Print Friendly, PDF & Email

Haugsund bro brændt

Skyldes branden en cigarstump?
Færgeforbindelse oprettet.

FREMTIDEN
BONDE- OG ARBEIDERBLAD
Mandag 28. juni 1915.
Tilrettelegging: Arne Temte
og Magne Grønvold NE
November 2023

 

Ny jernbro til 200.000 – 300.000 kr.

​Den gamle vakre bro over Drammenselven ved Haugsund er blit ødelagt av brand igaar kveld. Ilden begynte ved ½ 7-tiden i den nordlige del nærmest Haugsund og forplantet sig med rivende hurtighet i det knusktørre træverk. Slukningsmandskap og sprøiter kom straks tilstede saavel fra Hougsund som fra Vestfossen og Hellefoss, og der blev pumpet vand fra elven av alle kræfter. Tilslut lykkedes det at redde omtrent halvdelen av broen, derved at man fik hugget den av paa midten, saa at ilden ikke fik forplantet sig videre.

De brændte planker faldt ned i vandet og seilet som blussende St. Hansbaal nedover elven. Enkelte havnet like ved Stenberg. Garver Braathens hus som ligger like ved blev flere ganger antændt, men det lyktes heldigvis at hindre ilden at brede sig. Det er bare stenpillarene som nu staar igjen av broens nordre del. Branden raste i flere timer og da den utpaa natten var begrænset, var broforbindelsen fuldstændig ødelagt og Haugsunds Kommunikationer var med et slag sat 50 – 60 aar tilbake i tiden. Færgeforbindelse blev oprettet allerede igaaraften, men med den store trafik som der er over elven vil det naturligvis volde store ulemper. Den sørgelige brand skyldes antagelig forbipasserende som i vørsløshet har kastet fra sig en brændende cigarstump eller en fyrstikke. Telefon- og telegraflinjer blev som følge av branden ødelagt.

Hvem skal bære skaden?

Broen var ikke asurert.

Forbindelsesleddet over elven for hovedveien fra Drammen til Kongsberg. Vedlikeholdet besørges av amtsveikassen, saa den maa formentlig alfald foreløpig dække utgifttene ved gjenopførelsen; hvorvidt der senere vil bli søkt refusion av staten og kommunen vil senere bli avgjort.

Broen var efter hvad vi har bragt i erfaring ikke assureret, hvad der for øvrig heller ikke skal være tilfældet med andre broer tilhørende det offentlige, idet risikoen for brand ansees saa forsvindende liten at assurancen ikke lønner sig.

Lit historik.

Den første «buehængebro» i Norge.

I jubilæumsboken «Eker» finder vi følgende interessante fakta om broens tilblivelseshistorie: Allerede i 1842 rettet Ekers formandskap en henvendelse til amtformannskapet om at faa undersøkt mulighetene for anlæg av broen ved Haugsund.  Saken blev utsat. Vaaren 1845 foreslog Simen Berg, at Ekers kommune skulde anstille saadan undersøkelse for egen regning. I repræsentantskapet blev denne gang saken utsat. Ordføreren bragte den imidlertid fram i amtstinget, og nu blev der bevilget 100 spd til undersøkelse. Da dette beløp var utilstrækkelig, bevilget Ekers kommune hvad der videre maatte trænges. Ved amtformandskapets beslutning av 7. juni 1848 blev det endelig bestemt, at broen skulde bygges, paa betingelse av at Ekers kommune overtok at skaffe sten til brokarene, fyldesten og grusfyld, foreta den nødvendige utgravning for stikrender og sætte broen i forbindelse med hovedveien paa begge sider av elven.  30. juli samme aar bevilget Eker kommune det nødvendige materiale fremkjørt. Vaaren 1850 begynte broarbeidet med utgravning til brokarret paa elvens østside. Stenkarrene blev først ferdig i 1851, saa man kan ikke si at arbeidet blev forceret. Leveringen av alt trævirke blev ved amtets licitasjon overdrat Peter A. Elster for 4380 spd. Ved senere blev det 4520 spd. 10 skilling. Hele broens kostende var anslaat til 14.500 spd.  

