Print Friendly, PDF & Email

Flere hundre hyllemeter med lokalhistorie bevares

«Månedens kulturminne» (Mai 2007)
Tekst: Bent Ek
01.05.2007
     

Riksarkivet og Statsarkivene tar vare på enorme arkiver fra statlige etater og embetsmenn, og gjennom ordningen med Interkommunalt Arkiv (IKA Kongsberg) har også kommunearkivet blitt tilgjengelig for publikum. Det blir altså bevart svært mye dokumentasjon om hva som skjer i offentlig sektor. Når det gjelder arkiver etter private bedrifter og institusjoner, er situasjonen en helt annen. Arkivloven gir ikke noe pålegg om at slike arkiver skal bevares, og det er opp til hver enkelt arkivinstitusjon og hver enkelt kommune om en vil bruke tid og ressurser på dette.

Øvre Eiker har på mange måter vært en foregangskommune når det gjelder å ta vare på slike arkiver. Alt på 1980-tallet sørget kulturkontoret og Historielaget for at arkivene fra Vestfos Cellulosefabrik og Skotselv Cellulosefabrik havnet i kjelleren på Rådhuset istedenfor på søpledynga, og seinere har også lag og foreninger i bygda blitt invitert til å oppbevare gamle arkiver her.

I 2003 ble Eiker Arkiv opprettet, blant annet for å ta vare på disse arkivene og for å samle inn nye. Dessverre mangler vi fortsatt plass til å lagre store mengder arkivmateriale på en forsvarlig måte, så noen systematisk innsamling av privatarkiver har foreløpig ikke kommet i gang. Da A/S Hellefoss tok kontakt og ga beskjed om at hele arkivet måtte flyttes innen 1.mai, greide vi imidlertid å finne en løsning på dette.

Bakgrunnen for denne redningsaksjonen er at bedriften nå har solgt alle eiendommer som ikke er direkte knyttet til fabrikkdriften, deriblant den gamle kontorbygningen, som de siste tiårene har vært brukt som bolig for ansatte. Men i kjelleren har det gamle arkivet blitt stående igjen. 1.mai overtok ny eier, og dermed måtte arkivet ut. Heldigvis valgte ikke A/S Hellefoss den enkleste løsningen, som ville ha vært å kjøre alt sammen til Mile fyllplass. Ledelsen tok kontakt med Statsarkivet på Kongsberg, som igjen varslet Eiker Arkiv. Statsarkivet hadde ikke kapasitet til å ta imot et så stort privatarkiv, så etter en befaring sammen med Kjell Kleivane fra Statsarkivet, ble konklusjonen at kommunen inntil videre oppbevarer også dette arkivet, på samme måte som materialet fra Vestfos og Skotselv.

A/S Hellefos stilte opp med folk til å utføre flyttingen. Egil Dahlmann, Ednen Kuralay og Harald Bakkane var blant dem som tok i et tak for å berge kulturarven.

Kontorbygningen ble oppført i 1917, da administrasjonen flyttet sammen med papirfabrikken fra Holmen i Drammen til Hellefoss ved Hokksund. Arkivet har hele tiden blitt oppbevart i kjelleren , men i løpet av noen dager i slutten av april ble det flyttet. Under kan Lasse Vaarala konstatere at kjelleren snart er tømt.

Eiendomssjef Frode Bolstad var positiv til dette, og i kjelleren på Rådhuset fant vaktmester Rolf Hæg et rom med etterlatenskaper etter E-verket. Øvre Eiker Energi stilte opp og ryddet rommet i en fart, og i løpet av 3-4 dager i slutten av april ble rundt 300 hyllemeter med gamle arkiver flyttet fra den gamle kontorbygningen og ned til Rådhuset. Eiker Arkiv tok seg av flyttingen, godt assistert av en del ansatte ved A/S Hellefoss, som bedriften stilte til disposisjon sammen med bil og tilhenger. Rundt 100 ble utført, og flyttingen forløp uten problemer.

Det er neppe tilfeldig at A/S Hellefoss er opptatt av historien, i og med at den er kommunens eldste industribedrift. Hellefos Træsliberi ble startet i 1889, og i 1898 fusjonerte den med Holmen Papirfabrik i Drammen til A/S Holmen-Hellefos. I 1898 ble hundreårsjubileet feiret, den gang under navnet Borregaard-Hellefos, og i den anledning ble det utgitt en fyldig jubileumsbok. Den bygger i stor grad på det arkivmaterialet som nå er flyttet, men forfatteren forsikrer at det finnes mye interessant stoff i arkivet som det ikke var plass til i boka eller som det ikke var tid til å gjennomgå. Nå blir materialet tatt vare på, slik at det kan brukes i framtida av nye historikere med nye innfallsvinkler og problemstillinger.

Inntil videre ligger Hellefos-arkivet trygt i kjelleren på Rådhuset i Øvre Eiker, vegg i vegg med arkivene fra Vestfos Cellulosefabrik og Skotselv Cellulosefabrik. Men arkivene er ikke katalogisert eller tilgjengelige for publikum. Hvem er det som til syvende og siste skal ta ansvar for at dette skjer? Det er et spørsmål som fortsatt ikke er avklart.

Bent Ek kjenner Hellefos-arkivet godt fra før, i og med at det var han som skrev jubileumsboka i 1998. Som leder for Eiker Arkiv fikk han ti år seinere ansvaret for å flytte arkivet til trygge lokaler i Rådhuset.

Mye av treforedlingsbedriftens lange og spennende historie blir presentert i boka som ble utgitt i forbindelse med hundreårsjubileet i 1998. Nå er «Fabrikken ved Hellefossen» lagt ut på Eiker Digitale Bibliotek.