Print Friendly, PDF & Email

Eiker Kulturminneregister
Gårdstun

Denne katalogen inneholder en oversikt over gårdstun som er registrert på Øvre- og Nedre Eiker, gruppert topografisk etter gårds- og bruksnummer.
Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

Volstad gårdstunRegistrert
42785Gårdstun med hovedbygning fra midten av 1700-tallet, bryggerhus og driftsbygninger fra 1900-tallet. Omfattende restaurering 2005-2007. Tunet er en del av kulturlandskapet "Aker-Smørgrav". Presentert som "Månedens kulturminne" oktober 2007.Digitalkart

Kildebase

SEFRAK
Nordre Foss gårdstun - Hus no.171 i Vestfossen Regulert til bevaring
39/3Gårdstun med hovedbygning, bryggerhus, låve, stabbur, smie og skjul. Hovedbygningen skal være fra midten av 1700-tallet, men fikk sin nåværende utforming omkring 1880. Utskilt fra hovedbølet Fossesholm i 1878 som arv til Olaus P. Foss, som var en aktiv industrigründer i Vestfossen på slutten av 1800-tallet. En rekke tomter i Vestfossen tilhørte bruket, men de fleste av disse ble skilt ut som selveiertomter tidlig på 1900-tallet. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart

Kildebase

SEFRAK
Fossesholm gårdstun Regulert til bevaring
39/9Gårdstun med hovedbygning, bryggerhus, stabbur og driftsbygning. Eiendommen ble utskilt fra Foss (39/1) som egen eiendom i 1884, og har siden tilhørt samme slekt. Bryggerhuset er visstnok flyttet fra plassen Ødegården under Fossesholm, som ifølge tradisjonen var bosted for «Halte-Birthe», som levde på 1700-tallet og er hovedperson i Maurits Hansens novelle «Halte-Birthe, eller Tapetfiguren paa Fossesholm». Stabburet og postkaret er fra 1800-tallet, mens de øvrige bygningene er nyere. Stabburet sto opprinnelig på tunet på hovedgården (39/4), men ble flyttet hit på 1970-tallet.Digitalkart

Kildebase

SEFRAK