Print Friendly, PDF & Email

«Kjærlighetsstien» – den gamle hulveien ved Hoen

«Månedens kulturminne» (Juli 2008)
Tekst og foto: Bent Ek
01.07.2008

Ved Hoen-gårdene rett nord for Hokksund sentrum finner vi spor etter en av de eldste veiene på Eiker. Det er en såkalt «hulvei», en eldgammel vei som har oppstått av seg selv ved at folk og dyr har tråkket der opp gjennom århundrene. Slike veier regnes som viktige fornminner, og der er automatisk fredet etter Kulturminneloven.

Opprinnelig har nok denne veien gått hele veien fra Kattsund, der Hoenselva løper ut i Storelva (Drammenselva), og opp til Øvre Hoen. Derfra har den kanskje fortsatt videre til andre gårder. I dag er det bare to korte strekninger som er bevart. Den nedre delen starter ved Helelfossveien, ved den gamle plassen Evjen, og går opp til jernbanelinja. Den øvre delen starter like ved gårdstunet på Øvre Hoen og fortsetter østover drøyt hundre meter. Mellom disse to veistumpene går det nå en grusvei. På kartet nedenfor er de bevarte hulveien tegnet inn med rød strek, mens den stiplede røde streken viser grusveien, som er den sannsynlige traseen for den gamle ferdselsveien.

 

I motsetning til anlagte veier, er det ingen grøfter som leder bort vannet. Ved kraftige regnskyll renner derfor vannet langs hulveien og bidrar til å hule den ut enda dypere. En hulvei egner seg derfor ikke til vogntransport, siden veien får en U-form. Veien ved Hoen er imidlertid blitt rettet ut flere steder i seinere tid, slik at det skulle gå an å kjøre der med vogn.

«Bunnen varierer fra å være flat til mer avrundet. Det ser derfor ut som om veien har blitt utvidet og utbedret for å kunne kjøres i med traktor. Flere steder er de skrå kantene avrettet nederst. Det er på denne bakgrunn vanskelig å fastslå at dette er en hulvei opprinnelig, men den dype nedskjæringen i terrenget, og dens sammenheng med gården sannsynliggjør dette.» Dette skriver Riksantikvaren i sin registrering av hulveien ved Hoen.
 
Denne veien har nok vært ganske sentral for folk som bodde i Hokksund-området i gamle dager. Ved Øvre Hoen var det møller og sagbruk, og eierne av sagbrukene hentet tømmer fra Storelva. Rett ved utløpet av Hoenselva var også det gamle sundstedet, der folk i uminnelige tider har krysset Storelva, og herfra gikk det nok også en ferdselsvei langs elva, mot Sundbakken og Haug kirke. Seinere kom det nye og større veier, beregnet på hestekjøretøyer og etter hvert biltrafikk. Den gamle hulveien ble nok mest brukt av beboerne på Hoen-gårdene og de mange husmannsplassene i området.
 
Hulveier av denne typen har det nok vært mange av på Eiker, men bare noen få er igjen. Spesielt er det uvanlig at slike veier finnes så nær tettbebyggelsen. Folk i Hokksund og Røren-området bruker stadig denne gamle ferdselsveien når de går tur. På folkemunne kalles den for «Kjærlighetsstien», så det er nok mange som har gode minner herfra!

Bildet viser et parti av hulveien rett ved Øvre Hoen. Et planlagt boligområde vil få denne delen av hulveien som nærmeste nabo.

Fra den nederste delen av hulveien, rett ved den gamle boplassen Evjen.