Print Friendly, PDF & Email

Mjøndalen bru 1912 – 2012_Side 4

Av Frode Caspersen

28.09.2012

 

 

Brua jekkes opp.   
Foto: Tore Jan Johnsen

 

 

 

 

 

 

ramboellrapport130

Bilde fra tilstandsrapporten som viser skade på overflatebehandlingen. Korrosjon på vinkler og laskeplate. Foto: Rambøll

SIB_001444.JPG

Svein Sønju (t.v.) og oppsynsmannassistent Helge Thorsbye under byggingen av E-76 under togbrua sept. 1985. Veien, som «skilte Mjøndalen fra elva», var på dette tidspunktet ferdig opp til Eker Papir hvor det også var anlagt et nytt gangveisystem, slik at fotgjengere kunne ta seg fram til Steinberg på en grei måte. Veien ble åpnet i oktober samme år. Foto: Fremtiden.

vindeltrappa_mjondalsbrua

Vindeltrappa gir en fin mulighet til bruk av brygga og elveparken. Foto: Frode Caspersen

1986. I desember mottar kommunen brev fra Statens Vegvesen Buskerud en tilstandsrapport utarbeidet av ingeniørfirmaet Abel Engh. Den kan du lese i pdf versjon her. Her går det fram at reparasjonsutgifter i størrelsesorden 5 mill. kroner er nødvendige for å tilbakeføre brua til «normal» stand.

1987 – Brua rehabiliteres

I begynnelsen av juni ble brua stengt for motorisert ferdsel for full overhaling og rehabilitering. «Det viste seg at den var mer tæret av tidens tann enn man hadde regnet med». (Slik er ordlyden i kommunens informasjonsavis som ble hver husstand til del i perioden 1969-1996). Alle svake punkter ble nå styrket, og det ble utført sandblåsing for fjerning av rust og gammel maling. Både kjørebanen og gangbanen fikk nytt dekke og hele fem strøk med maling ble den til del. Mens brua ble fikset var den hele tiden åpen for fotgjengere. Arbeidet som ble utført gjorde det ofte ganske uframkommelig, men fotfolket ble hjulpet av arbeiderne som ordnet med bæring av barnevogner, vesker og kofferter uten en eneste sur mine, iflg. «Nærkontakten» i Fremtiden. Hele arbeidet tok rundt seks måneder og motortrafikken kunne starte igjen i desember.

Brua heves

I august ble også brua hevet med 1,80 m. på Mjøndalssiden og fikk med det normal fri høyde på 4,75 meter i forhold til E 76 som passerer under. Da ble det også slutt på høydebegrensningen som til nå var avhjulpet med en morsom liten grop på veien under brua.. Selve løftingen skjedde ved at brua ble jekket opp på åtte punkter samtidig, med fra 40 cm. på brukaret nærmest Krokstadelva, og til 1, 80 meter på land i Mjøndalen. Det ble utført tilsammen 40 jekke-operasjoner med en kraft på ca. 60 tonn og hele jobben forløp uten noen problemer.     1987-1989. Gangbrua -igjen.. Etter dette krafttaket, skulle en vel tro at alt var såre vel og at alle var fornøyd. Men slik var det ikke. Gangbrua kom nok en gang i fokus. Denne gangen var det gitterristene som erstattet de gamle plankelemmene som forvoldte problemer. Åpningen i ristene var så store at både skohæler og skotupper satte seg fast. Hunder var heller ikke særlig begeistret for denne nye løsningen. (Det er de vel ikke i dag heller). Den ene etter den andre av fotgjengerne trynet, og flere pådro seg brukne ribben og utslåtte tenner. Flere erstatningssaker ble også rettet mot kommunen i denne forbindelse, men ble alle avvist. «Det må være fotgjengerens eget ansvar å innrette sin vandring etter det underlaget han går på» skriver teknisk sjef i sin saksutredning. Både rådmann og formannskap sluttet seg til dette. Kommunalt vedlikehold fra 1989 Som følge av byggingen av Nedre Eiker bro (Nybrua) og ny E-76 fra Mjøndalen til Langebru, ble Mjøndalen bru nedklassifisert og overlatt til kommunalt vedlikehold 10. juni 1989.