Haugsund bro er en saakaldt «buehængebro» efter konstruktion av ingeniørløitnant Bergh, og er den første bro av det slag i Norge. Byggmester Malling i Kristiania har sammen med Bergh utarbeidet detaljtegningene. Arbeidet blev ikke sat bort paa akkord. Amtmand G. P. Blom uttalte i anledning forslag herom: «Det er aldeles uforsvarlig at lade arbeidet ske ved licitation. Det er den første bro, der her til lands er bygget efter denne konstruktion, og det ber saaledes ingen, som har erfaring om dens bygning; der udfordres en teknisk kyndighet, der ikke haves hos almindelige entreprenører. Konstrultionen udfordres en saa nøiaktig udførelse, at enhver afvigelse herfra kan medføre broens tilintetgjørelse. Der vil maaske ikke mangle paa licitanter, som hadde dristighed nok; i haab om fordel, at paatage sig et arbeide, de ikke forstaa; men det offentlige kan ikke være tjent med at faa slet arbeide for dyr betaling, og en kaution for en saadan sum, der vilde være tilstrækkelig til at dække kommunens tab ved et mislykket arbeide, vil neppe kunne skaffes.» Arbeidet blev igangsat for amtets regning under ledelse av tømmermester Bjørn Olsen i Drammen. Byggmester Malling var overtilsynsmand, A. M. Barth var kasserer og som tilsynskomite blev opnævnt Borger Hoen, John H. Aass og Peder T. Dramdal. Broen blev bygget i løpet av 1852 og 53 og kostet fuldt færdig 14.162 spd. – 56648 kroner og blev altsaa 1852 kroner billigere end anslaat.

Broen er 192 meter lang og 4,85 meter bred. Det bestaar av 10 spænd. Trævirket var av finfint tømmer. Den er nemlig bygget av tyriplanker der som bekjendt er særdeles holdbare. Det var meningen, at man til jubilæumsutstillingen i fjor skulde faat en miniaturutgave av broen, men det blev der ikke tid til. Ved Kristiania tekniske skole er der imidlertid en fuldt nøiaktig miniutgave av broen.

Fra Haugsund

I dag

har amtsingeniøren, amtmanden og telegrafbestyrer Aarstad beset forholdene nærmere. En hel del telefonarbeidere er gaat igangt med at strække provisoriske telefon- og telegraflinjer over elven. I alt skal 16 telefonlinjer og 8 telegraflinjer være blit ødelagt. Det gjælder forbindelsen Kongsberg – Notodden – Numedal m. v. Alt hvad Haugsund eier av baater er i dag tat i bruk for at besørge trafikken. Som følge av branden er veien fra Mjøndalen til Haugsund tillatt aapnet for automobiltrafik og al kjøring vil saaledes bli dirigert over Mjøndalens bro.

Ny jernbro.

Hokksund 1922. Foto; Carl Normann, Hamar

Efter forlydende vil der nu bli spørsmaal om at bygge en ny jernbro over elven istedenfor den brændte træbro. Det er naturligvis et arbeide som baade blir kostbart og langvarig. I mellemtiden vil trafikken bli opretholdt ved færger som i «gamle dager». Amtsingeniøren som vi i midddags har talt med efter hans tilbakekomst fra Haugsand oplyser paa vor forespøsel, at en ny jernbro vil komme til at koste 2 – 300.000 kroner, og den vil først kunne bli ferdig om etpar aar.

Hokksund parti ved broen 1922. Foto; Carl Norman, Hamar

Den midlertidige trafik vil bli opretholdt ved en større færge ved det gamle sund i Haugsund. Hvad tid færgen kunde bli anskaffet kunde han ikke oplyse noget om. Muligens man kunde faa leiet en og muligens den maatte bestilles hos en baatbygger. Gjennemgangstrafikken vilde imidlertid ske om Mjøndalens bro, og nogen større kjøretrafik ved sundstedet i Haugsund antok han ikke der var nødvendighet for.  Varerne maatte for den væsentligste del kunne fragtes over i baat.

– Det var en sørgelig brand dette, hr. amtsingeniør.

– Ja, det er sikkert. Den gamle bro var av saa udmærked materialer at den vilde kunnet staa i meget lang tid endnu.

—–