Hans Strøm bruk, næringsveier og fabrikker

Fra Hans Strøms

Physisk=Oeconomisk Beskrivelse over Eger = Præstegiæld

§. 21. Om Brug, Næringsveie og Fabriqver side 207-209. Kiøbenhavn 1784.

 

”10) Til Fabriqver kan henregnes: 1) De her værende skiønne Gryn = og Sigte = Møller, efter hollandsk Facon meget vel og kunstig indrettede. En Mand ved Navn Peder Tyrholm, var den første, som foretog sig at indrette en saadan Gryn = Mølle, og reiste af den Aarsag til Holland, hvor Møllen første blev brugt og siden her opsad. Det ham derpaa meddeelte Kongel. Privilegium af 1737, forbød at oprette nogen anden Gryn = Mølle i Agershuus = Stift i 10 Aar. Det var derfor først 1747, Poul Røer fik Tilladelse at oprette en saadan paa Kongsberg, som skeede ved Holsteenske Arbeidere. 1756 fik Tyrholm et lige saadant Privilegium paa en Sigte = Mølle i 6 Aar, samt Frihed at indføre 800 Tønder Udenrigs Hvede. 1751 blev Godberg Poulsen forskreven fra Flensborg for at istandsætte Gryn = Møllen paa Kongsberg, som var bleven brystfældig Siden indrettede han adskillige Mølle = Værker ved Christiania, blant andet en Gryn = og Sigte Mølle, ikkun for 500 Rdlr., og dog i alle Maader lige saa god, som de forommeldte, der havde kostet hver 10000 Rdlr. Ved den dermed giorte Jndretning for at skille Kul = Ar og anden Ureenlighed fra, lærte man da først, at der af Norsk og Dansk Hvede kunde males ligesaa godt Meel, som det Engelske, og det samme som nu saa meget bedre til Pas, som Hvede = Meel paa samme Tid blev forbuden at udføres fra Engelland. Til alt dette betiente forbemeldte Hr. Poulsen sig af Norske Arbeidere, hvilke siden have giort mange Gryn = og Sigte = Møller efter samme Modelle, og med gandske maadelig Bekostning, saa man nu i dette Præstegield alene har hele 5 Stykker deraf. De Møllestene man betiener sig af til de ordinaire Møller eller Qværner, ere deels Trondhiems eller Sælboe, deels Dale = Qværner, som komme fra Guldbrands = Dalen af en lysere Steen = Art, og med finere Graniter end hine. Af udenlandske Møllestene gives ingen, som saavel søndermaler Havren, som disse Norske; men til finere Malning paa de forommeldte Gryn = og Sigte = Møller har man hidindtil for det meeste brugt de Rhinlandske Møllestene, som dog ere overmaade kostbare, hvorfor det geraader Hr. Poulsen til desto større Roes, at han længe siden ved Christiania har givet Anviisning paa en Granitsteen, som maler et besynderlig godt Hvede = Meel, og ligeledes Hr. Hicman, som nyelig har ladet Møllestene forfærdige af en endnu løsere og beqvemmere Granit = Art, ( den samme som jeg §. 5. har meldet om og holder for at være den franske Gytsteen,) og befundet den i alle Maader ligesaa god som den Rhinlandske. Holder dette Prøve, som jeg ei har Aarsag at tvivle om, og man her fik en Møllesteen = Fabrik, som Hr. Hichman virkelig har i Sinde at oprette, begriber vel enhver, at derved var noget anseeligt vundet, ei alene for Norge, men og Dannemark og Holsteen, hvor den kostbare Rhinlandske Steen aarlig kiøbes og forbruges i Mængde. 2) Et Sæbe = Syderie er og af Hr. Poulsen indrettet paa hans Gaard Møllenhof, og fra samme forsyner han disse Egne med god grøn Sæbe. Bemeldte Mand, som en god Mechanicus practicus har og for Sæbe = Syderiets Skyld anlagt 3) en Olie = Mølle, ligeledes meget god og vel indrettet. Dens store og paa kant staaende Møllesteene har han selv udhugget af Granit = Bierget ovenfor hans Gaard, ligesom han og for Olie = Møllen ved Christiania har givet Anslag paa en Granit = Art der i Egnen, der giver en langt bedre og varigere Møllesteen, end den man før brugte, der var en fra Holland hentet Kalk eller blaa Marmor = Art fra Jtalien. Til Møllenhofs olie Mølle, og den ved Christiania, anskaffer Stiftet aarlig omtrent 1000 Tønder Linfrøe, og forsynes dermod med Olie og Olie = Kager, som meget bruges til Foder for Kreaturene, og bestaar af det, som bliver tilbage af Linfrøet, naar Olien er udpresset. 4) En god Valke og Stampe = Mølle er her og, den ene for Klæde og Vadmel, den anden for Skind. Den første gjør nu omstunder god Tieneste, da der i de fleste Bønder = Huse forfærdiges smukke Klædevare til eget Brug.”

*********

Her ovenfor i teksten henvises det til §.5. ( side 46) hvor det blant annet står som følger ”J Fieldet ovenfor Møllenhof falder en graa grovkornig Granit, som Hr. Poulsen har betient sig af til Møllesteene for sin Olie = Mølle, hvilke ere ulige bedre og varigere end de kalkartede Marmorsteene, man tilforn kiøbte fra Holland, og siden har man paa Blaafarve = Værket ladet Møllesteene forfærdige af samme Steen = Art. ”