Print Friendly, PDF & Email

Eiker Kulturminneregister

Kulturminner knyttet til industrivirksomhet

Denne katalogen inneholder en oversikt over faste kulturminner som er knyttet til industrivirksomhet på Øvre- og Nedre Eiker, gruppert etter type og topografisk etter gårds- og bruksnummer.

Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

 

Bryggerigården (Fossgata).Regulert til bevaring.
39/44Industribygg, oppført på 1880-tallet, etter at det opprinnelige bryggeriet brant i 1880. Bryggeriet var i periodevis drift fram til 1904, da et forsøk på å gjenoppta driften ble oppgitt. Eker dampsag & høvleri» drev husbygningsfabrikk en periode fra 1915, mens Eiker Trevarefabrikk holdt til i lokalene fra 1930- til 1950-tallet. Siden slutten av 1960-tallet har AS Kristensen Stålvare drevet sveiseverksted her. Den opprinnelige fabrikkbygningen er i store trekk uforandret, mens det er bygd til en nyere kontoravdeling. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
SEFRAK
Vestfossen Trævarefabrik (Fossgata).Regulert til bevaring .
39/33Fabrikk-og forretningsbygg, oppført 1915 av Vestfossen Trævarefabrik, på tomten etter Hus No.129 (også kalt "Røverborgen"). Brukt som trevarefabrikk fram til midten av 1970-tallet. Ombygd og restaurert i 1981 og deretter leid ut til postkontor og kioskdrift, seinere til helsestasjon og annen forretningsdrift. Tilhørte Foss (39/33), men utskilt som egen eiendom. Bygningen ligger innenfor området "Fosshaugen", som er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.Digitalkart
Kildebase
Masterenna.Registrert .
39/442Renne som var eid i fellesskap av sagbrukene ved Vestfossen og ble brukt til å fløte tømmer og bord forbi fossen. Den opprinnelige renna ble trolig bygd litt etter midten av 1700-tallet, men den er blitt fornyet flere ganger, seinest på begynnelsen av 1900-tallet. Nedre del av renna ble revet på midten av 1950-tallet, og den har siden ikke vært i bruk. Den øvre delen ble revet i 2003, men en mindre del er bevart som kulturminne og står ved inngangen til "Vestfos Bruget". Inngår i prosjektet "Det historiske Vestfossen".Digitalkart
Kildebase
Thornemølla.Registrert .
78/11; 78/16Fundament etter gryn-og siktemølle ved Hoenselva. Anlagt av kjøpmann Johan Fredrik Thorne, som var eier av Hoensbruket, i 1841. Kontinuerlig drift under ulike eiere, seinest under interessentskapet "A/S Øvre Hoens Mølle" i perioden 1902-1914. Dette er trolig de best bevarte restene fra de gamle møllebrukene på Øvre Eiker. Presentert som "Månedens kulturminne" i juni 2006. Inngår som en del av prosjektet "Kulturminner langs Hoenselva".Digitalkart
Kildebase
Hassel Jernverk .Registrert.
186/89Jernverk anlagt 1649, nedlagt omkring 1860. Omfatter gruveområde (på Modum) og flere tekniske anlegg, som spikerhammere, stangjernshammere, demninger, kullmiler m.m. Smelteovnen lå på gården Daler ved Skotselv. Skotselv grendeutvalg arbeider for å bevare de kulturminnene som er igjen etter jernverket. Presentert som "Månedens kulturminne" i juli 2007. Registrert som kulturminneprosjekt.Digitalkart
Kildebase