Print Friendly, PDF & Email

Kulturminneregister
for Eiker

 

Denne katalogen inneholder en oversikt over faste kulturminner som er registrert i Øvre- og Nedre Eiker, gruppert etter kategori. Innenfor hver kategori er kulturminnene sortert topografisk etter gårds- og bruksnummer.

Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

 

Arkeologiske kulturminner (automatisk fredet)
Gravfelt og gravhauger
Arkeologiske funnsteder
Fangstanlegg
Bygdeborger
Hulveier
Andre arkeologiske kulturminner
Kulturlandskap
Jordbrukets kulturlandskap
Kulturlandskap i utmark
Andre kulturlandskap
Bygninger og bygningsruiner
Kirker og kirkegårder
Gårdstun
Tettsteder
Villabebyggelse
Bygninger i utmark
Andre bygninger
Teknisk-industrielle kulturminner
Kulturminner knyttet til bergverksdrift
Kulturminner knyttet til vassdragsregulering, kraftproduksjon og tømmerfløting
Kulturminner knyttet til industrivirksomhet
Andre teknisk-industrielle kulturminner
Kulturminner knyttet til samferdsel
Ferdselsveier
Bruer
Jernbane
Brygger og kaianlegg
Andre kulturminner knyttet til samferdsel
Biologiske kulturminner
Husdyrraser
Planter, frukt og bær
Andre biologiske kulturminner
Handlingsbårne kulturminner
Håndverktradisjoner
Mat-og husstelltradisjoner
Sang-, musikk- og dansetradisjoner
Talemålet
Andre handlingsbårne kulturminner
Andre kulturminner
Kulturminner knyttet til barneleik på Hagaøya
Stedsnavn
Stedsnavn er registrert i Eiker Stedsnavnregister