Print Friendly, PDF & Email

En familie av lærere fra Krekling

-en biografi om Andreas Hareide

Samlet inn fra forskjellige kilder av Jan M Keus, Grav
17.02.2004

Andreas Rasmus Eliassen Hareide er egtefødt paa gården Hjellane i Ullstein i Hareid Sogn, den 27.august 1855. Sønn av gaardbruger og fisker Elias Olsen Hareide og Marie Olsdatter. Døpt 16 sept 1855. Faddere: Ole Eliasson Hareide, Johannes Larsen Hareide, Andreas Olsen Hareide, Maria Rasmusdtr Gaareide og Martha Johannesdtr Haabakke.

Andreas Hareide tok lærerskole i Tromsø i perioden 1874-1876. I 1876 ble han lærer og organist på Gjerstad i Risør prestegjeld. Mellom 1877 og 1886 var han i Lunder, anneks til Norderhov. Etter 9 års arbeide på Lunder flyttet Hareide i 1886 til Fiskum.

Ved siden av sin skolegjerning har han deltatt med interesse i det kristelige ungdomsarbeide, og ledet et par sangkor samt orkester.

I Norsk Skoletidende nr 25 årgang 1911 skrives om Andreas:

Paa 25aarssdagen 1. juni holdt kredsens indvaanere fest for ham. En present, bestaaende av en større hængelampe og 6 sølvspiseskeer med inskription overraktes hædersgjesten. Hareide takket bevæget for gaven som han mottok som uttryk for den velvilje, fostaaelse og kjærlighet kredsen altid hadde vist ham under arbeidet. Skolestyrets formand, pastor Svendsen, frembar styrets hilsen og tak, derpaa talte fhv stortingsmand H. P. Rustand samt sogneprest Müller. Samtlige talere dvælte ved det dyglige og frugtbringende arbeide den avholdte lærer hadde nedlagt i skolens tjeneste i den lange tid av 25 aar og uttalte ønsket om at han endnu længe med usvækket kraft maa kunne fortsætte sin skolegjerning. Sognepresten oplæste indløpne lykkønskninger, blant hvilke ogsaa telegram fra fhv sogneprest til Fiskum Gudbrand Rømcke.
Hr Hareide er endnu trods sin 35-aarige virksomhet i skolen og sin alder av 55 aar en mand i fuld kraft og vigør og med usvækket interesse for sin gjerning.

Andreas Hareide (1855-1932), lærer ved Muggerud skole på Fiskum i perioden 1886-1925. Foto fra 1911. Ukjent fotograf

Muggerud skole ved Krekling på Fiskum. Skolen brukes i dag som grendehus. Foto: Jan M. Keus

Likeså har han vært en varm misjonsvenn, og medlem av menighetsrådet i Fiskum. Ved hans avgang ved fylte 70 år ble det holdt en vakker og stilfull fest for ham. Han ble overrakt gullur og kjede fra kretsen med takk for trofast virke i 39 år. Etter at han i 1925 sluttet på Krekling, bodde han til sin død i 1932 hos sin datter Selma.

Andreas innehar Kongens Fortjeneste Medalje.

I heftet «Skolen i Øvre Eiker gjennom 250 år» (1989) står det:
Den nye skolen i Bollerud ble bygd i 1900. Rundt 1900 hadde lærer Hareide småskolen i Bollerud. Han bodde selv på Muggerud skole og var lærer der også. Muggerud skole var bygd i 1881 på bygslet tomt fra gården Foterud. Den hadde bolig for læreren i den ene enden av bygningen. Ca 1885 kom Hareide som lærer til Muggerud. Folk fra kretsen opplyser at Hareide var lærer der i 40 år og han bodde på skolen med familien sin. Han hadde til og med kuer. I den perioden han var lærer på Bollerud gikk han den lange vegen til Bollerud annenhver dag. Da var det lærerinner som hadde småskolen på Muggerud. Navn her er Ragna Hoel og Selma Engset (hans datter). Det var over 20 elever på Muggerud skole mens Hareide var lærer. Da var det så fullt at de «nesten satt oppå ovnen» Hareide gikk av med pensjon i 1925. Høsten 1961 ble skolen nedlagt og elevene flyttet over til Darbu skolen.

I «Fiskum. En ældre Bondes Optegnelser» av 1912 skriver Morten P Rustand under avsnittet 70-71 om Klokkere og Lærere: «har været Lærer ved Muggerud Skole siden i 1886. I den samme Tid har han ogsaa været Organist ved Fiskum Kirke og i de senere Aar ogsaa Postaabner ved Krekling»

I samme bok, avsnitt 24 fortelles om Postaabnerier:
«da Jernbanen til Kongsberg blev færdig, oprettedes Høsten 1871 postaabneri paa Darbu Station, men ikke før i 80-Aarene blev det Postaabneri ved Krekling Station»

Under avsnitt om lærerlønn:
«Da fastskolene ble etablert i 1862 ble det ansatt 3 lærere i Fiskum krets. Kun seminarister kunne få stilling som lærer heretter. I tillegg til lønnen fikk lærerne også en kostholdgodtgjørelse. Den samlede lønnen fra kommunen ble da på 115 specidaler. Av amtet (fylket) fikk lærerne to alderstillegg, hvert på 18 specidaler, etter 10 og 20 års tjenestetid. En lærer som hadde begge alderstillegg fikk da 151 specidaler (604 kroner)per år og dette syntes man dengang var en god lønn.
Lærerlønnen ble etterhvert forhøyet. Kommunen forhøyet ukelønnen og fylket forhøyde alderstilleggene. I 80-årene bevilget også Stortinget 2 kroner per skoleuke som tilskudd til lærerlønnen. I 1909 forhøydes både ukelønnen og aldertilleggene, så en lærer med alle tre alderstillegg hadde omtrent 1400 kroner årlig for 36 storskoleuker à 36 timer».
(tilsvarer ca 39 kroner per uke)

Andreas ble gift 18 juli 1878 med Elise Severine Knutsdtr Aasen. Hun levde mellom 16.februar 1857 og 14.november 1938

Elise ofret seg helt for sitt hjem og sparte seg aldri. Hun var en god og trofast hustru, og en kjærlig mor, som ga barna sine den beste oppdragelse. Med sitt lyse sinn og varme hjertelag og sin store gjestfrihet vant hun mange venner. I henne hadde kirken og misjonen alltid en trofast venn og støtte.
Elise Hareide var medlem av misjonsforeningen i Fiskum.

Andreas

Andreas og Elise hadde 11 barn, hvorav 4 ble lærere.
Disse 4 er:
Selma Olufine Andreasdtr Hareide f.1884.
Hun var lærerinne i Øver Eiker.
Lovise Otilde Andreasdtr Hareide, 1888-1974.
Hun var lærerinne på Modum.
Dagny Valborg Andreasdtr Hareide,1895-1978.
Hun var lærerinne i Øver Eiker.
Marius Eugen Andreassen Hareide, f.1897.
Han var lærer i Tudal og Modum.

Elise