Print Friendly, PDF & Email

Lokalet Fredtun vigslet til kapell

Kilde: Solberg Tidende
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
07.04.2018

Fredtun kapell i Solbergelven ble 24. mars 1968 vigslet til kapell i en stemningsfull høytidelighet. Vigslingen ble foretatt av   Dagfinn Hauge, biskop i Tunsberg. I tillegg var dette en representativ åpning av jubileumsarrangementene ved Solberg Spinderi. Tanken om at forsamlingslokalet Fredtun skulle stilles til menighetens disposisjon ble kastet fram omtrent et år tidligere, under bispevisitas på Nedre Eiker. Kort tid etter visitaset ga Solberg Spinderi arkitekt Esben Poulsson i oppdrag å forestå de nødvendige ominnredningsarbeider. Under vigslingen var det lett å se at resultatet var vellykket; kapellet viste seg som et vakkert og intimt lite gudshus.

Biskop Dagfinn Hauge foretok vigslingen av Fredtun Kapell

Det var ikke en plass ledig da en prosesjon bestående av blant andre biskop Dagfinn Hauge, prost i Drammen prosti J. Christie Gjesdahl, sogneprest i Nedre Eiker S. Djupvik, res.kap. i Nedre Eiker Thor Haga, samt representanter for styret og ansatte ved Solberg Spinderi vandret opp midtgangen i kapellet med kirkens hellige kar og bøker.

Høytideligheten ble innledet av prost J. Christie Gjesdahl. Skriftlesing ble foretatt av sogneprest S. Djupvik (Første Kongebok), res.kap. Thor Haga (Hebreerbrevet) og prost Gjesdahl (Johannes Åpenbaring). Deretter holdt biskop Dagfinn Hauge innvielsesprekenen med teksten hentet fra Salmenes Bok. 

Solberg Spinderis styreleder direktør Richard Fuglesang og sogneprest S. Djupvik avsluttet høytideligheten.

Det ble arrangert kirkekaffe med taler av blant andre biskop Hauge i Solberg Spinderis kantine etter innvielsen. Han rettet en stor takk til alle som hadde hatt med ominnredningen av kapellet å gjøre. Arkitekt Esben Poulssons arbeide ble av biskopen karakterisert som et «mesterstykke». 

.

Prosesjonen på vei inn.

Fullt hus under innvielsen

Fullt hus under innvielsen

Biskop Dagfinn Hauge

Fredtun innvielse. Vigsling av Fredtun

Fredtun innvielse. Menneske mer enn maskin

Fredtun innvielse. Div. dokumenter