Print Friendly, PDF & Email

Fra Solbergelven. – Et sted i utvikling.    
Solberg Spinderis store utvikling.

FREMTIDEN
BONDE- OG ARBEIDERBLAD
Drammen, lørdag 11. juli 1914.
:Tilrettelegging: Arne Temte
og Magne Grønvold NE
April 2023

Solberg Spinderi 1914. Tegning: Fremtiden[

Solberg Spinderi har foretat en større utvidelse, og i disse dage er de nye bygninger litt færdige. Der er bygget et nyt Væveri.. Den store prægtige fabrikbygning kan man se i forgrunden paa biledet. Desuten er spinderiet paabygget, og der er anskaffet nye maskiner. Man driver nu med prøvekjøring i væveriet. Der er ogsaa bygget et nyt farveri, og da den hele bedriften efter utvidelsen kommer i fuld drift vil den sandsynligvis maatte trænge ca. 300 arbeidere.Solbergelven vil paa denne maate bli et industrucenter av rang, og stedet vil straks faa en livligere karakter end før. Man merker allerede nu at Solbergelven er i sterk utvikling. Det er saaledes i den sidste tid solgt ikke saa faa byggetomter, og man kan derfor med det første vente en stor byggetrafik.
Solbergelven har været betragtet som et stille sted, en fredelig krok, helt ulikt det øvrige Nedre Eiker, hvor maskinduren er fremherskende. Jeg har altid synes noe godt om Solbergelven – maaske kommer det derav, at det er saa længe mellem hver gang jeg besøker stedet.

Adkomsten er jo ikke den letteste, ti Solbergelven nyder ikke godt av jernbanen. I denne henseende er den stedmoderlig behandlet mot de andre industricentrer i Nedre Eiker – Mjøndalen – Stenberg og Krokstadelven.

Det stille sted og den bortgjemte krok som den før har været blir Solbergelven ikke i fremtiden. Som ovenfor nævnt har Solberg fabrikker foretat betydelige utvidelser av arbeidsstyrken. Man vil vel derfor i den nærmeste tid fremover se mange nye arbeiderhjem reise sig under aasen, og Solbergelven vil begynde at konkurrere sterkt med de andre av bygdens «byer» i folketal.

Dette forutsætter igjen andre utvidelser. Folkeskolen, som nu ser svært liten ut vil antagelig straks komme til at vise sig for trang, og de forsamlingslokaler man har til sin raadighet maa nok ogsaa bygges større. Dette har alledede arbeiderforreningene været oppmerksom paa. Foreningens koselige forsamlingslokale utvides i disse dage, ja arbeidet er allererde paa det nærmeste færdig. Ovenfor ser man en tegning av huset. Det er tilbygget i længden, saa man faar plass til en stor scene. Dessuten skal hele lokalet pusse op, saa det kommer til at præssentere sig i en fornyet og vakker skikkelse naar høstens møter begynder.
I Solbergelven som alle andre steder har man sin elektricitetssak, men denne støter her paa usedvanlig mange hindringer, ser det ut til. Der har været nedsat flere komiteer for at utrede spørsmaalet, men like langt er man kommet.  For 3 aar siden nedsattes en komite, og for et aar tilbake blev den avlyst av en ny. Herredsstyret bevilget det nødvendige til sakkyndig assidstace. Komiteen bestaar av Arne Herstrøm, Kristiansen og lærer Hamarbøen. Man har ikke hørt synderlig til komiteen siden, og Solberelvens indvaanere faar altsaa vente paa elektrisk lys og kraft. Var det ikke paa tide at komiteen begynte at røre en smule paa sig.
Solbergelven har ogsaa sin stenindustri. De graa koselige svaberg deroppe i skogbrynet rives op, sprænges med dynamit og staalspet, og efterpaa ser man store røde saar. Det er ikke smukt, men det et nyttig. Det klinger fra feisel og bor hele dagen, og fjeld revner med dumpe drøn.

Jeg gik over disse trakter som snarest her om dagen. Folk svedet med høyet, og mange barbente fdriske feriebarn hadde det koselig i saatene. Fra den vakre løvtrækransede rævne i aasen sprutet Solbergelven frem, ikke meget imponerende. Men den svalet, og et stykke nede, hvor elven dannet en liten dam, hadde et snes av de ovenneævnte brune feriebarn indrettet sig det hyggelig. De badet, og lot vand og sol risle over kroppen.

Sjelden ser man en fabrik ligge saa idyllisk til som Solbergelvens væveri og spinderi. De høie lyse bygninger, har lubben løvskog rundt omkring, og i bakgrunden hæver aasen sig mørk og høi. En fabrik blir vakker i slike omgivelser.

Naar nu Solberelvens arbeiderantal vokser, rinder vel ogsaa bedre dage for organisationen. Arbeiderforeningen er utvidet! Den vil ta imot stedets arbeidere og forene dem til planmæssig virke for en bedre framtid.