Print Friendly, PDF & Email

Nærutvalgene i Drammen kommune

Anne Gallefos Wollertsen,
medlem nærutvalget bydel 3.
Foto: Frode Caspersen
Juni 2022

 

Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene.

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på, og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Nærutvalgene skal være en arena og et bindeledd for gjensidig informasjon og dialog mellom lokalmiljøet og de folkevalgte.
De skal være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Befolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag overfor nærutvalget til tiltak av betydning for kommunedelen.
Nærutvalgene skal være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. Med folkevalgt er å forstå kommunestyret med vararepresentanter.

Noen av nærutvalgenes viktigste oppgaver og mandat:

  • Være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. Med folkevalgt menes kommunestyret med vararepresentanter.
  • Være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Befolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag til tiltak av betydning for kommunedelen overfor nærutvalget.
  • Sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det skal være enkelt å påvirke og interessant å delta. Dette innebærer bl.a. tilrettelegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for involvering.
  • Nærutvalget skal involveres i saker som angår kommunedelen – tidlig i prosessen. 

Nærutvalgene i kommunedelene består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen.
Medlemmene blir valgt for to år av gangen. Medlemmene møtes fast fire ganger i året.
Møtene er åpne for publikum/innbyggerne.

Bydel 3 Solbergelva/Solbergmoen/Åssiden

Nærutvalget i denne bydelen ledes for perioden 2020 – 2022 av innbygger Frank Y. Grøstad.

I bydel 3 Solbergelva/Solbergmoen/Åssiden har man ut fra saksmengden valgt også å ha arbeidsmøter innimellom de faste møtene for å arbeide med de sakene som hver og en av innbyggerrepresentantene er mest opptatt av.
Det er også blitt avholdt en åpen Temakveld og to møter med ansatte i kommunen for avklaringer i forbindelse med flere saker.

Sakene blir meldt inn til Nærutvalget av innbyggerne, eller tas opp av innbyggerrepresentantene selv.

Av saker som hittil er tatt opp og er under behandling i nærutvalget, er avsluttet, eller skal bringes videre til politikerne, nevnes:

Parkering i Furubakken, Solbergelva.
Utbygging av Travbanen-området, Åssiden.
Utvidelse P-plass i Øvre Solbergvei i krysset lysløypa/Øvre Solbergvei og utfordringer med parkerte biler langs veien, Solbergelva.
Utbedring av St. Hansbrua, Øvre Solbergvei, Solbergelva.
Offentlig toalett ved Nerdammen, Solbergelva.
Trafikkmengde i Ulverudgata og gjennomkjøring via Solberg Spinneri, Solbergelva.
Utfordringer med sikt i Ulverudgata etter omlegging til ny veitrasé, Solbergelva.
Trafikkutfordringer i Kvernhusveien i forbindelse med boligutbygging, Solbergelva.
Trafikksikkerhet Solberglia, Solbergmoen.
Gatelys ved Solberg skole.
Små isbaner i bydelen.
Knutepunkt i bydelen.

Leder av nærutvalget i  bydel 3, Frank Y. Grøstad

Fra åpen Temakveld 4. mai. 2022

Fra åpen Temakveld 4. mai 2022