Print Friendly, PDF & Email

Kultursti langs Hoenselva

Røren grendeutvalg har i et par år syslet med planer om å lage en kultursti langs Hoenselva, med tilhørende skilting og informasjonsmateriell. Første skritt vil bli å lage en liten trykksak som forteller om historien til området, og Eiker Arkiv v/Bent Ek er nå engasjert for å gjennomføre dette prosjektet. Etter planen skal trykksaken være ferdig i løpet av vinteren 2007.

Hoen-gårdene har en rik historie. Her finnes det gravhauger fra jernalderen, og her ble Nordens største vikingskatt, Hoen-skatten, funnet. Det var et betydelig møllebruk her alt i middelalderen, og disse tradisjonene er videreført opp gjennom århundrene til dagens Eiker Mølle og Kornlager. Gjennom flere hundre år var det priviligerte eksportsager her, og i tilknytning til dem ble det bygget en kjerrat som vakte oppsikt blant utenlandske turister på 1700-tallet. Ved utløpet av Hoenselva lå det gamle sundstedet på Kongeveien, og litt lenger nord finner vi Nedre Hoens flotte laksebu. Fra Nedre Hoen måtte Hans Nielsen Hauge flykte fra lensmannen da han holdt oppbyggelsesmøte hos gårdbruker Christopher Hoen, som i 1814 ble en av bygdas representanter i Eidsvollsforsamlingen. Noen år seinere ble dikteren Jonas Lie født i en bygning som sto like ved denne gården. Ellers kan en beundre flotte bygninger, både på Øvre-Hoen, Mellom-Hoen (Hoensbruket) og Nedre-Hoen, samt direktørboligen ved Hellefos Fabrikker. Også ved selve Hoenselva var det planer om treforedlingsindustri, men det ble aldri gjennomført. Derimot anla Øvre Eiker elektricitetsværk Hoen Kraftstasjon der de gamle sagene hadde ligget. Lenger oppe i elva, ved Hyttefossen, hadde Eker kobberverk sin smeltehytte, og ved Grøslandsfossen var det stampemøller. Av industri på 1900-tallet kan nevnes Ole Bøhns Trevarefabrikk og Johan Borgersens byggevarefabrikk, som begge har forsvunnet så å si sporløst. I tillegg til alt dette kommer flere mindre gårdskverner og gårdssager, rester av gamle demninger og veifar.

Når historien om dette interessante området er skrevet, er altså planen å lage en tursti langs elva, med skilting eller annen markering av de forskjellige kulturminnene. I første omgang vil en konsentrere seg om strekningen fra Kattsund, der Hoenselva renner ut i Drammenselva, til Svendseløkka, som er blitt et populært samlingssted for innbyggerne på Røren. Med tida kan den kanskje videreføres opp til Hyttefossen og Varlo Park, og kanskje helt opp til Grøslandsfossen, slik at den blir knyttet til de blåmerkede turstiene innover til Hoensvannet og Holtefjell.

Helt siden middelalderen har mølledrift vært viktig ved Hoenselva. Ruinene av den gamle «Hoens Øvre Mølle», eller «Stormølla» som den gjerne ble kalt, ruver fortsatt i terrenget

Industrivirksomheten lå tett ved nedre del av Hoenselva på dette flyfotet fra 1950-tallet ser vi Eiker Mølle og Kornlagers mølle i bakgrunnen til venstre. Selskapet ble startet i 1914, men den eldste delen av mølla ble bygd av grosserer Anders Sveaas på slutten av 1800-tallet. I forgrunnen til venstre ligger Johan Borgersens fabrikk, som produserte byggevarer – et nokså kortlivet foretak. Litt til høyre for midten ser vi Hoen Kraftstasjon, som ble bygd av Øvre Ekers kommunale elektricitetsværk og satt i drift lille julaften 1915. I det samme området har det vært industri gjennom flere hundre år, med store og små møller, samt priviligerte vannsager som skar for eksport.

Mer om Hoenselva:
Sven Horsrud/Ole B. Hoen: «Møllene i Kvennadalen gjennom tidene», utg.1982 
Bent Ek: «Et samfunn rundt kverner og sager» (i «Fabrikken ved Hellefossen», utg.1998)

Mer om prosjektet:

01.09.2006
Røren grendeutvalg har engasjert Eiker Arkiv v/Bent Ek til å utarbeide en historikk om Hoenselva. Denne skal foreligge i løpet av vinteren 2007 og gi grunnlag for framtidig skilting i forbindelse med en tursti langs elva.

31.12.2007
Arbeidet med en «nærmiljøhistorie» for området langs Hoenselva er blitt forsinket, men det tas sikte på å fullføre dette i løpet av våren 2008. I forbindelse med dette har det dukket opp mange interessante historiske fakta som hittil har vært ukjent. I forbindelse med reguleringsplanen for eiendommen Badstuløkka grep Kulturminnerådet inn i samarbeid med Røren grendeutvalg og sørget for at fundamentene etter den gammle «Stormølla» ble bevart. Rådet har også vært i kontakt med utbyggerne og PRN-avdelingen i kommunen når det gjelder den fredede hulveien mellom Øvre Hoen og Mellom Hoen.

01.01.2010
Eiker Arkiv arbeider fortsatt med å skrive en historikk om nedre del av Hoenselva, fra Kattsund til Grøslandsfossen. Dette vil danne grunnlag for en nærmere planlegging av kultursti med kulturminnetavler.