Eiker Historielag (EH) – orienteringsskriv 18.11.2019

Som tidligere lovet vil du som medlem bli informert jevnlig om arbeidet i styret.

Du får nå oppdatert informasjon om følgende saker.

  • Prosessen når det gjelder overføring av eiendommer.
  • Forholdet til Buskerudmuseet (BM)
  • Bok om Fossesholm Herregård
  • Jul i Parken

Prosessen når det gjelder overføring av eiendommer. Saken gjelder som tidligere overføring av Historielagets eiendommer til Stiftelsen Fossesholm Herregård (SFH). Historielaget eier i dag alle eiendommer unntatt ny del av Låven og ny del av Steinfjøset, som begge eies av SFH. Det ble informert om dette i medlemsmøte på samme dag, rett etter årsmøtet. Styret har etter dette arbeidet videre med å skaffe kunnskap om saken. Det gjelder dagens forhold mellom EH og SFH, det gjelder hvilke rettsregler som gjelder, og hvilke fordeler / ulemper en overføring av eiendommene vil kunne ha. Vi har fått utredning fra jurister, vi har hatt flere kontakter med Stiftelsesstilsynet, og har hatt møte med SFHs revisor. Både styret i EH og styret i SFH har behandlet saken. I møte 13.11.2019 ble det fatta følgende vedtak:

1) Styret i SFH anmodes om å søke endring av vedtektene slik at verdiene i Stiftelsen Fossesholm skal overføres Eiker Historielag dersom stiftelsen oppløses.

2) Når Stiftelsestilsynets godkjenning foreligger, tas saken opp til endelig beslutning i styret. Deretter innkalles det til medlemsmøte, der det gis orientering om saken / vedtaket, og avhengig av styrets endelige beslutning, legges saken fram for årsmøtet i EH til endelig godkjenning.

Forholdet til Buskerudmuseet: Vi har helt fra januar hatt forhandlinger om ny leieavtale med Buskerudmuseet, basert på en standard leieavtale som gjelder alle eiere som leier ut eiendommer til BM. Forhandlingene har vært krevende, men vi har nå kommet til enighet, slik at BM også vil Fossesholm Herregård for en ny periode. De ansatte ved Fossesholm er som tidligere nevnt alle ansatt i BM.

Omorganisering i BM. Det er i skrivende stund ingen konklusjon på dette.

Bok om Fossesholm Herregård: I 2017 vedtok styret i EH å engasjere tidligere konservator i Drammen Museum, Einar Sørensen, til å samle Fossesholm Herregårds historie. Sørensen er en av de som har absolutt mest kunnskap om dette. Etter dette et det avgjort at EH ønsker å gi ut bok, med Sørensen som forfatter. Styret har valgt Pål Ødemark til leder i bokkomite, med Eldar Steen, Bent Ek, og Bjørn Kristoffersen som medlemmer. Ellen Pauline Steen tiltrer også komiteen etter behov. Boka er tenkt trykket i 500 eksemplarer, og planlegges utgitt høsten 2020. Vi jobber i disse dager med endelig finansiering av boka, som har en kostnadsramme på kr. 650.000.

Jul i Parken: Arrangeres i år lørdag 7.desember 2019 i Parken i Vestfossen Også i år vil Eiker Historielag / Barnas Historielag være til stede i arrangementet. Her vil årets utgave av Eikerminne være klart til salg. Vi håper mange av dere vil ta turen dit.

Markering av frigjøringen 1945: Styret arbeider med dette, og håper på samarbeid med flere foreninger, og begge kommuner som dette.

Hvis du har behov for ytterligere opplysninger, eller har innspill/ forslag til EHs aktiviteter / drift, kan du treffe meg på telefon 930 47 616.

Vennlig hilsen Stein Andersen, leder Eiker Historielag (Sign)