Print Friendly, PDF & Email

«Beboerne paa Ulverud Grund»

er en del av dokumentene som ble funnet på Ulverud gård i Solbergelva (1998). Dokumentene utgjorde en del av fyllmassen og isolasjonen på loftet. Dette dokumentet er transkribert av Eiker Arkiv v/Kari Bergan Røren. Listen presenteres uten ansvar for feil eller mangler.

1822
Beboerne paa Ulverud Grund.
a) Niels Olsen Braaten, beboer og bruger der paa Pladsen paa Levetid, uden Afgift, men pligter at arbeide med 16s daglig paa min Kost. Han har fridt Brænde af Vindfald og Tørgran o selv vedligeholder han husene der tilhører Gaarden.
Død i sommeren 1840, men bruges af Enken uden Afgift til hendes død, hvoefter Sønnen tilsvare huserne overlades med 250 Spd, der betales med 10 Spd aarlig, og af Pladsen ligeledes aarligen 10 Spd – herpaa er til 13. April 1844 betalt 30 Spd de resterende 20 Spd eer den 5. Marti 1849 overdragen til min Søn, der oppebære disse husene af Christen Ollesen, der nu skal bruge Pladsen imod at besørge konen Barbro til hendes død. –
der endte af 1852 –

1822
b) Erich Erichsen, bruger Pladsen Winæs Moen, mod aarlig Afgift 10 Spd, har ei Brænde eller videre Rettigheder. Husene tilhører Ulverud, og vedligeholdes af dets Eier – betalt for Aaret 1836 do 1837 – 1838 har han til mit Brug afstaaet den halve Myr, og hvorfor ham godtgjøres i Afgiften 3 Spd.
1840 solgt Pladsen for 300, hvorpaa betalt 50 Spd for øvrige, der betales med 20 Spd aarlig, udstæd Pantebrev, der forrentes. Pantebrevet aflæst.

1824
c) Otter Christensen, beboer husene i Møllepladsen, uden Afgift, har Ruskebrænde i Skoven og intet videre, men dagligt Arbeide mod 18s daglig om Sommeren og 12s om Vinteren.
1833
blev Otter tilladt at opføre Vaaningshuus paa at han paa egen, Kones og Børnes Levetd overladt Jordstykket, der er afstubbet og beliggend Ligeved for Braaten, mod der af aarlig at præstere paa egen Kost – 4 Slaattedage
2 Høstdage
4 Vinterdage og
2 Vaardage
tilsammen 12 dage i alt efter
een med ham oprettet Brugs Contract.
1835 præsteret 4 Vinterdage, 2 Vaardage samt 4 Slaatedage 2 Høstdage
1836 do 4 Vinterdage, 2 Vaardage, 4 Slaat, 2 Høst
1837 ligeledes 1838 ligeledes 1839 ligeledes 40 ligeledes 1841 præsteret 1842 ligeledes.
Overgaaet til Modal
1829
d) Mari Erichsdatter, har bygget egen Vaaning i Sundløkken, og indhægnet en Havn, hvoraf svares aarlig efter oprettet fæsteseddel 12 arbeidsdage
1830 præsteret for dette Aar
1831 tillagt 1 Jordstykke, der gaaer op til Veien og derfor præsteres aarlig 10 Arbeidsdage paa min Kost – præsteret
1832 præsteret 22 dage –
1833 til Juli 27 – præsteret 13 dage – de 11 dage –
1834 præsteret med Ljoe af 8 ¼ Slaaten 6 dage Skur 7 ¾ = 22 dage
1835 – ligeledes det fulde Antal
1836 – ligeledes –
1837 – do
1838 og 39 ligeledes 40 ligeledes
Død i April 1841, men huset gi at til Brodersønnen Erich Erichsen, der yder hendes Rettighed og Pligt.
Overgaaet ved Gaardens Salg til min Søn

1829
e) Peder Knudsen sadelmager, bygget egne Huus i Souvebraaten, hvortil 1 trekantet stykke Jord, efter oprettet Fæsteseddel og svare aarlig 6 Slaatedage paa hans Kost.
1830 præsteret 6 dage
Leiet / Enetage Kakkelovn med aarlig 2 arbeidsdage – bet for Kak – betalt Ovnen og hans Eiendom.
1832 præstert 6 Slaatedage
1833 – ligeledes –
1834 – ligeledes –
1835 – 1836 præsteret, 1837 ligeledes 1838 og 39
død i Octb 1839 og Tomten overdraget Svigersønnen Ole Johnsen mot lige Afgift. 1840 præsteret 1841 ligeledes d1842
Overgaaet til min Søn.

