Print Friendly, PDF & Email

Kulturminneregistreringsprosjektet i Nedre Eiker kommune

 
Tekst og fotos: Anne Gallefos Wollertsen NE
10.01.2013

Høsten 2011 tok Nedre Eiker kommune kontakt med Eiker Arkiv og andre instanser som jobber med kultur i kommunen med den hensikt å starte et registreringsprosjekt med formål å registrere automatisk fredede kulturminner, bygninger med verneverdi samt «andre» kulturminner. Prosjektleder var konsulent Tor Kristian Eriksen, Nedre Eiker kommune.

Ruinene etter Solberghytta, populært  bevertningssted ved Mellomdammen, Solbergelva.  Revet i 1962.

 

 Her fikk man lesket strupen på skitur… ruinene   etter Solberghytta.

 

 Navneberg ved Nedre Grytjern, Mjøndalen.  I Nedre Eiker finnes flere navneberg, på begge sider  av elva.

Flotte signaturer ved Nedre Grytjern, Mjøndalen.  Detalj av navneberget.

 

Riksantikvaren og Buskerud fylke (arkeologisk avdeling) ble satt på jobben med å undersøke områder hvor man ventet å kunne finne automatisk fredede kulturminner (fra før 1534/reformasjonen). De tok utgangspunkt i den arkeologiske undersøkelsen som ble gjennomført i 1960-åra. Konsulent i bygningsbevarelse Jo Sellæg ble ansvarlig for registrering og fotografering av bygninger med utgangspunkt i SEFRAK-registreringen fra 1980-tallet, og resterende kulturminner ble satt bort til Eiker Arkiv, Stiftelsen Verkstedet, Stiftelsen Portåsen og Stiftelsen Temte gård og bygdesamling.

Høsten 2011 hadde man en samling hvor man ble presentert for prosjektet og en utflukt til grunnen/ruinene etter Bjørhus tegleverk i Solbergelva, hvor man lærte å benytte registreringsskjema.

Våren 2012 ble resultatet av delprosjekt 1 Automatisk fredede kulturminner og delprosjekt 2 Bygninger presentert, og deretter startet arbeidet med delprosjekt 3 «andre kulturminner». De impliserte registratorer ble på en samling delt inn i grupper for registrering av vann, militære anlegg og slipplasser, industrianlegg, transport/samferdsel og møteplasser/tegn i berg.

En kveld i mai 2012 ble det gjennomført en treningsøkt i Jonsebrøttet i Solbergelva under ledelse av Tor Kristian Eriksen samt to representanter fra Buskerud fylke (Tafjord og Jensen). Her lærte man å benytte GPS, metalldetektor og målehjul samt å tegne inn og registrere området på registreringsskjema. Totalt 9 personer deltok.

I løpet av sommeren og høsten 2012 har flere personer fra Eiker Arkiv vært i sving med registreringen av «andre kulturminner». Reidar Andresen og Gjermund Glittfjell har tatt for seg industrianlegg, vannveier og transport. Magne Grønvold og Anne Gallefos Wollertsen har registrert militære anlegg og slipplasser samt møteplasser og tegn i berg, delvis sammen med Frode Caspersen og Jan Engedahl. Randi Stensmyren har registrert Narverudgruvene. Rolf Bergersen fra KNAS har registrert Solbergvassdraget.

Onsdag 12. september 2012 inviterte Nedre Eiker kommune ved kultursjef Jorunn Larsen til åpent møte på Nedre Eiker Bibliotek i Mjøndalen hvor eksempler på hva man hittil hadde funnet og registrert i delprosjekt 3 «andre kulturminner» ble presentert av registratorene.

8. november var det et oppsumeringsmøte på Eiker Arkiv på Solberg spinneri. Her la lederne for de forskjellige temagruppene fram registreringene så langt for kommunen ved prosjektleder konsulent Tor Kristian Eriksen. Det var enighet om at prosjektet kunne ferdigstilles høsten 2013. Registreringene skal være et verktøy innen kommuneplanleggingen i framtida. Så langt var det foretatt ca 80 registreringer.

 Geithol befestning («Batteriet» på folkermunnet)  med siktebordet i forgrunnen.  Befestningen ligger i åsen ovenfor Nedre Eiker kirke,  og var et ledd i forsvaret av Drammensdalen i  tilfelle krig med Sverige i 1905.

Geithol befestning. Dekningsgraven er 120 meter lang.  Området ble i 2005 ryddet godt for trær og kratt før  markeringen av 100-års jubileet for  unionsoppløsningen i 1905. Stenseth skole har deretter  gjennom tiltaket «Rydd et kulturminne» under  Norsk Kulturarv hatt ansvaret for å holde  vegetasjonen nede.

H7-merket i Jonsebrøttet, Solbergelva. Merket er  hogget inn med steinhoggerredskap fra steinhoggere i  Ulverudbrøttet av Erling Eide under krigen.  Les om steinbrudda i Solbergelva.