Print Friendly, PDF & Email

Sak nr. 122. Om elektrisitetsprisen på Nedre Eiker

Avfotografering og tilrettelegging:
Anne Gallefos Wiollertsen NE
02.09.2010

Stor vannføring ved Gravfos kraftstasjon 7. juni 1904. Foto fra Drammen energiverk/Eiker Arkiv.

 

Gravfos kraftstasjon 22. juni 1904. Foto fra Drammen energiverk/Eiker Arkiv.

 

Kabellegging over Drammenselva mellom Bragernes og Strømsø 21. august 1902. Foto fra Drammen energiverk/Eiker Arkiv.

 

Mjøndalen Cellulosefabrikk. I forgrunnen ligger tømmerlunner. Til høyre ses slagerhuset hvor tømmeret ble kappet i passe lengder. Videre ses syretånet, kokeriet og andre bygninger. Foto fra Per S. Hanssen/Eiker Arkiv.

 

 

Dette er et uttdrag fra Fylkestings-forhandlinger Buskerud Fylke ordinært møte 1931:

Nedre Eikers komm. Elektrisitetsverk.

                                      
                                Mjøndalen den 28. januar 1931.

Styret for Buskerud Elektrisitetsforsyning.

I desember måned ifjor blev der som bekjent med stortingsmann Aas som meglingsmann ført endel resultatløse forhandlinger i Oslo angaaende strømprisen på Nedre Eiker.

Under disse forhandlinger blev der fremholdt, at fylkesforsyningen var villig til at redusere sin avanse endel såfremt Drammens Elektristetsverk vilde redusere sin pris overfor fylket, mens paa den annen side Drammens Eleketrisitesverk påstod fylkets avanse altfor stor, og som følge herav var de uvillige til nogen reduksjon. Det blev videre under forhandlingene fremholdt, at fylket til andre kommuner leverer strøm på langt gusntigere vilkår enn til Nedre Eiker.

Disse fortvilede forhold med strømprisen var årsak til at A/S Mjøndalen cellulosefabrikk den 1ste juli 1930 ikke vilde oprette nogen kontrakt med oss om levering av strøm, likesom den under 15. oktober meddelte oss at bedriften så sig ikke forpliktet til å betale nogen strømavgift for det tidsrum da bedriften stod og følgelig heller ikke uttok nogen strøm. De foran nevnte forhold var også årsak til at bedriften blev stående i 4 uker lenger enn nødvendig til stor ulempe for arbeiderne og kommunen.
Vi stod da overfor et høist prekært forhold: På den ene side bedriften som nektet å betale noget under stansen, og på den annen side Drammens Elektrisitetsverks vegring bed å frafalle sitt riktignok kontraktsmessige krav på avgift også for den tid bedriften hadde stått, likesom fylket har den samme kontraktsmessige rett likeoverfor oss.
Jo lenger bedriften stod desværre blev forholdet, og vi fikk da istand en overenskomst med bedriften hvori denne forplikter sig til at betale strømavgift for en fjerdedel av den tid som stansen omfattet, likesom der blev en foreløpig ordning av prisspørsmålet til førstkommende 1. juli. Det tap som denne overenskomst innebærer vil – når man lægger en pris av kr. 90,00 til grunn og man fratrekker bedriftens tilskudd – utgjøre ca. kr. 12 500,00.

Det må være klart, at vårt verk ikke kan bære dette tap, men at det må helt overtas av fylkesforsyningen. Det er jo også fylket som direkte er skyld i at Nedre eiker er kommet op i disse forhold, likesom fylket setter oss i en uheldig særstilling ved at vi ikke kan få strøm av fylket paa likeså rimelige vilkår som de øvrige herreder. Som forholdene nu ligger an må derfor fylket innen 1. juli førstkommende skaffe oss ordnede forhold på Nedre eiker, da vi hverken kan eller vil fortsette med de nuværende og umulige tilstande. Vi må derfor kreve av fylkesforsyningen:
1. det tap som opstår på grunn av stansen ved Mjøndalen Cellulosefabrik bæres av fylket.
2. Prisen på elektrisk energi må reduseres til maksimum kr. 100,00 pr kW.-år, eller der leveres oss i likhet med andre kommuner så meget spillkraft året gjennem at vi kommer i en gjennemsnittspris som foran nevnt.

Kan ikke fylkesforsyningen imøtekomme dette, får den ta under alvorlig overveielse å trekke sig tilbake fra kratforsyningen på Nedre Eiker.

 

Ærbødigst
Nedre Eikers Komm. Elektrisitetsverk
Erl. Borgersen

Arbeidere ved Mjøndalen Cellulosefabrikk ca. 1950. F.v: Nr.1 Herman Gustavsen, nr. 2 Einar Kristiansen, nr. 3 Ole Eriksen, nr. 4 Severin Borgersen, nr. 5 Olaf Johnsen, nr. 6 Martin Aasen, nr. 9 Maurinius Rygh, nr. 10 Walther Borgersen, nr. 11 Nils Larsen. Foto fra Anne Hervik/Eiker Arkiv.