Print Friendly, PDF & Email

Kjøpmannskalenderen 1946 for Øvre- og Nedre Eiker

Utarbeidelse: Frode Caspersen NE
Kilde: Kjøpmannskalenderen Norges Kjøpmenn, Buskerud Fylke 1946. Daniel Helset, red.
08.11.2014

Denne boka er vel ikke akkurat allemannseie, men den er ikke desto mindre et meget interessant bekjentskap. Her finnes nemlig en nærmere omtale av de som drev handel på Eiker i 1946. De fleste av de omtalte kjøpmenn etablerte sin forretningsvirksomhet på begynnelsen av 1900 -tallet, og flere av disse etableringene eksisterer fortsatt. Presentasjonen her er en direkte avskrift, så evt. feil og mangler følger med på kjøpet…

Redaktør Daniel Helset forklarer selv i forordet til boka om formålet med utgivelsen:

» Det er i de senere år utkommet en rekke verker omfattende de forskjellige yrker med personalia om yrkets utøvere osv.
Kjøpmannsstanden som utgjør et meget vesentlig og uunnværlig ledd i samfunnsmaskineriet, har hittil saknet et tilsvarende verk. Visstnok har tidligere liknende bøker også tidvis tatt med kjøpmenn, men noen samlet oversikt etter det system som er benyttet i dette verk har ikke foreligget.
Kjøpmannskalenderen presenterer kjøpmennene for hverandre og for publikum – stedets kjøpmenn, distriktets kjøpmenn og fylkets kjøpmenn, og så til slutt landets kjøpmenn. Vi sender hermed ut kalenderen for Buskerud fylke. Tidligere er sendt ut utgaven for Østfold fylke. Det er planen å fortsette med de øvrige fylker etter den vanlige offisielle rekkefølge til og med Finnmark.
Det viser seg praktisk for oversiktens skyld å ordne stoffet distriktsvis, hver by for seg og landdistriktene for seg. Boken inneholder også derfor til slutt et alfabetisk register over samtlige oppførte kjøpmenn, slik at en uten vanskelighet vil kunne finne fram.
For å skaffe de mest korrekte opplysninger om Buskerud fylke og dets økonomiske ryggrad, har vi valgt å la framstående menn i fylkets byer og bygder med inngående kjennskap til næringslivets forskjellige grener få ordet i korte oversiktsartikler.
Det har vært til stor nytte ved utarbeidelsen å kunne ha anledning til å disponere over det på forhånd rikholdige materiale som forelå bl. a. hos Kjøbmennenes Kreditforening, Norske Kjøbmend Forsikrings A.s og ikke minst forsikringsselskapets utmerkede forbindelser over hele fylket.
Vi takker samtlige foreninger, kjøpmannsforetagender og enkeltmenn – og ikke minst forfatterne av det innledende oversiktsartikler – for all velvillig medvirkning».

Oslo, mai 1946.                                                                                                       Red.

 

Velg kommune: