Print Friendly, PDF & Email

Eker pleiehjem.
En uhyggelig begivenhed.

Fremtiden,
6.desember 1906

     Paa Ekers pleiehjem er der ind-
lagt folk som ikke i alle dele er helt nor-
male. Disse mennesker kommer ikke ind
under gruppen af dem, hvis forsørgelse
er overtat af amtskommunen. Deres for-
sørgelse er en kommunal affære. Men
netop derfor blir deres forpleining ogsaa
mangelfuld. For at spare penge anbrin-
ges ofte barn og tullinger, syge og oldin-
ger paa et og samme pleiehjem. End-
videre anbringes folk der, som rettelig
hører hjemme paa en arbeidsanstalt.
Under saadanne omstændigheder kan
man ikke vente, at alt kan gaa med den
forønskede orden.
Nogen maa lide.
I de senere aar er der ved mange
kommunale pleiehjem rettet paa endel af
disse ulemper, men endnu hænger der
meget igjen.

Vi har faaet bekræftelse paa, at Ekers
pleiehjem har været hjemsøgt af for
styrrelse, som neppe helt kan lægges no-
gen enkelt tillast, men som maa skyldes
selve systemet med anbringelse af tullinger der
For en tid siden gav bestyreren
ordre til at nogle af hjemmets folk skulde
bære ind saa meget turnips, at budeien
skulde ha forsyning nok til over søndag.
Men da søndagen kom fandt bestyreren,
at turnipsen endnu laa paa akeren.
Bestyreren gav da paany ordre, at
endel af turnipsen skulde bæres ind, selv
om der var søndag. Blandt dem, som fik
denne ordre, var der en ved navn Hans
Petter Larsen. Han nægtet at bære ind
noget, idet han foregav, at han vilde gaa
til Kirke. Og saa gik han. Bestyreren
løb da foran ham, men Hans Petter gik
paa og vilde frem, hvorfor bestyreren tog
ham i nakken og slog ham i bakken.
Endelig fulgte saa Hans Petter med
bestyreren tilbage op i gaarden. Men
saa mødte der op en jente, som med en
kort lægtestump søgte at gaa løs paa be-
styreren. Og da Hans Petter støttet af
denne hjælp tog en staur i haanden, saa
greb bestyreren ham atter og slog ham i
bakken paa samme tid, som han ogsaa
brugte en lægtestump paa Hans Petter.
Bestyreren erkjender at han brugte
en kort lægtestump hvormed han gav Hans
Petter flere slag. Men det var bare til
selvforsvar paastod vedkommende bestyrer.
.

Vi skal ikke i denne forbindelse rette
nogen sterk anklage mod bestyreren, hvis
han virkelig maatte gribe til saadanne
midler som selvforsvar. Men vi tror det
kommunale tilsyn bør nærmere undersøge
sagen og forelægge det for offentligheden.
Desuden tror vi, at reglerne om
hvem der skal indlægges paa pleiehjemmet
bør revideres, thi har ikke bestyreren skyl-
den, saa maa man ad andre veie find
forebyggelsesmidler mod gjentagelser.
Faktum er imidlertid, at Hans Petter
Larsen kom til troværdige mænd paa Nedre
Eker nævnte søndag blodig og tilsølet saa
det var en gru.
Det er os meddelt, at Hans Petter
har henvendt sig til formanden i Nedre
Eker fattigstyre, Hr Hans Stenberg, men
uden at der – saavidt vides – er fore-
tat noget.
Her gjælder det imidlertid kanske
mindre at finde en enkelt strafskyldig.
Vedkommende fattigstyre paa Øvre og
Nedre Eker kan ikke forsvare at lade pleie-
hjemmet udarte til en almindelig arbeids-
anstalt. Om pleiehjemmet maa der vær-
nes i det alm. omdømme som om et
hjem. Mange fattige har alligevel
skræk nok for at komme did selv om saa
danne scenere ikke opføres der. Flere
sider af sagen i den retning maa op til
behandling.
Vi tror, at tiden er inde til en ad-
skillelse mellem pleiehjem og arbeidsan-
stalt, mellem pleiehjem og barnehjem,
mellem pleiehjem og sygehus.