Print Friendly, PDF & Email

En erstatningssak fra 1907 –

da bilene så smått hadde begynte sin inntreden i landet…

Kong Chulalongkorn av Thailand og to prinser fotografert i Sam Eydes Mercedes i juli 1907. Eyde selv sitter bak rattet. Kongen beskriver Eydes måte å få hester til å flytte seg: Han brukte ikke hornet på bilen, men hadde en egen trompet.

Vi gjengir her innholdet i et brev fra Norsk Kraftaktieselskab – senere Norsk Hydro – til lensmannen i Nedre Eiker vedrørende den vederstyggelighet at en hest var blitt skremt av en automobil og som en følge av dette løp ut….

Christiania den 17. Decbr. 1907

Herr Lensmannen i Nedre Eiker

Vi tillader oss at forespørge, om De for os vil conferere med Joh. Skistad, der den 9. Okt. d.a. skal have faaet sine Klæder ødelagt ved at hans Hest blev ræd for Susen fra Automobil No. 61 og som følge heraf sprang ud.

Efter de Oplysninger, som vi har faaet gjennom de optagne Efterforskninger og Anmeldelser er det ganske paa det rene, at der med Hensyn til Kjørselen intet er at lægge Chaufføren tillast, idet det fuldstændigt er godtgjort, at han har kjørt meget forsigtigt. Det er derhos paa det rene, at Automobilen kjørte efter Skistad og overhovedet ikke kom i Høide med hans Vogn, da Hesten sprang ud.

 

Det indtrufne Uheld, at Skistads Hest blev ræd Automobilen, skyldes saaledes kun det rene Tilfælde, hvorfor selvfølgelig hverken Chauffør eller Selskab kan være ansvarlig. Selskabet kunde dog, af Hensyn til at Uheldet synes have rammet en mindre bemidlet Person, være villig til at yde ham nogen Godtgjørelse under Forudsætning af, at man med ham blev enig om et mindre Beløb, selvfølgelig uden at Selskabet derved vil have erkjendt eller vedtaget nogensomhelst Forpligtelse i denne anledning for det Tilfælde, at man ikke maatte komme overnes.

Det viser seg, at hverken Hest eller Vogn har lidt nogen skade, men at kun Skistads Klæder blev noget ramponeret. Som en passende Godtgjørelse herfor havde vi tænkt os 15-20 Kroner og vilde vi være Hr. Lensmannen taknemmelig, om De paa vore Vegne og for vor Regning vilde forhandle med Hr. Skistad.

Imødeseende Deres nærmere Meddelelse, om De paatager Dem Sagen og i tilfælde ogsaa Meddelelse om Utfaldet af deres Conferanse med ham, tegner

Ærbødigst
for Norsk Kraftaktieselskab
advokat Rygh

Påskrifter av lensmannen, for hånd:
19/12 Skistad trov.
20/12 Tilskr. Selskabet, skal ringe ham senere
2/12 Tilskr. Selskabet, Skistad erkl. sig tilfreda med 25 kr. For mit Arb. maa jeg vel have et par kroner.

Brevet fra Norsk Kraftaktieselskab til lensmannen i Nedre Eiker

 

Oversikt over biler og eiere. Som man ser eide Norsk Kraftaktieselskab to biler, nr. 61 og nr. 70.

Brevet fra Norsk Kraftaktieselskab til lensmannen i Nedre Eiker.

Oversikt over biler og eiere. Som man ser eide Norsk Kraftaktieselskab to biler, nr. 61 og nr. 70.