Print Friendly, PDF & Email

Jørnseplassen under Bollerud

«Månedens kulturminne» (mai 2013)
Tekst: Bent Ek
01.05.2013

Gården Bollerud på Fiskum har hatt flere husmannsplasser. En av dem blir kalt Jørnseplassen, etter en av de siste beboerne skogsarbeider Jørgen Andersen. Nå har både åker og eng grodd igjen, men fortsatt finnes det grunnmurer etter både våningshus og uthus. Dem vil Bollerud Vel ha fram i lyset igjen i forbindelse med at det etableres en lokal kultursti her.

På 1860-tallet var det bare en eneste husmannsfamilie på Bollerud, og den bodde på Stranda nede ved Fiskumvannet. Rundt 1870 kom det imidlertid et par og slo seg ned på en plass høyt oppe i åsen, ovenfor gårdene. Det var Jørgen Andersen og Grete Henriksdatter og de to barna deres, Andreas og Marie. Det er uklart om det var dem som ryddet plassen eller om de tok opp igjen en av de gamle plassene som hadde vært dyrket tidligere – det siste er vel det mest sannsynlige. Uansett fikk plassen navn etter Jørgen, eller Jørn som det ble på Eikerdialekt. Den ble kjent som Jørnseplassen.

Jørn livnærte seg og familien som skogsarbeider, og på plassen dyrket de både korn, poteter og grønnsaker, og de hadde egen ku. Det må ha vært et liv i slit og nøysomhet, men i ei typisk jordbruksbygd som Eiker var omkring midten av 1800-tallet, var slike små plasser den eneste muligheten mange hadde for å overleve.

Grete Henriksdatter og Jørn Andersen bosatte seg på Bollerudeie omkring 1870, og de ble boende der til de døde, i henholdsvis 1908 og 1911. Tidligere hadde de blant annet bodd på en plass under Mastebogen, der barna Andreas og Marie ble født, og på en plass under Bolleruds nabogård Råen, bare noen hundre meter unna Jørnseplassen.

Kartet viser kulturminner under Bollerud og nabogårdene Gunhildrud, Baksteval, Skarrud og Kolkinn. Det har vært flere husmannsplasser på Bollerud opp gjennom tidene – i folketellingen for 1801 er det oppført hele fem husmenn under gården. Utover på 1800-tallet ble imidlertid gården delt i flere bruk, og antallet husmenn sank. Jørnseplassen var den siste av plassene der det bodde folk.

Ingen av de to barna giftet seg, men utenfor ekteskap fikk Marie en sønn, som ble døpt Julius. Han vokste også opp her på Jørnseplassen, sammen med moren, besteforeldrene og onkelen, som arbeidet i tømmerskogen sammen med faren.

Julius, som ble konfimert i 1901, reiste til Kristiania og vervet seg som soldat. Samme år døde Andreas. I 1908 døde Grete, og i 1911 døde Jørgen, mens han var på tømmerhogst på Gunhildrudsetra, 80 år gammel. Marie ble dermed boende igjen alene på Jørnseplassen. Det fortelles at hun mistet forstanden på sine eldre dager, og at hun til slutt ble hentet med bil av fattigvesenet.

I dag er restene av Jørnseplassen delvis overgrodd av busker og trær, men Bollerud Vel vil nå rydde området slik at disse kulturminnene kommer fram i dagens lys.