1995 – 1997. Tilstandsvurderinger og hovedinspeksjon

Som ansvarlig broeier, må nå kommunen utføre inspeksjoner og tilstandsvurderinger selv. Statens vegvesen hadde tidligere utført inspeksjoner på brua, men disse var utført etter egen regi og tilfredstillte ikke de nå gjeldende krav til dokumentasjon. Kommunen hadde heller ingen standard eller rutiner for vedlikeholdet av brua. Man valgte nå å forholde seg til rapporten «Inspeksjon og tilstandsvurdering av kystbruer i betong» utgitt av Vegdirektoratets bruavdeling. Her skisseres tre inspeksjonstyper: Årlig inspeksjon (hvert år), hovedinspeksjon (minst hvert 5. år) og spesialinspeksjon (utføres, dersom nødvendig, ved alvorlige skader, påkjørsler, oversvømmelser etc). Da det til nå ikke var gjennomført noen form for inspeksjon siden brua ble overtatt i 1989, vedtok kommunestyret , etter rådmannens innstilling, å gjennomføre inspeksjon og tilstandskontroll. Et tilbud, datert 5. juni 1995, om utførelse av hovedinspeksjon (inkl. kontroll av betongdekket) fra siv. ing. Olaf Abel Engh, ble akseptert. (Pris kr. 91020). Inspeksjonen ble foretatt rundt årsskiftet 1996/97, og rapporten fra undersøkelsen ble sendt kommunen mars 1997. Beklageligvis har jeg ikke funnet denne rapporten, så hva den inneholder er ukjent. Men den har tydeligvis vært behagelig lesning for politikerne i.o.m. at den ikke trigget til handling.

2007. Ny hovedinspeksjon utført

Ny hovedinspeksjon av brua ble utført i juni -september av Rambøll, Norge AS. I forordet til rapporten, beskrives bruas tilstand slik: «Mjøndalen bru er i generell god forfatning, men for å sikre lengst mulig funksjonstid og unngå kostbare reparasjoner er vedlikehold på deler av konstruksjonen påkrevet. Det er nødvendig å fornye overflatebehandlingen i løpet av få år. Totale reparasjonsarbeider de neste 5 årene er anslått til kr 8.000.000.-. Av disse bør det utføres reparasjoner for ca kr. 160.000,- i år 2008. Hvis ikke de anbefalte tiltakene gjennomføres vil kostnadene øke ytterligere i rask takt i årene som kommer. I tillegg kommer prisstigning mellom nå og gjennomførelsestidspunktet». Denne detaljerte rapporten inneholder også en masse bilder som er tatt både over og under vann. De spesielt interesserte kan lese sammendraget av denne rapporten her.

2009 – Ny vindeltrapp fra brua og ned til gang og sykkelveien Den 6. juni foregikk den offisielle åpningen av kulturbrygga i Nedre Eiker. (Var ferdig høsten  2008). Noen dager før var også ei ny vindeltrapp som skulle sørge for lett tilgang til elva og ned  på gang og sykkelveien under, på plass. Det var en viktig hendelse, for nå ble Mjøndalen og  elva knyttet sammen igjen etter å ha vært skilt av trafikken på E-76 (fra høsten 2001, E-134)   siden 1985 (Bildet til venstre).

Vindeltrappa gir en fin mulighet til bruk av brygga og elveparken. Det er verdt å merke seg at ordfører Elly Therese Thoresen erstattet tradisjonell snorklipping med å slå inn et merke i en tømmerstokk. Det gjorde hun med ei spesiell merkeøks, smidd for anledningen, av Oddbjørn Knudsen.