Print Friendly, PDF & Email

Kulturminner på Øvre Eiker
Hulvei ved Hoen

 

 

Hulveien ved Hoen, sommeren 2008 FOTO: Bent Ek

 

Lokalitet:   Hulvei ved Hoen
Kategori:  Fornminne
Underkategori: Veianlegg
Vernestatus:   Automatisk fredet
Gbnr.:   78/1; 78/2; 78/5; 78/33
UTM: 32 V 549940  6626691
Registreringer: Askeladden
  – lokalitet 64301

 

Søk i kildebasen
Søk litteratur om Hulveier

Historikk:
 
Hulvei av ukjent opprinnelse, trolig svært gammel. Dette må ha vært en viktig ferdselsvei mellom sundstedet ved Hokksund og gården Øvre Hoen, som må ha hatt en viktig posisjon i bygda i jernalder og vikingtid (jfr. Hoen-skatten). Muligens har den også gått videre til andre gårder i området Varlo og Røren. Seinere har den hatt betydning lokalt, blant annet i forbindelse med sagbruksdriften ved Øvre Hoen. Veien brukes fortsatt som tursti.
 
 
Beskrivelse:
 
Veien kan følges over en strekning på 800 meter, fra Øvre Hoen ned til Hellefossveien der Hoenselva løper ut i Drammenselva. Av dette er det to partier på rundt 125 meter i hver ende som er bevart som hulvei, mens resten i dag er nyere grusvei. I de bevarte delene varierer bunnen fra å være flat til mer avrundet. Flere steder er de skrå kantene avrettet nederst. Det er på denne bakgrunn vanskelig å fastslå AT dette er en hulvei opprinnelig, men den dype nedskjæringen i terrenget, og dens sammenheng med gården sannsynliggjør dette.
 
 
Litteratur:
 
www.eikerarkiv.no: Månedens kulturminne (01.07.2008)
 
 
 
Slik finner du fram:
 
Ta av fra E 134 mot Hokksund sentrum. I rundkjøringen 350 meter etter Haug kirke, følger en veien mot Skotselv ca.1,1 km til Eiker Mølle, der det er P-plass. Derfra fortsetter en på fortau/gangsti drøyt 200 meter langs bilveien til busslomme ved Øvre Hoen. Følg innkjørselen til en privatbolig. Hulveien tar av fra denne etter 10-15 meter.
Alternativ: Fortsett til Hokksund sentrum og ta av i rundkjøring ved bensinstasjonen (YX) inn Hellefossveien. Etter drøyt 600 meter er det P-plass for laksefiskere ved Hoenskaret. Følg innkjørselen til en privatbolig på oversiden av Hellefossveien. Hulveien tar av fra denne etter 10-15 meter.
Se kart

 

Kulturskilt:
Lokaliteten er ikke skiltet

Hulveien ved Hoen ligger rett nord/nordøst for sentrum av Hokksund. Den røde linjen marker de strekningene der hulveien er bevart, mens den stiplede linjen viser den traseen som hulveien sannsynligvis har fulgt. Dette er i dag grusvei, der det er mulig å gå til fots.

Registrert av: be
Dato: 15.08.2008