Print Friendly, PDF & Email

Kulturminneregister

Ferdselsveier

Denne katalogen inneholder en oversikt over gamle ferdselsveier i Øvre- og Nedre Eiker, gruppert etter type og topografisk etter gårds- og bruksnummer.

Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

Gamle Røkebergvei/Gamle Hornevei. Registrert.
10/2; 10/4; 11/3; 11/14; 11/15; 11/24; 23/1; 26/1; 26/2; 27/2; 27/5; 28/1; 29/2; 29/3; 30/1; 30/2; 32/1; 32/9; 32/13; 32/15; 35/10; 35/11; 35/24; 39/6; 39/5; 2066/1; 2067/1; 3001/1; Nedre EikerGammel ferdselsvei mellom Vestfossen og Mjøndalen. På strekningen mellom Sandholt og Røkeberg skole var to ulike traseer i bruk. Brukt som hovedvei fram til den nye veien ble anlagt på 1920-tallet, men store deler av veien har vært i alminnelig bruk helt fram til i dag. Det meste av veien er godt synlig. Registrert som ledd i kulturminneprosjektet "Gamle ferdselsveier".Digitalkart Kildebase
Hulvei ved Hoen.Registrert.
78/1; 78/2; 78/5; 78/33Dette må ha vært en viktig ferdselsvei mellom sundstedet ved Hokksund og gården Øvre Hoen, som må ha hatt en viktig posisjon i bygda i jernalder og vikingtid (jfr. Hoen-skatten). Veien kan følges over en strekning på 800 meter, fra Øvre Hoen ned til Hellefossveien der Hoenselva løper ut i Drammenselva.Digitalkart Kildebase
Ridevei langs Eikerns østside.Under registrering.
114/1; 114/2; 114/3; 114/4; 114;21; 115/4; 115/5; 115;42; 115/59; 1035/1; HofGammel ferdselsvei mellom Vestfossen og Eidsfoss. Brukt som gang-og ridevei fram til den moderne veien kom på 1920-30-tallet. Veien er registrert fra Østerud til Torrud i Hof kommune, mens strekningen fra Østerud til Vestfossen gjenstår. Store deler av veien er godt synlig. Registreres som ledd i kulturminneprosjektet "Gamle ferdselsveier".Digitalkart Kildebase
Ferdselsvei Muggerud-Sandsvær.Under registrering.
Gammel ferdselsvei, som kan følges fra Muggerud på Fiskum et godt stykke inn i Sandsvær (Kongsberg kommune). Veien er svært tydelig. Traseen er gått opp sammen med kjentmann, men er ikke registrert på kart. Registreres som ledd i kulturminneprosjektet "Gamle ferdselsveier".Digitalkart Kildebase
Ridevei ved Kofstad. Under registrering.
Gammel ferdselsvei på Fiskum. Veien går i retning nord-sør og har antagelig bundet sammen to eller flere veier i retning øst-vest mellom Eiker og Sandsvær. Strekningen fra Fiskumelva til Gamle Kongsbergvei er gått opp sammen med kjentmann, men er ikke registrert på kart. Registreres som ledd i kulturminneprosjektet "Gamle ferdselsveier".Digitalkart Kildebase
Stier og tråkk på Hagaøya. Registrert.
107/7; 107/9; 107/21; 107/25; 109/8; 109/10; 109/64; 110/20; 110/55; Nedre EikerDet finnes flere tydelige og mindre tydelige stier på øya. Disse danner naturlige ferdselsårer til og fra boplass, sommerfjøs og fløtningsvirksomhet. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya". Digitalkart Kildebase