Print Friendly, PDF & Email

Mannen som førte den moderne treforedlingsindustri til Drammensvassdraget

en kort biografi om Jørgen Henrik Meinich (1820-1911)

av Øyvind Haugen
28. juni 2004

Jørgen Henrik Meinich ble født i Søndre Land 24. mars 1820. Han giftet seg 19. november 1847 med Claudine Birgitte Gulbranson. Etter å ha avlagt juridisk embetseksamen i desember 1845, tjenestegjorde han som sorenskriverfullmektig på Ringerike. Deretter var han en tid ansatt i Finansdepartementet, før han i 1853 trakk seg tilbake og bosatte seg på sin eiendom, Bjølsen ved Akerselven.

Den juridiske virksomheten måtte etter hvert vike for et stadig sterkere engasjement innen industrien. På Bjølsen anla Meinich i 1865 et lite tresliperi – Bjørsheim Træsliiberie – som var Norges andre i sitt slag. Tremassen ble hovedsakelig levert til Bentse Brug (Drewsen & Søn) som to år tidligere hadde brakt denne teknologien til Norge. Meinich var også medeier i Bentse Brug.

Jørgen Meinich ble tidlig en foregangsmann innen norsk treforedling. Høsten 1872 gikk han i kompaniskap med Harald Lyche, Abraham Simers Kiøsterud og Harald Heiberg fra Drammen som i 1856 hadde overtatt haugianernes Eker Papirmølle – i de tidligste tider kalt Den Eegerske Papiir Fabrique – på Fredfos ved Vestfossen i Øvre Eiker. Det viste seg snart at dette anlegget hadde ikke muligheter for utvidelse i særlig grad. Jørgen Meinich var en fremsynt mann som tidlig innså at dersom man ville drive det til noe innen treforedling var det av avgjørende betydning å skaffe seg kontroll over vannkraftressurser. Ved overtagelse av eiendommene Skredsvik og Ilaug ved Geithusfossen i Modum skaffet man seg både vannkraft og byggetomt for det som skulle komme til å bli Nordens første, moderne integrerte tresliperi og papirfabrikk. Selskapet Ekers og Giethuus Papirfabriker ble grunnlagt 19. mars 1873. Meinich ble valgt til ”Formand for Bestyrelsen”. Dette var utvilsomt rett mann på rett plass – og til riktig tid. Den nye fabrikken på Geithus produserte det første papirarket 20. desember 1876. Firmanavnet ble i februar 1879 forandret til A/S Drammenselvens Papirfabrikker. Meinich hadde vervet som styreformann til sin død.

Jørgen Henrik Meinich – hypotekbankdirektør og industrigründer.

 

 

I 1866 medvirket Meinich til opprettelsen av Agerselvens Brugseierforening og var gjennom de første 25 år foreningens formann. På foreningens vegne førte han forhandlingene med Nordmarkas eier, baron Wedel. Forhandlingene førte til at vannrettighetene ble overdratt til brukseierne som også medvirket til å sikre Kristianias økende behov for drikkevann.

Fra 1885 til 1908 var han direktør for Den Norske Hypotekforening. Han var medeier i Nydalens Compagnie der han ble valgt inn i direksjonen i 1868 og var direksjonens formann fra 1896 til sin død. Utover dette hadde Meinich verv i Selskabet for Norges Vel og Styrelsen for Norges Statsbaner. Han var medlem av herredsstyret i Aker og senere medlem av bystyret i Kristiania, men det var i treforedlingsindustrien han satte sine dypeste spor og Drammenselvens Papirfabrikker må betraktes som hans livsverk. Gjennom de 38 år han virket for bedriften utviklet den seg voldsomt. Anlegget på Vestfossen brant ned i 1878, mens fabrikken på Geithus fortsatt er i drift – under navnet Nordic Paper Geithus AS. Siste gang Meinich møtte i fabrikkens direksjon var 8. august 1911. Møtet fant sted på Geithus, og det heter at Meinich selv førte protokollen – som vanlig.

Jørgen Henrik Meinich ble 91½ år gammel. Han døde på Bjølsen 8. september 1911 og ble gravlagt i Vår Frelsers Gravlund i Kristiania.

«Eker & Gjethus Papirfabriker» – seinere kjent som Drammenselvens Papirfabriker eller Union Geithus – eksisterer fortsatt – nå under navnet «Nordic Paper».