1829
f) Niels Hansen Solberg der er overladt Byggetomt ved Maskinhuset, eier selv husene og svarer efter Kontract aarlig 12 Arbeidsdage nemlig 4 Vinterdage, 2 Høst, 2 Vaar og 4 dage i Slaatten, alle paa egen Kost.
1830 præsteret 2 dage, 3 Slaatedage og 2 Høstdage, 4 Vinterdage
1831 præsteret 2 Vaardage, 4 Slaatedage, 2 Hæstdage og 4 Vinterdage og
1832 præsteret 2 Vaardage, 4 Slaatedage ligeledes de fulde aarlige Dage
1833 – 2 Vaardage, – 4 Slaatedage præsteret Kosten
1834 – 2 d—-«—– – 4 ——«—– 2 Høstdage, 2 Vinterdage
1835 – 4 Vinter – 2 Vaardage, 4 Slaatedage, 2 Høstdage
1836 – Præsteret 2 Vinterdage, 2 Vaardage, 4 Slaatedage, 2 Høstdage
1837 – Præsteret
1838 – Ligeledes
1839 – Ligeledes
1840 – Ligeledes
1841 – do
1842 – do
Overgaaet til Modal ?

1829
g) Christian Nielsen, eier egen Huse og svarer efter Fæsteseddel aarlig 6 Slaatedage paa egen Kost.
1830 præsteret 2 dage og betalt 4 dage 1831 – præsteret
Til Leie / Kakkelovn og derfor 2 dage – bet.
for 1832 betalt Leien af Ovnen – betalt Ovnen
1832 præsteret 6 Slaatedage
1833 – dito – 6 do
1834 – Ligeledes
1835 – Ligeledes
1836 – Ligeledes
1837 – Ligeledes
1838 – Ligeledes
1839 – do
1840 – do Overladt af Niels Braatens Løkken, det nederste Hiørne, hvor af til Gaarden, efter Moderens død svarer 3 Arbeidsdage om Sommeren paa hans egen Kost, dette er paaletegnet
1841 – præsteret
Hans Brugskontrakt af 31.Mai 1842
Overgaaet ved Gaardens Salg til Modal.

h) Erich Nielsen er Aar 1832 overladt en Byggeland øverst i den ved Clemet værende Braate og begrændses i Nord af Giærdet, ligdeles Øst og Vest, men fra Sidste Kant med Giærde mot Bæbbæn, og i Øst ved en indenfor Giærdet staaende Gran, hvorfor fæsteren opfører en i lige Linner gaaende Giærde, hoostil engang for alle leværes Stav af min Skov, men intet Giærdefang, alt efter oprettet Kontrakt – Afgiften, der begynder næste Aars 14.April bestemmes til
4 Slaatedage, 2 dage Høst og 2 dage om Vaaren samt 4 om Vinteren, paa hans egen Kost
1833 – præsteret 4 Slaatedage, 2 Høstdage
1834 – do 4 do , 4 Vinterdage, 2 Vaardage, 2 Høstdage
1835 – do 4 Vinterdage, 2 Vaardage og 4 Slaatedage – 2 Høstdage
1836 – 4 Vinter 2 Vaar 2 Høstdage
1837 – ligeledes
1838 og 39 – ligeledes 1840 Ligeledes 1841 Ligeledes 1842 Ligeledes
Overgaaet til min Søn.

1837
i) Peder Gundersen Smed, forpaktet paa 10 Aar, den øvre Braaten, mellem Erich Nielsen og Niels Olsen, for 5 Spd aarlig holder selv Giærde vedlige og har Adgang mellem Gaarden og dens Havn.
for 1837 betalt, 1839 og 40 ligeledes, 1841 ligeledes
» 1838 betalt, 1839 bet. 1840 bet. 1842 betalt 1843 bet. 5 Spd 1844 bet. 5
1845 betalt 5 Sp betalt 5 Spd, som Rest og dermed denne forpagtning, som overdraget min Søn aldeles hævet.
Under 24 Juni 1837 bortfæstet til Cornelius Erichsen med nulevende Kone Ingeborg Steffensdatter paa deres fælleds Levetid, et Jordstykke udgiørende et Øe og beliggende i mellem Niels Solbergs og Otter Christensens Jordstykke hvoraf svares aarlig fra næste Aars Begyndelse 12 Arbeidsdage, nemlig 4 Vinter, 2 Vaaren, 4 Slaaten og 2 i Høstetiden paa egen Kost. Ingen Ret til Brænde, Havn eller Giærdefang.
1839 præsteret, 1840 præsteret, 1841 Ligelædes
1841 Novb.16, leiet 1 Enetage Kakkelovn, uden Rov
hvorfor aarlig 2 Maal Skuur.
Ovengaaet til min Søn.