Print Friendly, PDF & Email


Eiker Kulturminneregister

Sundbakken

 

Sundbakken er en eldre betegnelse på bebyggelsen på Haug prestegårds grunn på sørsiden av sundstedet over Drammenselva. Etter at det kom bru over Drammenselva på 1850-tallet og jernbane i 1866, ble sentrum gradvis flyttet hit, og i dag brukes vanligvis navnet Hokksund også på dette området.

Bebyggelsen består vesentlig av bygninger fra 1900-tallet, men det står fortsatt igjen en del av den bebyggelsen som ble oppført i de første tiårene etter at jernbanen kom, samt innslag av villabebyggelse fra omkring 1900. En del bolighus fra før 1900 er også bevart, men de fleste av disse er sterkt modernisert.

 

Hokksund jernbanestasjon. Vedtaksfredet.
4001/2Stasjonsbygning oppført 1895 etter arkitekt Paul Armin Dues tegninger. Ifølge Riksantikvaren er stasjonsbygningen "et imponerende byggverk i mur som gir assosiasjoner til europeiske bypalasser fra renessansen, og tilhører de eldste og best bevarte bygningene på banestrekningen Drammen-Randsfjordbanen. Både interiør og eksteriør ble fredet i 2002. Presentert som "Månedens kulturminne" november 2007.Digitalkart Kildebase Askeladden SEFRAK