Print Friendly, PDF & Email

Kjas, mas og overdreven pengesløsing

Jul for hundre år siden

Tekst: Bent Ek
23.12.2007

 

 

Fråtsing, høyt pengeforbruk, mas og strev både natt og dag – det høres kanskje ut som en kritikk av julefeiringen i 2007. Et hjertesukk som sto i avisa i etterkant av julefeiringen i 1907 forteller imidlertid at dette var et aktuelt diskusjonstema alt dengangen. Folk brukte penger over evne uten å tenke på julas egentlige innhold.
 
Samtidig viser vi et omtrent like gammelt bilde, som er tatt utenfor Haugsund Handelslag i Storgata i Hokksund.

Vinterbilde fra Storgata i Hokksund, med Haugsund Handelslag i forgrunnen til høyre. Kortet er poststemplet 1907, samme år som Handelslaget startet. Legg merke til at flere av barna har ski på beina – et dagligdags framkomstmiddel vinterstid, selv i bygatene.

Øvre Eker. Julestria og Julen.

Saa er Julestriden over iaar ogsaa. Fester og Møder af alle Slags. Iaar var Julen svært kold, og derfor var det kanske noget mindre end vanligt af sammenkomster. Ungdomslagene havde jo sine sædvanlige, og paa Skolerne var det Juletrær. Men Julen gik i det Hele stille, hvad den mer og mer synes at gjøre hvert Aar. Igrunden er det før Jul, det er værste Striden. Da er det vistnok vel megen Strid. For igrunnen blir ikke Julen større, om vi stræver baade Nat og Dag de sidste Ugerne før Jul. Om Maaden var lidt mer den hverdagslige, kunde vel derfor Julen være lige stor og lige hyggelig. Som det nu er, blir det en ren Kappestrid om at lage til Jul. Og paa den Maaden tør det bli vel dyrt for mange. En betydelig Del kunde vist spares paa Julbudgettet, baade af Penge og Arbeide. Men da dette Budget vistnok sorterer under Kjøkkendepartementet, overlader jeg Budgetforelægget til de respective Chefer. Dog Gjør jeg udtrykkelig opmerksom paa, at det bør spares noget paa dette Budget, om jeg end nu finder at maatte give den Paategning: «Kan fortiden passere, dog uden Følger for Fremtiden.»
 

Drammens Tidende, 11/1-1908