Print Friendly, PDF & Email

Månedens dag: 7. januar – Eldbjørgdag…

Tilrettelagt av: Anne Gallefos Wollertsen.
05.01.2006

Til alle tider har det å berge ilden vært en av menneskenes viktigste oppgaver.

… som betyr «ildbergingsdag».

I eldgamle tider var det svært viktig å berge ilden og husvarmen gjennom vinteren. På denne dagen drakk man derfor åreilden til – antagelig en tradisjon utgått fra fra svært gamle ritualer.
«Da drak man Elbiør-Minde (Ildborgs skål) til glædelig Erindring, at Solen med sin Ild vender nu tilbage. Madmoderen kom ind med Ølbollen, stod mod Aaren, og drak Ildens Skaal, hvorpaa hun slog noget i Ilden med disse Ord: «Saa høit min El, og inkie høgare og heitare hel…»
Siden drak man paa følgende Maade: Man satte sig paa Gulvet med denne Ølbolle mellom Benene, og Hænderne paa Ryggen; med Munden optog man Bollen, uddrak Øllet, og med Hovedet kastede den bag over; hvelvede da Bollen, maatte han døe i dette Aar; hvis ikke, da havde man den lykke, endnu angang at drikke Eldbiørs-Minde».
Slik beretter prest Hans Jcob Wille fra Seljord i 1786 om denne dagen.
Noen steder sa man også at bjørnen snudde seg i hiet samme dag.

Kilde: «Merkedager og gamle skikker» av Per Holck.