kioskdrift, seinere til helsestasjon og annen forretningsdrift. Tilhørte Foss (39/33), men utskilt som egen eiendom. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Vestfossen Brugsskole - Hus no.129 i Vestfossen (Fossgata) Regulert til bevaring
39/33Skolebygning med leilighet i 2.etasje, oppført i murstein på 1880-tallet. Fasade i murpuss fra omkring 1900. Her lå Vestfossen Brugsskole fram til 1913, da den ble slått sammen med Almueskolen. Ble ofte kalt "Sørsdalskolen" etter lærer Lars Eriksen Sørsdal. Seinere brukt som skoletannklinikk og lokaler for Skolefritidsordningen (SFO). Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Hus no.155 i Vestfossen (Omstedsgate 4Regulert til bevaring
39/33Arbeiderbolig oppført omkring 1890, visstnok av tømmermann Jørgen Bjerk, som var en av beboerne og som seinere ble eier. Huset fikk eternittkledning og nye vinduer omkring 1950. Opprinnelig bygseltomt under Fossesholm (39/33), men utskilt som egen eiendom. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
FossgataRegulert til bevaring
39/Selveierleiligheter bygd på begynnelsen av 1990-tallet. Utskilt fra gnr.39/56. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
FossgataRegulert til bevaring
39/Selveierleiligheter bygd på begynnelsen av 1990-tallet. Utskilt fra gnr.39/56. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase